AHOT: Varusmiespalveluksen johtajakoulutuksen hyväksilukemisen periaatteet

Ohje varusmiespalveluksen johtajakoulutuksen hyväksilukemiseen. Varusmiespalvelus. Armeija.

Rehtori on 2.6.2010 antamassaan päätöksessä johtamistaidot osaksi tutkintokoulutuksen tavoitteita (703/4/11/2010)  linjannut, että ”johtamiskoulutukseen kuuluvia opintoja on mahdollista hyväksilukea varusmiespalvelun aikana menestyksellisesti suoritetulla johtajakoulutuksella.” Hyväksiluku perustuu opiskelijan esittämään näyttöön, jollaisena ensisijaisesti toimii varusmiehen saama palvelustodistus.

Varusmiespalvelun aikaisen johtajakoulutuksen hyväksiluku yliopisto-opintoihin perustuu aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin (AHOT-käytänteet). Hyväksiluku edellyttää, että opiskelija osoittaa hankkineensa yliopisto-opinnoissa vaadittavan osaamisen muiden opintojen tai käytännön kokemuksen perusteella. Näin ollen varusmiespalveluksen johtajakoulutusta ei automaattisesti hyväksilueta osaksi yliopisto-opintoja. Tarkoituksena on, että hyväksiluku tehdään silloin, jos johtajakoulutus on todistetusti tuottanut sellaista osaamista, joka vastaa opiskelijan yliopistossa suorittamien opintojen osaamistavoitteita. Tästä syystä rehtorin päätöksessä viittaus hyväksiluvun mahdollisuuteen on kytketty yliopiston tavoitteeseen sisällyttää johtamistaitojen opintoja kaikkien opiskelijoiden tutkintoon.

Tiedekunnat voivat kuitenkin hyväksilukea yliopisto-opintojen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaisiksi katsomiansa muita opintoja tai osaamista, varusmiespalveluksen johtajakoulutus mukaan lukien, myös opetussuunnitelmissa oleviin valinnaisiin opintoihin. Näin eräät tiedekunnat ovat jo päättäneetkin tehdä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/ahot

Puolustusvoimien johtaja‐ ja kouluttajakoulutuksen sisältämät, alla luetellut koulutusosiot vähintään yleisarvosanalla hyvä suorittaneille luetaan hyväksi tutkintoon 5 opintopistettä tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin tai tiedekunnan jonkin oppiaineen osaamistavoitteiltaan vastaaviin opintoihin.
Koulutusosiot.
AUK I: Johtamisen ja kouluttamisen perusteet (enintään 30 h)
AUK II ja RUK: Johtamistaidon peruskurssi, Koulutustaidon peruskurssi ja Johtamis‐
ja koulutustaidon harjoittelu (yhteensä enintään 137 h)
JOHTAJAKAUSI: Koulutustaidon jatkokurssit I‐III, Koulutustaidon ohjattu harjoittelu,
Tiimityöskentely, Johtamistaidon jatkokurssi, Johtamiskäyttäytymisen ohjattu
kehittäminen (yhteensä enintään 666 h).


Informaatioteknologian tiedekunta
Varusmiespalvelun aikana suoritettu johtamiskoulutus voidaan hyväksilukea osaksi opintoja. IT-tiedekunnassa voi saada kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin tai yleisopintoihin hyväksilukuja varusmiespalveluksen aikana menestyksellisesti (vähintään arvolauseella hyvä) suoritetusta johtamis- ja kouluttajakoulutuksesta. AUKista voi saada 5 op ja RUKista 8 op. Hyväksilukua varten aiemmin opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee esittää palvelustodistus ja muut mahdollisesti tarpeelliseksi katsomansa dokumentit oman laitoksensa amanuenssille. Uusien opiskelijoiden hyväksiluvut setvitään HOPSin tekemisen yhteydessä yhdessä opintoneuvojan kanssa. Myös varusmiespalveluksen aikaista informaatioteknologiaan tai viestintään liittyvää erikoiskoulutusta tai siviilipalveluksen aikana hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi opintoihin. Hyväksiluku tapahtuu laitoksilla AHOT-menettelyn mukaisesti.

Kasvatustieteiden tiedekunta: Päätös 19.5.2011 seuraavasti:
Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksen (AUK I: Johtamisen ja kouluttamisen perusteet
AUK II + RUK: Johtamistaidon peruskurssi, Koulutustaidon peruskurssi sekä Johtamis- ja koulutustaidon harjoittelu
JOHTAJAKAUSI: Koulutustaidon jatkokurssit I-III, Koulutustaidon ohjattu harjoittelu, Tiimityöskentely, Johtamistaidon jatkokurssi, Johtamiskäyttäytymisen ohjattu kehittäminen) menestyksellisesti (vähintään yleisarvosanalla hyvä) suorittaneille voidaan hyväksyä 6 opintopistettä valinnaisiin opintoihin.

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Päätös 19.1.2016 seuraavasti:
Varusmiespalvelun aikana suoritettu johtajakoulutus voidaan hyväksilukea osaksi liikuntatieteellisen tiedekunnan opintoja. AUK:n aikana menestyksellisesti (vähintään arvolauseella hyvä) suoritetusta johtajakoulutuksesta voi saada kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin hyväksilukua 4 op. RUK:n aikana menestyksellisesti (vähintään arvolauseella hyvä) suoritetusta johtajakoulutuksesta voi saada kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin hyväksilukua 6 op. Hyväksilukua varten opiskelijoiden tulee esittää alkuperäinen palvelustodistus ja muut mahdollisesti tarpeelliseksi katsomansa dokumentit (+ yksi kopio) tiedekunnan opintoasiainpäällikölle.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,