Valintakokeet

Tarkista valintakokeen aika ja paikka hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe" tai tiedekunnan Hae opiskelemaan -sivuilta. Voit tarvittaessa tarkistaa ennen valintakoetta Oma Opintopolku -palvelusta (www.opintopolku.fi/Oma opintopolku), mihin hakukohteisiin olet hakenut.

Kevään 2018 yhteishaun valintakokeiden ajat ja paikat

Tarkista valintakokeen aika ja paikka hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe" tai tiedekunnan Hae opiskelemaan -sivuilta. Löydät kyseisen otsikon klikkaamalla välilehteä "Valintaperusteet ja pääsykokeet" (ks. kuvaruutukaappaus alla). Valintakokeiden materiaalit löydät myös kunkin hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Kartat, pysäköinti ja majoitus

Tietoa pysäköinnistä ja majoituksesta
Jyväskylään on erinomaiset rautatie- ja linja-autoyhteydet. Kävelymatkaa asemilta kampuksille on noin 1- 2 km. Mikäli saavut valintakokeisiin omalla autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen. Yliopiston Seminaarinmäen kampuksen, Mattilanniemen alueen ja Ylistönrinteen alueen pysäköintipaikat eivät riitä kaikille autoilijoille, sillä suurin osa niistä on varattu henkilökunnan käyttöön (käytä esimerkiksi keskustan parkkihalleja). Huomaathan itse tarkistaa mahdolliset poikkeavat liikennejärjestelyt.

Jyväskylän yliopisto ei järjestä majoitusta kokeisiin saapuville. Otathan tarvittaessa yhteyttä yksityisiin majoituspalveluiden järjestäjiin.

Usein kysyttyä valintakokeista

Saanko kutsun valintakokeisiin?
Valintakokeisiin ei pääsääntöisesti lähetetä erillistä kutsua, riittää että saavut paikalle kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja kirjoitusvälineiden kanssa. Mikäli valintakoe koostuu useammasta vaiheesta, 2. vaiheeseen päässeille lähetetään erikseen kutsu, josta kerrotaan valintaperusteissa. Myös opettajankoulutusten soveltuvuuskokeisiin lähetetään kutsut. Kutsut lähetään yleensä sähköpostitse, joten tarkista ettei sähköpostilaatikkosi ole täynnä, eivätkä tärkeät viestit ole ohjautuneet roskapostilaatikkoon.

Mitä valintakokeessa tulee olla mukana?
Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti) ja kokeessa tarvittavat kirjoitusvälineet. Valintakokeessa saa olla mukana juomapullo. Fysiikan ja kemian valintakokeissa saa käyttää ylioppilaskirjoituksissa sallittua laskinta, mutta ei taulukkokirjaa.

Voinko tehdä pääsykokeen ulkomailla tai toisella paikkakunnalla?
Joissakin hakukohteissa valintakoe on yhteinen useamman yliopiston kesken ja voit ilmoittaa hakulomakkeella, millä paikkakunnalla osallistut kokeeseen. Ilmoitus on sitova eikä paikkakuntaa voi pääsääntöisesti muuttaa hakuajan päätyttyä. Valintakoetta ei voi suorittaa ulkomailla kuten suurlähetystössä tms.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Valintakoejärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä opiskelijavalinnassa. Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta (Opintopolku.fi) samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti.

Mitä tarkoitetaan valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä?

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä ovat mm.

  • liikuntaesteetön tai häiriötön koetila,
  • apuvälineiden käyttö, avustaja tai tulkki,
  • tiedekunnan järjestämän tietokoneen käyttö valintakokeessa,
  • valintakoetehtävät tavallista suuremmalla tekstillä, pistekirjoituksella tai sähköisessä muodossa,
  • laajempi työtila,
  • hakijan oman tietokoneen ja sen apuvälineiden käyttö valintakokeessa,
  • lisäaika

Myöntämisperusteet

Yksilöllisiä järjestelyjä on haettava erikseen ja siitä tehdään erillinen päätös.

