Lisäajan hakeminen opintojen loppuun saattamiseksi

lisäajan hakeminen, opintoaika, opintoaikojen rajaus, opiskeluoikeuden kesto, lisäaikahakemusten käsittely

Yliopistolain mukaisten lisäaikahakemusten käsittelyn periaatteet Jyväskylän yliopistossa

Rehtorin päätös 29.2.2016

in English

Yliopistolain (558/2009) 40 - 42 §:ssä on säännökset alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellisista suorittamisajoista, opiskeluoikeuden kestosta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta. Säännökset koskevat 1.8.2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneita.

Tällä päätöksellä linjataan yliopistolain mukaisten lisäaikahakemusten käsittelyn periaatteet Jyväskylän yliopistossa.

Yliopistolain 40 § mukaan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on kolme lukuvuotta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on kaksi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.

Tavoiteajat ovat tutkintokohtaisia.

Yliopistolain 41 § mukaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua 40 §:n mukaista tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneiden tutkinnon suorittamisaikaan ei kuitenkaan lasketa siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytettyä läsnä- ja poissaoloaikaa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi poissa olevaksi oikeuttavasta lakisääteisestä syystä huolimatta, hänen opintoaikansa kuluu.  Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla neljän lukukauden) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 39 §:n mukaisesti.

Yliopistolain 42 § mukaan yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan 41 §:ssä säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle.

Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne.

Periaatteita lisäaikahakemuksen käsittelyyn

Opiskelijalle voidaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja selvityksen perusteella. Myöntöharkinnassa otetaan huomioon opiskelijan mahdollisuus valmistua kohtuullisessa ajassa, aiemmin myönnetyt lisäajat ja opiskelijan elämäntilanne.

Opiskelija, joka ei ole tehnyt yliopistossa tutkintoon johtavia opintoja lainkaan tai vain hyvin vähän, ei voi saada lisäaikaa ilman todella painavia elämäntilanteeseen liittyviä perusteita ja selvitystä siitä, miten opinnot aiotaan jatkossa suorittaa. Esimerkiksi toisen tutkinnon opiskelu tai työssäkäynti ei ole riittävä peruste. Merkittävät luottamustoimet, ansiokas tieteellinen tai taiteellinen toiminta sekä huippu-urheilu voivat olla syitä opintojen hitaalle etenemiselle.

Jos riittävää opiskelunäyttöä ei ole, voidaan perusteluna hyväksyä oma tai lähiomaisen sairaus tai muu vaikea elämäntilanne. Perustelut tulee todistaa luotettavilla dokumenteilla.

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään lähtökohtaisesti enintään kahdeksi lukukaudeksi ja vain poikkeustapauksissa enintään neljäksi lukukaudeksi. Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi opiskelusuunnitelman mukaan pidempään, loput lisäaikalukukaudet opiskelijan on haettava uudella hakemuksella.

Päätöksen lisäajasta tekee opiskelijan tiedekunnan dekaani. Päätös lähetetään hakijalle postitse.

Ilmoitus opintoajan jatkamisesta lakisääteisen syyn perusteella

Mikäli opintoaika on kulumassa umpeen ja opiskelijalla on todistus lakiin perustuvasta poissaolon syystä (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen), hänen ei tarvitse erikseen hakea lisäaikaa.

Opiskelijan tulee täyttää

  • Ilmoitus opintoajan jatkamisesta -verkkolomakkeella tai word-lomakkeella ja lähettää se yliopiston opintopalveluihin joko sähköisesti tai paperilomakkeena, jossa tieto merkitään opiskelijatietojärjestelmään (ilmoituksen liitteeksi todistus em. poissaoloista). Lakiin perustuvan syyn vuoksi poissa oltaessa opintoaika ei kulu niinä lukukausina, joille poissaolo osuu.

 

Lisäajan hakeminen

Mikäli opiskelija tarvitsee opintojensa suorittamiseen lisäaikaa, sitä haetaan

Täytetty lomake toimitetaan ao. tiedekunnan palvelukeskukseen joko sähköisesti tai paperilomakkeena. Päätöksen lisäajasta tekee dekaani. Opiskelijan tulee hakea lisäaikaa jo etukäteen, jos on todennäköistä, ettei hän ehdi valmistua määräajassa. Jos opiskeluoikeus päättyy 31.7., lisäaika on haettava 15.4. mennessä, jotta opiskelija voi saada tiedon opiskeluoikeuden päättymisestä tai jatkumisesta hyvissä ajoin ennen opiskeluoikeuden päättymistä.

Lisäajan hakeminen on mahdollista, vaikka opintoaika on kulunut loppuun. Lisäaikaa kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun opintojen edistäminen on tosiasiallisesti mahdollista. Tällöin opiskelijan on varauduttava uudelleenkirjaamismaksun maksamiseen.

Hakemuksen liitteet:

  1. Päivitetty ja aikataulutettu suunnitelma suoritettavista opinnoista (HOPS)

Suunnitelmasta on käytävä ilmi:

  •  suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella
  • ohjaajan antama selvitys opinnäytetyön vaiheesta
  • opiskeluun käytettävissä oleva aika ja mahdollisuus osallistua opetukseen.
  • viivästymiseen vaikuttaneet syyt
  • selvitys mahdollisten aiempien lisäaikojen käytöstä sekä tarvittaessa opintojen viivästymisen syistä
  • jos opiskelija haluaa vedota elämäntilanteeseensa tai muuhun perusteeseen, hänen tulee esittää selvitys ja tarvittavat todistukset asiasta. Lääkärintodistukset ja muut mahdolliset salassa pidettävää tietoa sisältävät dokumentit tulee toimittaa paperisina oman tiedekunnan opintoasiainpäällikölle.

