Ilmoittautuminen yliopistoon lv. 2019-2020 ja opintoaikojen rajaus

Ilmoittautuminen yliopistoon läsnä- tai poissa olevaksi lukuvuodelle 2019-2020

Ilmoittautumisen periaatteet

Yliopistoon ilmoittautumisesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009) sekä Jyväskylän yliopiston tutkintosäännössä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 46§).

Rehtorin päätös (22.3.2019) ilmoittautumisesta Jyväskylän yliopistoon lukuvuonna 2019-2020 – yleiset periaatteet sekä ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Jokaisen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi.

Vain yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen, suorittaa opintoja tai tutkinnon ja saada opintotukea.

Yliopiston lukuvuosi ja syyslukukausi alkaa 1.8. ja kevätlukukausi 1.1. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ennen osallistumista opetukseen tai tenttiin.

Jos opiskelija ei aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja, hän voi ilmoittautua poissa olevaksi. Poissa oleva ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua eikä näin ollen ole oikeutettu opiskelijaetuihin.

Jos opiskelija valmistuu kuluvan lukuvuoden puolella, eikä hänellä ole toista tutkinnonsuoritusoikeutta, hänellä ei ole oikeutta ilmoittautua läsnä olevaksi seuraavalle lukuvuodelle.

Opiskelijan tulee ilmoittautua kaikkiin voimassaoleviin tutkinto-opiskeluoikeuksiinsa joko läsnä tai poissa olevaksi. Mikäli Jyväskylän yliopiston opiskelija saa uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden, hänen tulee ilmoittautua sekä uuteen opiskeluoikeuteensa hyväksymiskirjeessä ohjeistetulla tavalla että aiempaan/aiempiin tutkinto-opiskeluoikeuteensa/-oikeuksiinsa jatkaville opiskelijoille ohjeistetulla tavalla.

Mikäli opiskelija on velvollinen maksamaan opinnoistaan lukuvuosimaksun, maksu on suoritettava ennen lukukaudelle/lukuvuodelle läsnä olevaksi ilmoittautumista. Lukuvuosimaksua ei peritä niiltä lukukausilta, joille opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Lukuvuosimaksun kattavan apurahan saanut ei voi ilmoittautua opintojensa toiselle lukuvuodelle ennen kuin hän on suorittanut vaaditut vähintään 55 op ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Ilmoittautua ei voi takautuvasti. 1.8.2005 tai jälkeen alkaneisiin alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opiskeluoikeuksiin ei voi ilmoittautua laskennallisen päättymisajan jälkeisille lukukausille ennen kuin opiskelija on hakenut ja saanut lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseksi.

Ulkomaille opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun lähtevän on ilmoittauduttava vaihdon ajaksi läsnä olevaksi, mikäli vaihdossa suoritetut opinnot ovat Jyväskylän yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja.

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut rehtorin määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan ja ilmoittautua opiskelijaksi, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava hakemuksen käsittelystä perittävä maksu (35 €), josta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.

Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut kaksi vuotta tai pidempi aika, opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että opiskelija tekee uuden henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja dekaani päättää opiskelusuunnitelman hyväksymisestä.

Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin aikana. Opintoajan kuluminen koskee 1.8.2005 tai jälkeen alkaneita alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia.

Ilmoittautumisohjeet

Opintonsa aloittavat uudet perustutkinto-opiskelijat

Uusien perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisohjeet.

Opintojaan jatkavat perustutkinto-opiskelijat

Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi kaikkiin tutkinto-oikeuksiinsa 1.4.31.7. välisenä aikana. Opiskelijoiden, joiden opintoaika on alun perin päättynyt 31.12.2019, mutta jotka ovat saaneet lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, on ilmoittauduttava kevätlukukaudelle 2020 viimeistään 31.12.2019.

Ilmoittautuminen perustutkinto-oikeuksiin tehdään OILI-ilmoittautumispalvelussa osoitteessa https://oili.csc.fi/continuing-students/, jonne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Läsnä olevaksi ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksu verkkomaksuna.

Jos jatkava perustutkinto-opiskelija saa uuden perustutkinto-oikeuden, tulee hänen ilmoittautua uuden opiskelijan ilmoittautumisohjeiden mukaisesti ko. uuteen opiskeluoikeuteen.