Oikeus yksilöllisiin järjestelyihin myönnetään, jos ilman järjestelyjä hakija joutuisi valintakoetilanteessa muita hakijoita huonompaan asemaan vamman, sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi.

Lukivaikeuden perusteella on mahdollista hakea lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukivaikeus on vaikea tai keskivaikea (asteikko ei lukivaikeutta - lievä lukivaikeus - keskivaikea lukivaikeus - vaikea lukivaikeus). Myönnettävä lisäaika voi olla 0,5–2 tuntia lukivaikeudesta, kokeen luonteesta ja kestosta riippuen (lisäajan myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti).

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, voit tehdä hakemuksen viimeistään 14 vuorokauden sisällä hakuajan päättymisestä. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi järjestelyjä hakevan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta yksilöllisissä järjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Yksilöllisten jjärjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä.

Huom. VAKAVA-koetta koskevissa yksilöllisissä järjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava/hakeminen#section-25588

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 60 minuuttia.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen ja sen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakulomake ja sen toimittaminen

Käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen tätä hakulomaketta. Jos käytät IE-selaina ja sinulta pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, paina riittävän monta kertaa ok, niin lomake aukeaa ilman niitä. Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen. Laita kuoreen merkintä "Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa".

Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se kirjattuna kirjeenä liitteineen osoitteeseen:
Jyväskylän yliopisto
Hakijapalvelut
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

tai tuo se osoitteeseen: Seminaarinkatu 15, T-rakennus, 2. kerros.

HUOM. Liitteiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita. Liitteitä ei palauteta.

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Suosittelemme, että et käytä sähköpostia viestinnässä hakijapalveluiden kanssa muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla.

Määräaika hakemuksen toimittamiselle

Sinun on toimitettava yhteishaun valintakokeita koskeva hakemus yksilöllisiin järjestelyihin viimeistään 14 vuorokautta hakuajan päättymisestä. Kevään 2018 yhteishaussa hakemuksen tulee olla perillä 13.4.18 klo 15.00 mennessä (pl. VAKAVA-koetta koskevat järjestelyhakemukset, ks. yllä).Emme voi huomioida myöhässä saapuneita hakemuksia. Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain, jos osoitat että tarve yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt em. määräajan päättymisen jälkeen. Voi olla tilanteita, että yksilöllisiä järjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä

Päätöksen yksilöllisten järjestelyjen myöntämisestä tekee tiedekunta. Tiedekunta tiedottaa hakijaa päätöksestä pääsääntöisesti sähköpostitse ennen valintakoetta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Jos olet saanut myönteisen päätöksen mutta et osallistu valintakokeeseen, ilmoita asiasta viipymättä hakijapalvelut(at)jyu.fi tai p. 040-805 4132 (voit laittaa myös tekstiviestin).

Päätös valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja päätös on voimassa vain yhden valintakokeen ajan. Jos haet myöhemmässä haussa samaan tai muuhun hakukohteeseen, sinun on haettava yksilöllisiä järjestelyjä uudelleen.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevien tietojen käsittely ja salassapito

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset ja niihin liitetyt terveydentilatiedot ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24§, 25k§). Salassapito tarkoittaa sekä velvollisuutta asiakirjan salassapitoon että vaitiolovelvollisuutta. Yliopiston sisällä salassa pidettävä tieto voidaan antaa niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia (Henkilötietolaki (1999/523) 11 §). Hakiessaan yksilöllisiä järjestelyjä hakija antaa suostumuksensa hakemuksen ja liitteiden sisältämien terveystietojen käsittelyyn valintakoejärjestelyjen toteuttamiseksi.

Kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden vastaukset arvostellaan samoin arvosteluperustein, eikä kokeen tarkastajalle kerrota onko koe suoritettu yksilöllisin järjestelyin.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,