Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa

Rehtorin päätös 24.6.2014 (678/12.00.00.00/2014)

Päätös pdf-muodossa

Sisältö

1. Esteetöntä opiskelua koskevan päätöksen soveltaminen
2. Esteettömän opiskelun periaatteiden toteuttaminen
3. Vastuut opiskelun esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä
4. Opiskelijavalintaan liittyvät järjestelyt
5. Opintoihin liittyvät yksilölliset järjestelyt
6. Esteettömät opiskeluympäristöt
6.1 Sosiaalinen ympäristö
6.2 Fyysinen ympäristö
6.3 Tieto- ja viestintäympäristö
Liite Esteettömän opiskelun toteuttamisen vastuunjako

1. Esteetöntä opiskelua koskevan päätöksen soveltaminen

Tässä päätöksessä esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma tai oppimisvaikeus, jotka ikääntyvät tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. (Lainaus pienin muokkauksin julkaisusta Esteetön opiskelu yliopistoissa. Elina Laaksonen. Opetusministeriön julkaisuja 2005:6).

Tätä päätöstä sovelletaan kaikkiin tutkinnon suoritusoikeuden hakuihin sekä Jyväskylän yliopistossa annettavaan tutkintokoulutukseen.

Päätös koskee soveltuvin osin myös erillisiä opintoja tai opintokokonaisuuksia suorittavia opiskelijoita sekä JOO-opiskelijoita ja solmittujen sopimusten puitteissa liikkuvia kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi avoimen yliopiston on mahdollisuuksien mukaan noudatettava esteettömän opiskelun periaatteita toiminnassaan.

Tässä päätöksessä esitetyt periaatteet tukevat niin opiskelijoita, opettajia kuin yliopiston muutakin henkilökuntaa esteettömyyden toteuttamisessa. Periaatteet kuvaavat:

 • ympäristöjen ja käytäntöjen esteettömyyden
 • yksilölliset järjestelyt
 • eri tahojen velvollisuudet.

2. Esteettömän opiskelun periaatteiden toteuttaminen

Esteettömän opiskelun periaatteiden tavoitteena on varmistaa, että yliopiston kaikki käytänteet ja toiminnat toteuttavat yhdenvertaisuuslain (20.1.2004/21) säädöksiä ja lain henkeä. Lain mukaan "ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella" (§ 6). Laki velvoittaa myös muuttamaan "erityisesti niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista" (§ 4).

Opiskelijalla on oikeus odottaa, että yliopiston henkilökunta toimii mahdollisimman esteettömän sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen opiskeluympäristön luomiseksi.

Myös yliopiston opiskelijavalintaan, opetukseen ja opiskeluun sekä työntekijänä toimimiseen liittyvän viestinnän ja materiaalien tulee olla esteettömiä.

Esteettömyyden mahdollistamiseksi tulee noudattaa Design for All -periaatetta. Sen mukaisesti uusien ratkaisujen ja hankintojen (esim. opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, henkilöstön osaaminen, tietojärjestelmät, laitteet, toimitilat) suunnittelussa käytetään strategioita ja keinoja, joilla edistetään ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille.

Esteettömyyden toteuttamiseksi opiskelija saa tarpeen mukaan mahdollisuuden

 • yksilöllisiin järjestelyihin
 • vaihtoehtoisiin opiskelu- ja suoritustapoihin

Opiskelun esteettömyyttä tavoiteltaessa on keskeistä, että opiskelijan oikeus laadukkaaseen koulutukseen toteutuu.

3. Vastuut opiskelun esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä

Ohjeistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää koko yliopistoyhteisön, niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden sitoutumista opiskelun esteettömyyden edistämiseen.

Yksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän yksiköissään noudatetaan tämän ohjeistuksen periaatteita yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttamiseksi.

Hakijan ja opiskelijan vastuulla on ilmoittaa mahdollisista esteistä ja hakea yksilöllisiä järjestelyjä niitä tarvitessaan.

