Valintakokeet

Tarkista valintakokeen aika ja paikka hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe". Voit tarvittaessa tarkistaa ennen valintakoetta Oma Opintopolku -palvelusta (www.opintopolku.fi/Oma opintopolku), mihin hakukohteisiin olet hakenut.

Syksyn 2017 yhteishaun valintakokeiden ajat ja paikat

Tarkista valintakokeen aika ja paikka hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe". Löydät kyseisen otsikon klikkaamalla välilehteä "Valintaperusteet ja pääsykokeet" (ks. kuvaruutukaappaus alla). Valintakokeiden materiaalit löydät myös kunkin hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Kartat, pysäköinti ja majoitus

Tietoa pysäköinnistä ja majoituksesta
Jyväskylään on erinomaiset rautatie- ja linja-autoyhteydet. Kävelymatkaa asemilta kampuksille on noin 1- 2 km. Mikäli saavut valintakokeisiin omalla autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen. Yliopiston Seminaarinmäen kampuksen, Mattilanniemen alueen ja Ylistönrinteen alueen pysäköintipaikat eivät riitä kaikille autoilijoille, sillä suurin osa niistä on varattu henkilökunnan käyttöön (käytä esimerkiksi keskustan parkkihalleja). Huomaathan itse tarkistaa mahdolliset poikkeavat liikennejärjestelyt.

Jyväskylän yliopisto ei järjestä majoitusta kokeisiin saapuville. Otathan tarvittaessa yhteyttä yksityisiin majoituspalveluiden järjestäjiin.

Usein kysyttyä valintakokeista

Saanko kutsun valintakokeisiin?
Valintakokeisiin ei pääsääntöisesti lähetetä erillistä kutsua, riittää että saavut paikalle kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja kirjoitusvälineiden kanssa. Mikäli valintakoe koostuu useammasta vaiheesta, 2. vaiheeseen päässeille lähetetään erikseen kutsu, josta kerrotaan valintaperusteissa. Myös opettajankoulutusten soveltuvuuskokeisiin lähetetään kutsut. Kutsut lähetään yleensä sähköpostitse, joten tarkista ettei sähköpostilaatikkosi ole täynnä, eivätkä tärkeät viestit ole ohjautuneet roskapostilaatikkoon.

Mitä valintakokeessa tulee olla mukana?
Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti) ja kokeessa tarvittavat kirjoitusvälineet. Valintakokeessa saa olla mukana juomapullo. Fysiikan ja kemian valintakokeissa saa käyttää ylioppilaskirjoituksissa sallittua laskinta, mutta ei taulukkokirjaa.

Voinko tehdä pääsykokeen ulkomailla tai toisella paikkakunnalla?
Joissakin hakukohteissa valintakoe on yhteinen useamman yliopiston kesken ja voit ilmoittaa hakulomakkeella, millä paikkakunnalla osallistut kokeeseen. Ilmoitus on sitova eikä paikkakuntaa voi pääsääntöisesti muuttaa hakuajan päätyttyä. Valintakoetta ei voi suorittaa ulkomailla kuten suurlähetystössä tms.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Valintakoejärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä opiskelijavalinnassa. Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta (Opintopolku.fi) samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti.

Mitä tarkoitetaan valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä?

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä ovat mm.

  • liikuntaesteetön tai häiriötön koetila,
  • apuvälineiden käyttö, avustaja tai tulkki,
  • tiedekunnan järjestämän tietokoneen käyttö valintakokeessa,
  • valintakoetehtävät tavallista suuremmalla tekstillä, pistekirjoituksella tai sähköisessä muodossa,
  • laajempi työtila,
  • hakijan oman tietokoneen ja sen apuvälineiden käyttö valintakokeessa,
  • lisäaika

Myöntämisperusteet

Yksilöllistä järjestelyä on haettava erikseen ja siitä tehdään erillinen päätös.

Oikeus yksilöllisiin järjestelyihin myönnetään, jos ilman järjestelyjä hakija joutuisi valintakoetilanteessa muita hakijoita huonompaan asemaan vamman, sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi.