2.    Selvitysosa

Ensimmäisen lisäajan hakeminen

Ensimmäisellä kerralla lisäaikaa myönnettäessä tarkastellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tavoitteena olevan tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Opiskelijalla, jolla on sallitun opintoajan päättyessä enintään 1/3 tutkintoon vaadittavista opinnoista suorittamatta, on mahdollisuus saada lisäaikaa. Puuttuvien opintojen maksimimäärä ei kuitenkaan ole ehdoton. Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä perustellumpi lisäaikahakemuksen tulee olla. Myös opiskelijan opintojen viimeaikaisella etenemistahdilla on merkitystä valmistumissuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa. Opiskelijan eduksi katsotaan opintoajan päättymistä edeltävä hyvä opintojen etenemistahti silloinkin, kun opintoja on suorittamatta enemmän kuin 1/3 tutkintoon vaadittavista opinnoista ensimmäistä lisäaikaa haettaessa.

Uuden lisäajan hakeminen

Mikäli myönnetty lisäaika ei osoittaudu riittäväksi, opiskelijan opintojen eteneminen suunnitelman mukaisesti aiemmilla lisäajoilla otetaan huomioon uusia lisäaikoja myönnettäessä. Uutta lisäaikaa ei ole mahdollista myöntää, mikäli opiskelijan opinnot ovat edenneet merkittävästi alkuperäisen opiskelusuunnitelman aikataulua hitaammin eikä opiskelija ole esittänyt hitaalle etenemiselle elämäntilanteeseen liittyvää syytä.

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Kielteisen päätöksen tulee olla kirjallinen ja perusteltu sekä siihen liitetään muutoksenhakua koskevat ohjeet.  Päätökseen tyytymätön voi hakea kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen:          

Muutoksenhakulautakunta / Kirjaamo
                    PL 35
                    40014 Jyväskylän yliopisto

Muutoksenhakulautakunnan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (YOL 84.3 §).

Päätösten arkistointi

Lakisääteisiin syihin perustuvat opintoajan jatkamiseen liittyvät dokumentit säilytetään opiskelijapalveluissa siihen asti, kun opiskelija suorittaa tutkinnon. Tiedekuntien päätökset lisäajan myöntämisestä tallennetaan tiedekunnan arkistoon.

 
Liitteet: Vuosikello ja lisäaikapäätöksen lomakemalli

 Liite 1: Vuosikello

Maaliskuu: Opiskelijarekisteristä lähtee ohjeet opintoajan jatkamiseen tai lisäajan hakemiseen niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet kandidaatti- ja maisteriopintonsa 7 lukuvuotta aikaisemmin ja joilla opintoaika on päättymässä 31.7.

Maaliskuu: Opiskelijarekisteristä lähtee ohjeet opintoajan jatkamiseen tai lisäajan hakemiseen niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet maisteriohjelmissa 4 lukuvuotta aikaisemmin ja joilla opintoaika on päättymässä 31.7.

Huhtikuu: Opiskelijoiden haettava lisäaikaa 15.4. mennessä, mikäli opintoaika on päättymässä 31.7.

Huhti-toukokuu: Tiedekunnat tekevät päätökset (myönteiset tai kielteiset) lisäajasta.

Kesä-heinäkuu: Opiskelijat, joiden opintoaikaa on jatkettu tai joille on myönnetty lisäaikaa, ilmoittautuvat yliopistoon.

Syyskuu: Opiskelijarekisteristä lähtee ohjeet opintoajan jatkamiseen tai lisäajan hakemiseen niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet kandidaatti- ja maisteriopintonsa 7 lukuvuotta sitten ja joilla opintoaika on päättymässä 31.12.

Syyskuu: Opiskelijarekisteristä lähtee ohjeet opintoajan jatkamiseen tai lisäajan hakemiseen niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet maisteriohjelmissa 4 lukuvuotta sitten ja joilla opintoaika on päättymässä 31.12.

Lokakuu: Opiskelijoiden on haettava lisäaikaa 15.10. mennessä, mikäli opintoaika on päättymässä 31.12. 

 

Liite 2: PÄÄTÖS LISÄAJASTA OPINTOAIKAAN                                   (tiedekunta täyttää)

 

Hakijan nimi: ________________________________________ ja syntymäaika_________________

 

Hakemuksesi perusteella ________________________________________________ tiedekunta

 

                      □ on myöntänyt lisäaikaa ______ _________________________-tutkinnon

 

                      suorittamiseen______________________ asti

                     

 

□ ei ole myöntänyt lisäaikaa. Opiskeluoikeus kyseisen tutkinnon suorittamiseen loppuu ________________ (pvm).

 

 

Päätöksen perustelut: ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Muutoksenhaku:

 

Lisäajan myöntämistä koskevaan kielteiseen päätökseen voi hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaa laskettaessa.

Muutoksenhakulautakunnan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

 

 

Jyväskylässä, _____________________________
                               päiväys

 

Dekaani  ________________________________________________
                                            allekirjoitus

Opintoasiainpäällikkö ________________________________________________
                                          allekirjoitus

 

 

Jakelu: Opiskelija, Tiedekunta, Opiskelijapalvelut

 

Opiskeluoikeuden palautus ja lisäaika merkitään opiskelijarekisteriin 7 vuorokauden kuluessa päätöksestä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,