Valintaperusteet - opiskelijavaihtovalinnat

Opiskelijavaihtovalinnoissa yleisia valintakriteereitä ovat opintojen vaihe, opintomenestys, kohteeseen laadittu opintosuunnitelma ja perustelut. Kohteissa, jossa vaaditaan erityinen kielitaito, huomioidaan myös kielitaito valintakriteerinä.

Valinnat

Valinta tehdään pääsääntöisesti hakemusten perusteella. Muutamien suosituimpien kahdenvälisten Euroopan ulkopuolisten kohteiden (Australia, Kanada) ja ISEP-vaihdon (USA) osalta hakijat voidaan myös haastatella.

 • Erasmus ja Nordplus -ohjelmien osalta valintapäätöksen tekee laitos, jonka vaihtopaikka on kyseessä. Eri laitokset saattavat painottaa eri asioita valintaa tehdessään.
 • Yliopiston kahdenvälisten vaihtojen sekä ISEP-, Nordlys- ja FIRST-ohjelmien osalta valintapäätökset tekee yliopiston opintopalvelujohtaja opiskelijavaihdon valintaryhmän esityksestä. Valintaryhmässä on jäseniä kv. palveluista ja JYYsta.
 • Jos hakijaa ei voida nimittää vaihtoon hakemiinsa vaihtokohteisiin, hänelle voidaan tarjota paikkaa toisesta saman maan vaihtoyliopistosta, jos kyseiseen vaihtokohteeseen on vielä vapaita paikkoja.  

 

Opiskelijavaihtoon lähtemisen periaatteet Jyväskylän yliopistossa

Opiskelijavaihtovalinnoissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston opiskelijavaihtoon lähtemisen periaatteita.
Yliopistotasoiset opiskelijavaihtoon valinnan perusedellytykset ja valintakriteerit koskien kaikkia JY:n opiskelijavaihto-ohjelmia

Hyväksytty 4.11.2009

Lähtökohta

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on tarjota tutkinto-opiskelijoilleen tasapuoliset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ilman, että yksilölliset seikat kuten sukupuoli, ikä, vamma, etninen tai sosioekonominen tausta tai kansallisuus rajoittavat osallistumista. Vaihto-ohjelmat, kohdeyliopistot ja kohdemaat asettavat kuitenkin rajoituksia, jotka joudutaan ottamaan huomioon vaihtomahdollisuuksista tiedotettaessa ja yliopiston valitessa vaihtoon lähtijöitä.

Yliopiston tavoitteena on toteuttaa opiskelijavaihdot siten, että ulkomainen opiskelujakso on hyvin suunniteltu ja ajoitettu osa opintoja ja se kehittää opiskelijan osaamista ja kansainvälisiä valmiuksia.

Opiskelijavaihtoon osallistumisen edellytykset

 • Opiskelijavaihtoon hakeutuvan ja siihen osallistuvan on oltava Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija.
 • Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavalla opiskelijalla on oltava vaihtoon lähtiessään tehtynä vähintään yhtä lukuvuotta vastaavat opinnot, jotka voivat olla joko Jyväskylän yliopistossa suoritettuja tai hyväksi luettuja (muualla suoritettuja) opintoja.
 • Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvia syventäviä opintoja suorittavalla tai erillisiä maisteriopintoja suorittavalla on vaihtoon lähtiessään oltava tehtynä vähintään yhden lukukauden tutkinto-opinnot Jyväskylän yliopistossa. Poikkeuksen muodostavat sellaiset kansainväliset yhteisohjelmat, joihin sisältyy ensimmäiseen lukukauteen ajoittuva ulkomainen jakso.
 • Jatko-opiskelijalla on vaihtoon hakiessaan oltava hyväksytty jatko-opintosuunnitelma sekä ohjaajan puolto ulkomaiselle jaksolle.
 • Opiskelijan on laadittava opiskelijavaihdon opintosuunnitelma, johon sisällytettyjen ulkomaisten opintojen on oltava hyväksi luettavissa Jyväskylän yliopistossa suoritettavaan tutkintoon.
 • Opiskelijalla on oltava riittävät taidot ulkomaisen opiskelujakson opetuskielessä. Kielitaidon riittävyys on osoitettava joko aiemmin suoritetuilla opinnoilla, kielitestin avulla tai muulla vaihtokohteen hyväksymällä tavalla.
 • Vaihtoon valitulla opiskelijalla on oltava niin hyvä opintomenestys, että hänen voidaan odottaa selviytyvän opiskelusta ulkomaisessa vaihtokohteessa.
 • Opiskelijalle annetaan pääsääntöisesti mahdollisuus osallistua JY:n vaihto-ohjelmiin kerran kandidaatti- tai maisteriopintojensa aikana. Opiskelija voidaan kuitenkin valita vaihtoon uudelleen, jos suoritettavana olevat opinnot edellyttävät uutta ulkomaista vaihtojaksoa. Uusi vaihtojakso voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös silloin, jos ensimmäinen vaihtojakso on ollut vain yhden lukukauden mittainen ja uusi ulkomainen jakso on opintojen kannalta erityisen tärkeä.