Lukivaikeuden perusteella on mahdollista hakea lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukivaikeus on vaikea tai keskivaikea (asteikko ei lukivaikeutta - lievä lukivaikeus - keskivaikea lukivaikeus - vaikea lukivaikeus). Myönnettävä lisäaika voi olla 0,5–2 tuntia lukivaikeudesta, kokeen luonteesta ja kestosta riippuen (lisäajan myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti).

Yksilöllisen järjestelyn hakeminen

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, voit tehdä hakemuksen viimeistään 14 vuorokauden sisällä hakuajan päättymisestä. Yksilöllistä järjestelyä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. 

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto, joka saa olla enintään viisi vuotta vanha. Hakija voi esittää hakemuksen lisäliitteeksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Mikäli ylioppilastutkintolautakunnan päätös sisältää asiantuntijalausunnot, tiedon lukivaikeuden vaikeusasteesta ja myönnetyistä järjestelyistä ja se on enintään 5 vuotta vanha, se on sinällään riittävä hakemuksen liitteeksi.

Erityisjärjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä.

Huom. VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita: www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 30 minuuttia.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 5.4.2017, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakulomake

Word-lomake. Jos käytät IE-selaina ja sinulta pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, paina riittävän monta kertaa ok, niin lomake aukeaa ilman niitä. Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteeseen: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreen merkintä "yksilölliset järjestelyt valintakokeessa."

Sähköisessä muodossa (sähköposti) hakemuksia ja liitteitä lähetettäessä on huomioitava, että arkaluontoisten, terveydentilaa koskevien tietojen lähettämiseen sisältyy tietosuojariski. Vastuu riskin ottamisesta on viestin lähettäjällä. Jyväskylän yliopiston hakijapalvelun sähköpostiosoite on hakijapalvelut(at)jyu.fi.

Määräaika hakemuksen toimittamiselle

Sinun on toimitettava yhteishaun valintakokeita koskeva hakemus yksilöllisiin järjestelyihin viimeistään 14 vuorokautta hakuajan päättymisestä (syksyn yhteishaussa siis 4.10.2017). Emme voi huomioida myöhässä saapuneita hakemuksia. Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain, jos osoitat että tarve yksilölliseen järjestelyyn on syntynyt erityisjärjestelynhakuajan päättymisen jälkeen.

Huom! Järjestely on valintakerta- ja koekohtainen.

Päätös yksilöllisestä järjestelystä

Päätöksen yksilöllisen järjestelyn myöntämisestä tekee tiedekunta. Tiedekunta tiedottaa hakijaa päätöksestä pääsääntöisesti sähköpostitse ennen valintakoetta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Jos olet saanut myönteisen päätöksen, mutta et osallistu valintakokeeseen ilmoita asiasta viipymättä hakijapalvelut(at)jyu.fi tai p. 040-805 4132 (voit laittaa myös tekstiviestin).

Päätös valintakokeen yksilöllisestä järjestelystä on valintakoekohtainen ja päätös on voimassa vain yhden valintakokeen ajan. Jos haet myöhemmässä haussa samaan tai muuhun hakukohteeseen sinun on haettava eritysjärjestelyä uudelleen.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevien tietojen käsittely ja salassapito

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset ja niihin liitetyt terveydentilatiedot ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24§, 25k§). Salassapito tarkoittaa sekä velvollisuutta asiakirjan salassapitoon että vaitiolovelvollisuutta. Yliopiston sisällä salassa pidettävä tieto voidaan antaa niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia (Henkilötietolaki (1999/523) 11 §). Hakiessaan yksilöllistä järjestelyä hakija antaa suostumuksensa hakemuksen ja liitteiden sisältämien terveystietojen käsittelyyn valintakoejärjestelyjen toteuttamiseksi.

Kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden vastaukset arvostellaan samoin arvosteluperustein, eikä kokeen tarkastajalle kerrota onko koe suoritettu erityisjärjestelyin.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,