Mikäli läsnä olevaksi ilmoittautuva opiskelija ei jostain syystä voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa (esim. käyttäjätunnus ei ole voimassa tai opiskelijalla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia), voi hän ilmoittautua maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun tilisiirtona ja toimittamalla kuitin maksusta opiskelijapalveluihin. Maksuohjeet ovat kohdassa Ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

Ilmoittaudu läsnä olevaksi, jos aiot osallistua opetukseen, suorittaa opintoja tai tutkinnon ja saada opintotukea.

Ilmoittaudu poissa olevaksi, jos et aio suorittaa opintoja lukuvuoden aikana. Tällöin et maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua etkä näin ollen ole oikeutettu opiskelijaetuihin.

Jos suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua tai olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, tutkinnon suorittamisaikasi ei kulu. Voit ilmoittautua poissa olevaksi myös muusta kuin lakisääteisestä syystä. Enintään kahden lukukauden (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla neljän lukukauden) pituinen muihin syihin perustuva poissaolo ei kuluta opintoaikaasi. Voit ilmoittautua poissa olevaksi myös yli kahden (neljän) lukukauden ajaksi, mutta ylimenevät poissaolot kuluttavat opintoaikaasi. Opintoajan kuluminen koskee 1.8.2005 tai jälkeen alkaneita alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia. HUOM! Jos laiminlyöt ilmoittautumisen, tutkinnon suorittamisaikasi kuluu. Muista siis ilmoittautua poissa olevaksi, jos et suorita opintoja lukuvuoden aikana.

Jatko-opiskelijat

Jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohjeet.

Myöhässä ilmoittautuminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija voi ilmoittautua ilmoittautumisajan jälkeen maksamalla uudelleenkirjaamismaksun 35 € ja lähettämällä kuitin opiskeluoikeuden palauttamista ja ilmoittautumisen rekisteröintiä varten opiskelijapalveluihin. Uudelleenkirjaamismaksu maksetaan tilisiirtona Jyväskylän yliopiston tilille:

  • Saaja: Jyväskylän yliopisto
  • Tilinumero: FI04 8919 9710 0010 78, BIC/SWIFT: DABAFIHH
  • Summa: 35 €
  • Viitenumero 9942114
Kuitti maksetusta uudelleenkirjaamismaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (läsnä olevaksi ilmoittautuvat) tulee toimittaa opiskelijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (opiskelijapalvelut@jyu.fi, liitä viestiin koko nimesi ja syntymäaikasi, ei henkilötunnusta) tai postitse, os. Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto. Kuiteissa tulee näkyä saajan ja maksajan tilinumero tai nimi, maksun arkistointitunnus sekä viitenumero.

HUOM! Uudelleenkirjaamismaksu ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan eri tileille ja eri viitenumerolla.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen

Läsnäolon muuttaminen poissaoloksi

  • Syyslukukauden läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 31.7. mennessä.
  • Kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 31.12. mennessä.
  • Muutosta ei voi tehdä itse OILI-ilmoittautumispalvelussa, vaan muutoksesta on ilmoitettava opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@jyu.fi).

Poissaolon muuttaminen läsnäoloksi

  • Poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana. Muutoksen voi tehdä OILI-ilmoittautumispalvelussa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun voi myös maksaa tilisiiirtona. Tällöin maksusta on toimitettava kuitti opiskelijapalveluihin rekisteröintiä varten. Poissaoloilmoittautumisen muuttamisesta läsnäoloksi ei peritä uudelleenkirjaamismaksua.
  • HUOM! Kevätlukukauden 2019 poissaolon voit muuttaa läsnäoloksi maksamalla kevätlukukauden 2019 ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja toimittamalla kuitin opiskelijapalveluihin. Katso tarkemmat ohjeet lukuvuoden 2018-2019 ilmoittautumisohjeista.