Valintamenettelyt ja yleiset valintakriteerit yliopiston vaihto-ohjelmissa ja vaihtosopimuksissa

Opiskelijavaihtoon lähtevät opiskelijat niin yhtä ainelaitosta tai tiedekuntaa koskevissa kuin koko yliopistoa koskevissa vaihto-ohjelmissa valitaan niiden opiskelijoiden keskuudesta, jotka täyttävät edellä todetut opiskelijavaihtoon osallistumisen edellytykset. Lisäksi otetaan huomioon kunkin vaihto-ohjelman (esim. Erasmus-ohjelma) erityissäännöt. Lopullisen päätöksen opiskelijan hyväksymisestä tekee aina kohdeyliopisto.

Ainelaitokset tai tiedekunnat tekevät itse esitykset kohdeyliopistoille, kun valitaan lähtijät yksittäistä ainelaitosta tai tiedekuntaa koskeviin opiskelijavaihtokohteisiin. Kun valitaan lähtijät koko yliopistoa koskeviin vaihtokohteisiin, tiedekunnat asettavat ensin omat hakijansa paremmuusjärjestykseen ja lähettävät lausuntonsa yliopiston kansainvälisten palvelujen henkilökunnasta valitulle opiskelijavaihdon valintaryhmälle. Valintaryhmä tekee tiedekuntien lausuntojen perusteella oman esityksensä vaihtoon valittavista opiskelijoista koulutusjohtajalle, joka tekee päätöksen kohdeyliopistoille tarjottavista vaihto-opiskelijoista.

Kun tiedekunnat tai laitokset valitsevat lähtijät omiin vaihtokohteisiinsa tai tekevät esityksensä koko yliopistoa koskeviin vaihtokohteisiin, käytetään seuraavia yhteisiä valintakriteerejä:

 • Opintomenestys ja opinnoissa eteneminen
 • Vaihtojakson sijoittuminen järkevään opintojen vaiheeseen
 • Hakijan akateemiset perustelut vaihtoon hakeutumiselle (ulkomaisten opintojen soveltuvuus tutkintoon) ja opintosuunnitelma vaihtokohteessa
 • Kielitaito kohdeyliopiston opetuskielessä.

Tiedekunnat ja laitokset voivat käyttää omia vaihtosopimuksiaan koskevissa valinnoissa myös soveltuvia lisäkriteereitä. Tiedekunnat ja laitokset määrittävät lisäksi omia vaihtokohteitaan koskevat valintamenettelyt.

Saatuaan tiedekuntien lausunnot opiskelijavaihdon valintaryhmä varmistaa, että tiedekuntien esittämillä vaihtoon hakijoilla on vaadittava kielitaito. Valintaryhmä tekee esityksen vaihtoon valittavista opiskelijoista (sekä mahdollisista varalle valittavista opiskelijoista) ottaen huomioon tiedekuntien lausunnot sekä edellä mainitut yhteiset valintakriteerit. Lisäksi valintaryhmä ottaa huomioon tiedekuntien välisen tasapainon lähtijöiden määrässä. Osassa vaihtosopimuksia voi myös olla tietyille oppiaineille sovittuja kiintiöitä.

Lisäkriteerit valittaessa opiskelijoita erityisen suosittuihin vaihtokohteisiin

 1. Aiemmat vaihdot: Aiemmin Jyväskylän yliopiston kautta opiskelijavaihdossa olleet karsitaan.
 2. Opintojen vaihe: Hakijat, joiden opinnot ovat liian alussa tai liian pitkällä, karsitaan.
 3. Toinen maisterintutkinto: Toista maisteritutkintoa JY:ssa suorittavat karsitaan.
 4. Hyvä menestyminen mahdollisessa valintahaastattelussa, mikä edellyttää hyvää suullista englannin kielen taitoa, JY:n riittävää tuntemusta sekä hyviä valmiuksia markkinoida JY:a vaihtokohteena.

 
Rehtori Aino Sallinen

Koulutusjohtaja Kari Pitkänen

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,