Sähköisen tenttimisen yleisohjeet

Rehtorin päätös 13.1.2016 (täydentää Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 40 §)

in English

Yhteiset ohjeet sähköisille tenteille

Sähköisessä tenttimisessä noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä, jonka lisäksi sähköisten tenttien erityiset järjestämisen, valvonnan sekä arvioinnin periaatteet ja käytännöt kuvataan tarkemmin tällä erillisohjeella. Muihin verkko-opetukseen liittyviin opiskelumuotoihin, niiden suoritustapoihin ja arviointiin sovelletaan tutkintosääntöä ja ne määritellään opetussuunnitelmassa.

Jyväskylän yliopistossa tenttejä voidaan järjestää sähköisinä tentteinä. Sähköisillä tenteillä tarkoitetaan eTenttejä sekä ajastettuja etä- ja verkkotenttejä Kopassa, Moodlessa ja Optimassa. eTentillä tarkoitetaan kirjaston eTentti-tilassa tehtäviä tenttejä.

Jyväskylän yliopiston opetushenkilöstö voi valita vain edellä mainituista vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon. Nämä järjestelmät ovat sellaisia, joissa tietosuojan ja tenttisuorituksen säilyttämisen näkökulmat on otettu huomioon.

Sähköinen tenttiminen mahdollistaa joustavan tenttien suorittamisen: opiskelija voi varata itselleen järjestelmästä tenttiajan tai suorittaa paikasta riippumattoman tentin ajastetuissa verkkotenttimisympäristöissä (Koppa, Moodle ja Optima).

Opiskelijalla on oltava opiskeluoikeus kyseisen opintojakson tentin suorittamiseen. Mikäli opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa kyseistä tenttiä, opettaja ei ole velvollinen arvioimaan tenttiä.

Vilppi opinnoissa on kiellettyä. Vilppitapauksissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston menettelytapaohjeita vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa sekä vilppi- ja plagiointitapausten käsittelemiseksi. Tenttivastaukset voidaan opiskelijan suostumuksella käsitellä plagiaatintunnistusohjelmalla.

Sähköisten tenttien palvelujen hallinnoinnista, valvonnasta ja opiskelijoiden neuvonnasta sekä palvelujen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa yliopistopalvelut samoin kuin henkilökunnan koulutuksesta, neuvonnasta ja käyttäjien tuesta.

Kaikkiin sähköisen tenttimisen järjestelmiin on laadittu yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja -säännöt.

Ohjeet eTentteihin

eTenttiin voivat osallistua vain yliopiston tutkinto-opiskelijat ja yliopistossa erillisen opiskeluoikeuden omaavat.

Opiskelija ilmoittautuu eTenttiin tekemällä varauksen tenttiin ennen tenttitilaisuutta. Opiskelijalla voi olla yhteen tenttiin samanaikaisesti voimassa vain yksi varaus. Mikäli opiskelija ei voi osallistua varaamaansa tenttiin, hänen tulee perua varauksensa viipymättä, jolloin tenttiaika vapautuu muiden opiskelijoiden käyttöön.

eTentissä tentin kesto voi olla 110 min tai 230 min. Tilojen tehokkaan käytön kannalta suositellaan 110 minuutin tenttiaikoja.

eTentti ei ole esteetön. Siihen tuovat rajoituksensa valvonta, käytettävissä oleva aika, tila, laitteet ja ohjelmisto. Jos opiskelija on ilmoittautunut eTenttiin eikä esimerkiksi loukkaantumisen tai terveystilanteen takia voi suorittaa eTenttiä, on hänen otettava yhteyttä tentaattoriin tai omaan ainelaitokseensa toisenlaisen tenttijärjestelyn sopimiseksi. Yliopistopalveluiden eTentti-tuki voi auttaa lähinnä tilan, laitteiden ja tietojärjestelmän teknisten ongelmien korjaamisessa.

Arvosteltavaksi jätettyä opintosuoritusta saa ilmoittautua suorittamaan uudelleen vasta sen jälkeen, kun opettaja on julkistanut edellisen kerran tulokset, ellei opettajan kanssa toisin sovita.

eTentti-palvelua valvotaan kulunvalvonnan ja tallentavan videovalvonnan avulla. Tentissä ei saa käyttää matkapuhelinta eikä muita viestintälaitteita tai tiedon tallennukseen käytettäviä välineitä.  Sähköisen eTentti-järjestelmän tenttiin opiskelija saa viedä vain välttämättömät lääkkeet.

Mikäli eTentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta ilmoitus tentaattorille. Opiskelija voi pyytää keskeytyneen tentin uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin tentin tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa kyseisen opintosuorituksen  eTenttinä tai halutessaan muulla opetussuunnitelmassa määritetyllä tavalla uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi.

Ohjeet sähköisesti ajastettuihin etä- ja verkkotentteihin

Sähköisesti ajastettuihin tentteihin ilmoittaudutaan tentin järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Tenttiaika etä- tai verkkotentissä on pääsääntöisesti 4 tuntia. Tenttiaika voi myös poiketa tästä, kunhan opiskelijan osaaminen saadaan arvioitua perustuen opetussuunnitelmassa määritettyihin osaamistavoitteisiin. Sähköisen tenttimisen voi aloittaa milloin vain, kun tenttiaika on alkanut, mutta tentti on ajastettu päättymään tiettyyn aikaan.

 Sähköisesti ajastetuissa tenteissä (Koppa, Moodle, Optima) kaikki opintojaksoon kuuluva kirjallisuus sekä internetistä löytyvä ja mahdollinen muu materiaali omine muistiinpanoineen ovat vapaasti käytettävissä. Opettajan tulee antaa tehtävänannossaan lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöön ohjeistus, jota opiskelijat noudattavat tenttivastauksissaan.

Tulosten julkistaminen

Sähköisen tentin tulokset on julkistettava kahden viikon kuluessa suorituksesta. Kypsyysnäytteessä sekä sisällön- että kielentarkastajalla on kaksi viikkoa aikaa tarkistaa suoritus, joten tieto kypsyysnäytteen tuloksesta tulee viimeistään neljän viikon kuluttua tenttimisestä. Sähköisten tenttien tulosten julkistamisessa ja rekisteröinnissä noudatetaan samoja periaatteita kuin mitä opintosuoritusten tulosten julkistamisesta ja rekisteröinnistä säädetään tutkintosäännön 48 §:ssä.

Opiskelijalle, joka ei ole peruuttanut tenttiosallistumistaan tentin järjestäjän määrittelemään määräaikaan mennessä tai jättänyt sähköistä tenttivastausta, merkitään opintosuoritusrekisteriin tulokseksi hylätty.

Tenttitulokset tallennetaan opintorekisteriin, minkä jälkeen opiskelija voi nähdä tuloksensa opiskelijatietojärjestelmässä.

Sähköiset tenttivastaukset säilytetään järjestelmässä 6 kk mahdollista tarkistustarvetta varten. Julkisuuslain mukaan opiskelijan koesuoritus on salassa pidettävä. Opintorekisteriin merkitty arvosana on julkinen.

(Katso myös hallintojohtajan 22.9.2015 tekemä päätös arkistonmuodostussuunnitelman muuttamisesta)

Muut e-Tenttiin liittyvät ohjeet:

e-Tentti-ohje

EExam guide

 kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,