Yliopiston yksiköiden on varmistettava, että henkilöstölle ja opiskelijoille on tarjolla riittävä tieto toimintaympäristöjen, tiedotus- ja oppimateriaalien, opetuksen sekä opiskelun esteettömyydestä ja siihen liittyen

 • haasteista erilaisille osanottajille (näkeminen, kuuleminen, liikkuminen, toimiminen, vuorovaikutus)
 • mahdollisuuksista joustaa suoritustavassa ja aikatauluissa
 • vaihtoehtoisista suoritustavoista
 • yksilöllisistä järjestelyistä ja
 • palautteen antamismahdollisuuksista, joita opiskelijoilla on käytettävissään.

Yliopistopalvelut laatii valintakokeita ja opiskelua varten tiedekunnille suositukset yksilöllisiksi järjestelyiksi sekä tukee tiedekuntia tarvittaessa järjestelyjen toteuttamisessa.

Yliopistopalvelut vastaa esteettömyyden toteuttamiseksi tarvittavasta suunnittelusta, tiedotuksesta, koulutuksesta, suositusten laatimisesta ja asiantuntijatuesta sekä toiminnan koordinoinnista ja arvioinnista. Toiminnan tulokset raportoidaan vuosittain yliopiston johdon ja JYYn hallituksen yhteiskokoukselle.

Jyväskylän yliopiston esteettömyysaiheinen tieto ja viestintä ovat keskitetysti Esteetön yliopisto -sivulla (https://www.jyu.fi/esteettomyys). Sivulta löytyy ohjeita ja tietolähteitä esteetön opiskelu -periaatteiden toteuttamiseksi sekä Ilmoita esteestä -lomake opiskelua tai yhdenvertaista osallistumista estävästä seikasta kertomiseen.

4. Opiskelijavalintaan liittyvät järjestelyt

Opetusta järjestävät yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat valintakokeet siten, että jokaiselle taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua sekä osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä. Tämä merkitsee sitä, että otetaan huomioon hakijoiden toimintakykyyn liittyvät yksilölliset tarpeet.

Hakijan vastuulla on hakea yksilöllisiä järjestelyjä opiskelijavalintaan. Hakija osoittaa järjestelyjen perustelut lääkärintodistuksella tai muun sellaisen asiantuntijan lausunnolla, jolla on tilanteen arvioimiseen tarvittava osaaminen.

Yksilöllisistä järjestelyistä sovittaessa on toimintakykyyn vaikuttavien vammojen tai sairauksien lisäksi otettava huomioon myös muut perustellut syyt.

Yliopistopalveluissa laaditaan tiedekunnille suositukset yksilöllisiksi järjestelyiksi ja ne toimitetaan dekaanin määräämälle henkilölle. Yliopistopalvelut tukee tarvittaessa tiedekuntia järjestelyjen toteuttamisessa.

Tiedot valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä säilytetään yliopistopalveluissa vuoden ajan valintakoepäivästä. Tänä aikana suositus opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä voidaan tehdä opiskelijan toivomuksesta ilman erillistä hakemusta.

Valinnoissa esteettömiä, hakijan perusteltujen tarpeiden mukaan yksilöllisesti toteutettavia voivat olla:

 • koetilat ja kalusteet
 • apuvälineet ja teknologia
 • viestintä
 • tehtävien ja kysymysten esittäminen
 • vastaaminen
 • asiantuntevien tulkkien, avustajien ja kirjurien saatavuus
 • ajankäyttö ja
 • valvonta.

Kokeen kysymysten ja koetulosten tulee olla saatavilla osanottajille esteettömässä muodossa.

Hakijalle on annettava lisäaikaa ja taukoja todennetun tarpeen mukaan. Lisäaika voi olla enintään puolet kokeen kestoajasta. Tarvittavan ajan arvioimiseksi on otettava huomioon tehtävien laatu ja hakijan tilanne.

5. Opintoihin liittyvät yksilölliset järjestelyt

Opetuksessa esteettömiä, tarpeen mukaan yksilöllisesti toteutettavia ovat muun muassa:

 • opetukseen liittyvä viestintä (esimerkiksi tiloja ja aikatauluja koskevat tiedot ja niiden muutokset)
 • esitykset, oppimateriaalit ja kurssikirjallisuus
 • opiskeluun sisältyvät muistiinpanot, erilaiset tehtävät ja ryhmätyöt, opinto-ohjaus.

Tenteissä sovelletaan esteettömyyden toteuttamiseksi pääsääntöisesti samoja käytäntöjä kuin valintakokeissa.

