Kansainvälistyminen ja HOPS-ohjaus

”Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus on aktiivista ja suunnitelmallista."

Jyväskylän yliopiston strategia 2015-2020

Ohjeita HOPS-ohjaukseen

Yliopiston kansainväliset palvelut suosittaa em. tavoitteen mukaisesti, että Jyväskylän yliopistossa: 

  • kukin opiskelija pohtisi kansainvälisten valmiuksiensa nykytasoa ja kehittämistarpeita
  • HOPS-ohjauksessa opiskelijan kanssa keskusteltaisiin seuraavista teemoista
    • VALMIUDET: mitä kansainvälistymisvalmiuksia opiskelijan tulisi hallita ja mitä olisi tarve kehittää. Kansainvälistymisvalmiuksia ovat esim. kielitaito, kulttuurintuntemus, kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä, verkostoitumistaidot jne.
    • MAHDOLLISUUDET: mitkä ovat opiskelijan mahdollisuudet kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan opintojensa aikana
    • AJOITUS: mihin opintovaiheeseen kansainvälistymistä tukevat opinnot/toiminnot voi/kannattaa sijoittaa


Opiskelijan akateemisen tason ja ammatillisten tavoitteiden mukaan suunniteltu ja oikein ajoitettu kansainvälistymisjakso ei vaikuta opintojen läpäisyyn, vaan antaa tutkinnolle lisäarvoa. Tämä edellyttää mm. riittäviä ja oikein ajoitettuja kieli- ja viestintäopintoja. Epäedulliseen vaiheeseen sijoitettu ja heikosti suunniteltu opiskelijavaihto voi jäädä akateemiselta anniltaan vähäiseksi puutteellisen kielitaidon tai opintosuunnittelun vuoksi. 

Kv-opintoneuvonta

Jokaisessa tiedekunnassa on oma kv-suunnittelijansa, joka vastaa tiedekunnassa mm. opiskelijaliikkuvuudesta. Alkuohjauksen jälkeen opiskelijat voi ohjata yksityiskohtaisten kysymysten kanssa kv-suunnittelijan ohjaukseen. On suositeltavaa työskennellä yhdessä tiedekunnan kv-suunnittelijan/-suunnittelijoiden kanssa ja suunnitella HOPS-ohjauksen sujuva polku.

Kansainvälistymiskysely Korpissa

Korpin tutkintovaatimuksiin on mahdollista liittää kansainvälistymiskysely, jossa opiskelija arvioi omia kansainvälistymisvalmiuksiaan ja pohtii niiden edistämistä. Kysely voi toimia HOPS-keskustelun pohjana tai itsenäisenä elementtinä.

Mikäli tutkinto-ohjelmassa halutaan ottaa käyttöön Korpin eHOPSiin liitettävä kansainvälistymiskysely, voi laitoksen Korppi-sihteeri liittää kyselyn. Korppi-sihteerin on kuuluttava laitoksensa kv-asiat Korppi-ryhmään, että liittäminen onnistuu (esim. kv-asiat matematiikan ja tilastotieteen laitos). Lisätietoja kv. palveluista.

Opiskelijan kansainvälistymismahdollisuudet


Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää kansainvälistymismahdollisuuksiaan mm. seuraavasti:

Opiskelijaliikkuvuus

Lue lisää:

Kotikansainvälistyminen

Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta viettää jaksoa ulkomailla, voi hän kehittää kv. valmiuksiaan omalla kampuksella monin eri tavoin: