Tohtoriksi

Tohtoriopinnot, jatko-opinnot

Tohtoriopinnot

Jyväskylän yliopistosta valmistuu vuosittain noin 160 tohtoria. Koulutamme tutkimuksen ammattilaisia, eri alojen asiantuntijoita ja monipuolisia osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Yliopistossa on kuusi tiedekunnan tohtorikoulua ja 17 niissä toimivaa tohtoriohjelmaa. Jatko-opiskeluoikeutta haetaan tiedekunnalta ja käytännön tohtorikoulutus toteutetaan tohtoriohjelmissa.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 22 §):

 • suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
 • osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua;
 • laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Jatkokoulutuksen opintojen laajuus on tiedekunnasta riippuen vähintään 30 op ja enintään 60 op. Väitöskirjan laajuus mitoitetaan siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväisesti opiskellen.

Lue lisää:

Kelpoisuus tohtoriopintoihin

Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Yliopistolaki 558/2009, 37 §)

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävien opintojen laajuudesta päättää tiedekunta. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä jatkotutkintoon.

Valintaperusteet

Jyväskylän yliopisto edellyttää, että tohtoriopiskelijaksi valittavalla on riittävät perustiedot tieteenalalta, jolta väitöskirjatyö tehdään, sekä syventäviin opintoihin sisältyvästä opinnäytteestä vähintään arvolause hyvä, 3/5, tai muu vastaavan tasoinen arvolause. Valinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia yksityiskohtaisia valintaperusteita, jotka perustuvat seuraaviin yleisiin valintakriteereihin:

 • menestyminen hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa
 • opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito
 • tutkimusaiheen sopiminen laitoksen/tiedekunnan tutkimusstrategiaan
 • tutkimus- ja opintosuunnitelman taso ja realistisuus
 • asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys
 • tohtoriopiskelijan sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen

Tohtoriohjelmaan valituilta edellytetään valintavaiheessa suomen tai englannin kielen taitoa. Todistusta ei vaadita suomen eikä englannin kielen taidosta, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon Suomessa. Todistusta englannin kielen taidosta ei vaadita, jos hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tai sitä korkeamman tason korkeakoulututkinnon englannin kielellä EU/ETA-maassa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa Seelannissa. Tutkintokielen tulee olla englanti ja opinnäytetyö on tullut laatia englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.

Muiden hakijoiden, jotka aikovat laatia väitöskirjansa englannin kielellä, on osoitettava englannin kielen taitonsa. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa seuraavien kansainvälisten kielitestien todistuksella TOEFL, IELTS Academic, CAE tai CPE, PTE Academic tai kansallisen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistuksella. Kansainvälisistä kielitesteistä vaadittavat pistemäärät ovat vähintään seuraavat: TOEFL 627 (Paper Based Test) / 95 (Internet Based Test), IELTS Academic 7, CAE läpäisytasot A, B tai C, CPE läpäisytasot A, B, C tai Level C1 tai PTE Academic (Pearson Test of English) 76. Pearson test of English, IELTS- ja TOEFL-todistusten voimassaoloaika on kaksi vuotta ja testin on oltava voimassa hakuajan päättymispäivään saakka. Kansallisesta yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vaaditaan todistus, jossa on osoitettu vähintään ylimmän tason testin taitotasoa 5 vastaava kielitaito kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen).

Muiden hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka aikovat laatia väitöskirjansa suomen kielellä, on osoitettava suomen kielen taitonsa. Hakijalta edellytettävän kielitaidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnon todistuksella, jossa on osoitettu hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, tai kansallisen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistuksella, jossa on osoitettu vähintään ylimmän tason testin taitotasoa 5 vastaava kielitaito kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen).

Kielitaitovaatimukset voivat hakukohdekohtaisesti olla edellä mainittua vaativammat. Tarkista kielitaitovaatimukset tiedekuntakohtaisista hakuohjeista.

Tohtorikoulutukseen hakeminen

Jatko-opiskeluoikeutta haetaan tiedekunnalta. Jatko-opiskeluoikeuden hakuajat ovat maaliskuu ja elokuu. Maaliskuun haussa haetaan 1.8. alkavaan koulutukseen ja elokuun haussa 1.1. alkavaan koulutukseen.