Opiskelijan vastuulla on sopia opiskeluun ja opetukseen liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä. Järjestelyjä koskevat keskustelut ovat luottamuksellisia.

Opiskelija hakee suositusta opintoihin liittyviksi yksilöllisiksi järjestelyiksi yliopistopalveluista.

Yksilöllisistä järjestelyistä sovittaessa on toimintakykyyn vaikuttavien vammojen tai sairauksien lisäksi otettava huomioon myös muut perustellut syyt.

Yliopistopalvelut laatii yhdessä opiskelijan ja opetusta antavien yksiköiden edustajien kanssa suosituksen yksilöllisiksi järjestelyiksi. Suosituksen allekirjoittaa opintopalvelujohtaja.

Yliopistopalveluiden suosituksen perusteella järjestelyjen toteutumisesta vastaa laitoksen johtajan määräämä henkilö. Yliopistopalvelut tukee tarvittaessa yksiköitä järjestelyjen toteuttamisessa.

Sen mukaisesti, mihin opiskelija antaa luvan, laitoksen johtajan määräämä henkilö tiedottaa järjestelyistä keskitetysti, jolloin opiskelijan ei tarvitse keskustella samoista kysymyksistä eri yksiköissä tai jokaisen opettajan kanssa erikseen.

Opiskelijoiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen tueksi opetushenkilöstön velvollisuutena on tutustua esteettömyyteen liittyvään keskeiseen aineistoon (https://www.jyu.fi/esteettomyys).

6. Esteettömät opiskeluympäristöt

Yliopisto yksikköineen vastaa siitä, että kaikille opiskelijoille on mahdollista käyttää yliopiston fyysisiä ympäristöjä sekä tieto- ja viestintäympäristöjä opiskeluun, oppimiseen, ja osallistumiseen.

Jos jonkin keskeisen ympäristön tai toiminnan esteettömyys osoittautuu teknisistä tai kustannussyistä ylivoimaiseksi toteuttaa, sille tarjotaan opiskelun laadun turvaava esteetön vaihtoehto.

Yliopiston vastuulla on varustaa vuokraamansa tilat yleiseen käyttöön tarvittavilla yleisimmillä apuvälineillä (mm. induktiosilmukat, kalusteet) sekä hankkia mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijakohtaisia, opintojen kannalta välttämättömiä apuvälineitä, jos niille ei löydy muuta rahoituslähdettä.

6.1 Sosiaalinen ympäristö

Yksiköiden johtajat toteuttavat omalla esimerkillään ja henkilöstön kehittämisellä yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja yliopistoyhteisön moninaisuudelle vastaanottavaista ilmapiiriä.

Yliopistopalvelut edistää esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioon ottamista yliopiston strategisessa suunnittelussa.

Yliopistopalvelut tekee yhteistyötä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi yliopiston eri toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa, järjestää koulutusta ja tapahtumia sekä tiedottaa toiminnasta. Yliopistopalvelut laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja raportoi toiminnan tuloksista yliopiston johdolle ja ylioppilaskunnalle.

6.2 Fyysinen ympäristö

Yliopistopalvelut vastaa siitä, että kaikille opiskelijoille on mahdollista käyttää yliopiston fyysisiä ympäristöjä sekä tieto- ja viestintäympäristöjä opiskeluun, oppimiseen, ja osallistumiseen.

Yliopistopalvelut vastaa henkilöstönsä osaamisesta esteettömyyden toteuttamiseksi rakennettavissa ja käytössä olevissa tiloissa.

Jokaisella tilojen käyttäjällä on vastuu järjestää opetus ja tapahtumat mahdollisimman esteettömiin ympäristöihin sekä ilmoittaa kehittämistarpeista tilapalveluihin.

6.3 Tieto- ja viestintäympäristö

Yliopiston ja sen yksiköiden tulee tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä ottaa huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet ja yleisesti hyväksytyt esteettömyys- ja käytettävyyssuositukset sekä standardit

 • tietojärjestelmien, tietokoneohjelmistojen ja päätelaitteiden hankinnoissa, ylläpidossa, tuessa ja käyttökoulutuksessa
 • opetuksen, opiskelun, viestinnän ja hallinnon verkkosivujen ja asiakirjojen rakenteessa, sisällössä ja muodossa
 • opetuksen ja opiskelun vaihtoehdoissa ja joustoissa
 • henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä
 • yliopiston eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyössä riittävän asiantuntemuksen turvaamiseksi.