Opiskelu kahdessa eri yliopistossa

Yliopisto valvoo ylioppilaskunnan jäsenmaksujen maksamista. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveydenhoitomaksu on osa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden ylioppilaskunnan maksua eikä sitä voi maksaa erikseen. Mikäli opiskelija suorittaa samanaikaisesti toista tutkintoa toisessa suomalaisessa yliopistossa, hän maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun kokonaisuudessaan (YTHS-maksu mukaan lukien) myös toiseen yliopistoon. Opiskelija voi hakea maksun palautusta YTHS-osuudesta (57 euroa) siitä ylioppilaskunnasta, johon on maksanut jäsenmaksun viimeisenä. Syyslukukaudelta anomus on jätettävä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan sen ilmoittamina ajankohtina. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sivulta: http://jyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksu-ja-edut/jasenmaksu/.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Perustutkinto-opiskelijat
Koko lukuvuosi 20192020: 133,50 €
Vain syyslukukausi 2019: 76,00 €
Vain kevätlukukausi 2020: 79,00 €

Jatkotutkinto-opiskelijat

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan ja ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti OILI-ilmoittautumispalvelussa. Mikäli läsnä olevaksi ilmoittautuva opiskelija ei jostain syystä voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa, voi hän ilmoittautua maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla ja toimittamalla kuitin opiskelijapalveluihin rekisteröintiä varten:

  • Saaja: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  • Tilinumero: FI30 1581 3000 0339 35, BIC/SWIFT: NDEAFIHH
  • Viitenumero: 07922

Kuitti jäsenmaksusta tulee toimittaa opiskelijapalveluihin esisijaisesti sähköpostitse opiskelijapalvelut@jyu.fi tai postitse os. Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto. Kuitissa tulee näkyä saajan ja maksajan tilinumero tai nimi, maksun arkistointitunnus sekä viitenumero. Kuitin perusteella ilmoittautuminen kirjataan opiskelijarekisteriin.

Lisätietoja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta: JYYn toimisto (Yo-talo, Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä, p. 050 430 6747, jyy@jyy.fi).

Opiskelijakortin tarra

Ylioppilaskunta jakaa lukuvuositarroja jäsenilleen 1.8.2019 alkaen ylioppilaskunnan keskutoimistolla (Ilokivi). Frank Appiin "tarra" päivittyy automaattisesti. Lisätietoja JYYn Usein kysyttyä -palstalla.

Tutkintoaan täydentävät opiskelijat

Tutkinnon suorittanut opiskelija voi suorittaa opintoja valmistumistaan seuraavan lukuvuoden loppuun saakka ns. tutkintoaan täydentävänä opiskelijana. Tutkintoaan täydentävä opiskelija voi suorittaa opintoja vain niiden opinto-oikeuksien mukaisesti, jotka hänellä tutkintoaan suorittaessaan oli. Tutkinnon täydentäjillä ei ole oikeutta maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Tutkintoa täydentävä opiskelija ei näin ollen saa uutta lukukausi- tai lukuvuositarraa opiskelijakorttiinsa eikä ole oikeutettu opiskelijakortilla saataviin etuuksiin.

Tutkintoa täydentäväksi opiskelijaksi ilmoittaudutaan valmistumisen jälkeen sähköpostitse osoitteeseen .

Opintoaikojen rajaus

Yliopistolaki 558/2009, 41 §

 • 1.8.2005 jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintoaikaa on rajattu. Opiskelija voi tarvittaessa hakea opinnoilleen lisäaikaa.
 • Opiskelijalle voidaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja selvityksen perusteella.
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla neljän lukukauden) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 39 §:n mukaisesti.
 • Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa lisäajan myöntämisen yhteydessä.
Aikataulu keväällä 2019
 • Mikäli opintoaikasi on päättymässä 31.7.2019, saat siitä tiedon sähköpostitse 15.3.2019 mennessä.
 • Opintoajan jatkamista tulee pyytää ja lisäaikaa hakea 15.4.2019 mennessä. 
 • Päätökset lisäajoista tehdään 31.5.2019 mennessä ja niistä tiedotetaan opiskelijoille välittömästi päätöksenteon jälkeen.
 • Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyy 31.7.2019. Huomioithan kuitenkin, että voit ilmoittautua vasta, kun lisäaika on myönnetty.
 • Kirjoilla olevat opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan lukuvuodelle 2019-2020 OILI-palvelussa noin viikko lisäajan myöntämisen jälkeen. Opiskelijoille, jotka eivät parhaillaan ole ilmoittautuneen yliopistoon, lähetetään tarkentavat ilmoittautumisohjeet sähköpostitse.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,