Maaliskuun 2018 hakuaika alkaa 1.3.2018 ja päättyy 29.3.2018 klo 15.00 (Suomen aikaa)

Tohtorikoulutukseen hakemisen päävaiheet

1)      Tarkista hakukelpoisuutesi

 • Aloita hakemuksen valmistelu hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.
 • Tutustu huolellisesti yleisiin hakuohjeisiin ja tiedekunnan tohtorikoulun antamiin hakuohjeisiin (kts. linkit alla).
 • Tarkista oletko kelpoinen hakemaan jatkotutkintokoulutukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja tohtorikoulusta.
 • Tarkista vaaditaanko sinulta todistus englannin tai suomen kielen taidosta. Kysy tarvittaessa lisätietoja tohtorikoulusta.
 • Mieti alustavasti tutkimusaihetta tai aihepiiriä, josta haluaisit tehdä väitöskirjan. Tutustu myös Jyväskylän yliopiston väitöskirjavaatimuksiin ja jatko-opiskelijan, ohjaajan ja seurantaryhmän rooleihin.

2)      Selvitä ohjauksen saatavuus

 • Ole tiedekuntakohtaisen hakuohjeen mukaisesti yhteydessä tieteenalan tohtorikoulutusta järjestävässä yksikössä (tiedekunta, laitos tai erillislaitos) oppiaineen edustajaan tohtoriopintojesi ohjauksen järjestämiseksi.
 • Keskustele tiedekuntakohtaisen hakuohjeen mukaisesti oppiaineen edustajan tai mahdollisen ohjaajasi kanssa tutkimussuunnitelmastasi, jatko-opintosuunnitelmastasi ja tohtoriopintojesi rahoitussuunnitelmasta.

3)      Jätä hakemus

 • Varmista, että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot, tutkimussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma sekä muut vaaditut liitteet (virallisesti oikeaksi todistettu tai laillistettu kopio tutkintotodistuksesta, virallisesti oikeaksi todistettu tai laillistettu opintosuoritusote, viralliset käännökset tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta sekä kielitaitotodistus).
 • Jätä hakemuksesi liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen ennen hakuajan päättymistä.

Yleiset hakuohjeet

Tohto­ri­kou­lu­tuk­sen tie­de­kun­ta­kohtai­set hakuoh­jeet

Hakijaneuvonta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu doct-hum-soc[at]jyu.fi
Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulu doctoral-studies-it[at]jyu.fi
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulu doctoral-studies-edupsy[at]jyu.fi
Kauppakorkeakoulun tohtorikoulu doctoral-studies-jsbe[at]jyu.fi
Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu doctoral-studies-sport[at]jyu.fi
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu doctoral-studies-science[at]jyu.fi

Sähköinen hakulomake

Valintapäätökset

Hakemukset arvioidaan tohtorikoulu- tai tohtoriohjelmakohtaisesti. Hakijoiden hakukelpoisuus ja hakudokumenttien oikeellisuus tarkastetaan. Jatko-opiskeluoikeuden myöntää tiedekunta. Samalla vahvistetaan opiskelijan ohjaajat, seurantaryhmä ja tohtoriohjelma. Valintapäätökset tehdään kuuden viikon sisällä hakuajan päättymisestä. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta (Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 16.3.2015, 58 §). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostitse Jyväskylän yliopiston kirjaamoon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Kevään 2018 valinnoissa opiskelupaikan saaneet uudet jatko-opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautuvat palauttamalla hyväksymiskirjeen mukana saamansa ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan 31.7.2018 klo 15.00 mennessä. Informaatioteknologian tiedekunnan uudet jatko-opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi ja ilmoittautuvat palauttamalla ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan. Muiden tiedekuntien uudet jatko-opiskelijat eivät voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan Opintopolussa (Opiskelupaikka vastaanotettavissa Opintopolussa -automaattiviestin voi jättää huomiotta). Ilmoittautuminen OILI-ilmoittautumispalvelussa ei ole mahdollista kevään 2018 valinnoissa opiskelupaikan saaneille. Kaikki uudet jatko-opiskelijat ilmoittautuvat palauttamalla ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan.

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen (YOL 558/2009 38 §) mukaan hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (Yliopistolaki 2009/558, 39 §):

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Ilmoittautumisohjeet

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,