Erityisen tärkeää on tehdä esteettömiksi opetuksessa ja opiskelussa keskeiset aineistot, joita on tarkoitus käyttää toistuvasti.

Nämä esteettörnän opiskelun periaatteet tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen.

Matti Manninen
rehtori

Liite: Esteettömän opiskelun toteuttamisen vastuunjako

Yliopisto

Yksikköineen vastaa siitä, että kaikille opiskelijoille on mahdollista käyttää yliopiston fyysisiä ympäristöjä sekä tieto ja viestintäympäristöjä opiskeluun, oppimiseen, ja osallistumiseen.

Yksikköineen varmistaa, että henkilöstölle ja opiskelijoille on tarjolla riittävä tieto esteettömyyden toteuttamiseksi.

Varustaa vuokraamansa tilat yleiseen käyttöön tarvittavilla yleisimmillä apuvälineillä (mm. induktiosilmukat, kalusteet).

Hankkii mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijakohtaisia, opintojen kannalta välttämättömiä apuvälineitä, jos niille ei löydy muuta rahoituslähdettä.

Ottaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet ja yleisesti hyväksytyt esteettömyys- ja käytettävyyssuositukset sekä standardit.

Tiedekunnat ja laitokset

Suunnittelevat ja toteuttavat valintakokeet siten, että jokaiselle taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua sekä osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä.

Toteuttavat opetukseen liittyvän viestinnän ja oppimateriaalit esteettömästi, tarpeen mukaan yksilöllisesti. Laativat yhteistyössä yliopistopalvelujen kanssa suosituksen yksilöllisiksi järjestelyiksi.

Yliopistopalvelut

Vastaa esteettömyyden toteuttamiseksi tarvittavasta suunnittelusta, tiedotuksesta, koulutuksesta, suositusten laatimisesta ja asiantuntijatuesta sekä toiminnan koordinoinnista ja arvioinnista.

Laatii valintakokeita ja opiskelua varten tiedekunnille suositukset yksilöllisiksi järjestelyiksi sekä tukee tiedekuntia tarvittaessa järjestelyjen toteuttamisessa.

Edistää esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioon ottamista yliopiston strategisessa suunnittelussa.

Tekee yhteistyötä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi yliopiston eri toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa, järjestää koulutusta ja tapahtumia sekä tiedottaa toiminnasta.

Laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja raportoi toiminnan tuloksista yliopiston johdolle ja ylioppilaskunnalle.

Vastaa osaltaan siitä, että kaikille opiskelijoille on mahdollista käyttää yliopiston fyysisiä ympäristöjä sekä tieto- ja viestintäympäristöjä opiskeluun, oppimiseen, ja osallistumiseen.

Vastaa henkilöstönsä osaamisesta esteettömyyden toteuttamiseksi rakennettavissa ja käytössä olevissa tiloissa.

Dekaanit

Toteuttavat omalla esirnerkillään ja henkilöstön kehittämisellä yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja yliopistoyhteisön moninaisuudelle vastaanottavaista ilmapiiriä.

Vastaavat siitä, että heidän yksiköissään noudatetaan tämän ohjeistuksen periaatteita yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttamiseksi.

Määräävät henkilön, jolle suositus yksilöllisistä järjestelyistä toimitetaan.

Laitosten ja erillislaitosten johtajat

Toteuttavat omalla esimerkillään ja henkilöstön kehittämisellä yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja yliopistoyhteisön moninaisuudelle vastaanottavaista ilmapiiriä.

Määräävät henkilön, joka tiedottaa yksilöllisistä järjestelyistä keskitetysti.

Hakija

Ilmoittaa mahdollisista esteistä ja hakee yksilöllisiä järjestelyjä opiskelijavalintaan. Hakija osoittaa järjestelyjen perustelut lääkärintodistuksella tai asiantuntijan lausunnolla.

Opiskelija

Ilmoittaa mahdollisista esteistä ja hakee suositusta tenttien ja opetuksen yksilöllisiksi järjestelyiksi yliopistopalveluista.