Valinnaisten opintojen opas (Sivuaineopas)

Vaikka valinnaisia opintoja (sivuaine) ei tarvitse välttämättä päättää vielä ensimmäisenä opiskeluvuonna, on jokaisen opiskelijan hyvä alusta alkaen etsiä aktiivisesti tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Valinnaisten opintojen portaalista https://www.jyu.fi/sivuaineet/ löydät tiedot kätevästi.

Miten ja milloin valitsen valinnaisia opintoja?

Tutkinto-ohjelman suosittelemien valinnaisten opintojen lisäksi opintojen suunnittelussa on keskeisellä sijalla luonnollisesti opiskelijan oma kiinnostus.  Myös työelämän vaatimukset on hyvä ottaa huomioon, sillä hyvin valitut valinnaiset opinnot ja tutkintokokonaisuus edistävät tavoitteiden mukaista sijoittumista työelämään. Myös kansainvälinen opiskelijavaihto on hyvä tapa laajentaa tutkintoaan ja parantaa asemiaan työmarkkinoilla. Opiskelijavaihdon aikana voit suorittaa esim. sellaisen valinnaisten opintojen kokonaisuuden, jota Jyväskylän yliopistossa ei ole tarjolla. Lisätietoja: https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty/vaihtoon

Valinnaisten opintojen suunnittelussa opiskelijaa auttavat oman tiedekunnan opintoasiainpäällikkö, ainelaitoksen opettajat ja opintoneuvojat. Tavoitteena on, että opintojen suunnitteluprosessissa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka on pohjana myös muissa yliopistoissa suoritetuille valinnaisille opinnoille. Tutustu myös yliopiston valinnaisten opintojen portaaliin (sivuaineportaaliin), josta löytyy yhteismitallista tietoa kaikista valinnaisten opintojen vaihtoehdoistamme!

Valinnaisten opintojen portaali

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat tutkinto-ohjelman valinnat, joilla tutkintoa voidaan suunnata omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Valintojen tulisi samalla tukea mielekkäästi suoritettavaa tutkintokokonaisuutta.

Opintojen suunnittelun helpottamiseksi jotkut tutkinto-ohjelmat ovat laatineet suosituksia sitä tukevista valinnaisiista kokonaisuuksista ja joissakin tutkinto-ohjelmissa on määritelty pakollinen valinnainen opintokokonaisuus. Esim. opettajiksi aikovien kielten opiskelijoiden kannattaa valita laajaksi sivuaineeksi joku toinen peruskoulussa tai lukiossa opetettava kieli (esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikovilla on pakollisena sivuaineena kirjallisuus tai suomen kieli).

Joustava valinnaisten opintojen opiskelu mahdollistaa opiskelijoille vapauden rakentaa persoonallinen, omannäköinen tutkinto. Yliopiston sisällä on mahdollisuus opiskella oman tiedekunnan oppiaineiden lisäksi muiden tiedekuntien aineita tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Lisäksi Jyväskylän avoimella yliopistolla ja kesäyliopistolla on laaja tarjonta niin Jyväskylän yliopiston kuin muiden suomalaisten yliopistojen opinnoista. Opiskelija voi hakeutua myös kotimaisten yhteistyösopimusten avulla opiskelemaan valtakunnallisiin verkostoyliopistoihin tai muihin suomalaisiin yliopistoihin.

Muualla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon on kuitenkin syytä neuvotella etukäteen oman laitoksen ja tiedekunnan  opintoneuvojan kanssa. Joustavaa opinto-oikeutta anottaessa hakemukseen on myös haettava tiedekunnan puolto. Hakemukset toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle (katso yhteystiedot kohdasta Lisätietoja).

Valinnaisten aineiden opiskelu Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskella valinnaisia opintoja yli tiedekuntarajojen. Tiedekuntien tarjoamista opinnoista tarkempaa tietoa saa internetissä olevista tiedekuntien opetussuunnitelmista. Yliopiston valinnaisten aineiden tarjonta löytyy valinnaisten opintojen portaalista ja sieltä käyvät ilmi myös mahdolliset hakumenettelyt ohjeineen.

Mikäli oppiaineeseen ei ole ns. vapaata opiskeluoikeutta, Sinun on haettava siihen opiskeluoikeutta oppiaineen tiedekunnasta. Tarkista valinnaisten opintojen portaalista, miten opiskeluoikeutta kyseiseen oppiaineeseen haetaan. Ilman valintakoetta hakemuksen perusteella haettavien valinnaisten opintojen hakuajat päättyvät yleensä lokakuun lopussa ja huhtikuun lopussa. Silloin kun valinnaisten opintojen opiskeluoikeuden saaminen edellyttää valintakokeeseen osallistumista, hakuaika voi poiketa edellä mainituista. Tiedot edellytettävistä valintakokeista löytyvät valinnaisten opintojen portaalista kunkin opintokokonaisuuden kohdalta. Opettajankoulutuslaitoksen opintokokonaisuuksiin haetaan jo alkuvuodesta. Tarkemmat tiedot löytyvät laitoksen verkkosivulta.

Avoin yliopisto ja Kesäyliopisto

Tiedekuntien lisäksi yliopisto-opintoja järjestävät Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Jyväskylän kesäyliopisto. Avoin yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja kesäyliopisto muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Opetus on maksullista.

Tarkemmat tiedot avoimen yliopiston ja kesäyliopiston opetustarjonnasta ja opetukseen ilmoittautumisesta löytyvät www-sivuilta https://www.avoin.jyu.fi  ja http://kesayo.jyu.fi.

Avoin yliopisto on suunnannut Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille joitakin opinnoista, joissa on maksuton kiintiö. Lisätietoa näistä: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille. Kesäyliopiston opintomaksuista JY:n perustutkinto-opiskelijat voivat tietyin edellytyksin saada 50 %:n alennuksen. Alennuksen saadakseen opiskelijan tulee saada HOPS-ohjaajaltaan tai oman oppiaineensa koulutussuunnittelijalta hyväksyntä siitä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ennen kesäyliopistonopintojen alkua opintojen sisältyminen HOPSiin täytyy osoittaa tällä lomakkeella, jonka opiskelija, HOPS-ohjaaja tai koulutussuunnittelija toimittaa kesäyliopistoon.

Yhteistyösopimuksiin perustuva sivuaineopiskelu muissa yliopistoissa (JOO) tai verkostoissa

Jyväskylän yliopisto on mukana valtakunnallisessa JOO (Joustava opinto-oikeus) -yhteistyössä. Olemme mukana myös useassa yliopistoverkostossa. Hyödyntämällä näiden tarjontaa voit monipuolistaa tutkintosi sisältöä.

  1. Psykonet
  2. Sosnet
  3. Yliopistojen Aasia-verkosto Asianet (Hakuohjeet verkoston sivulla)
  4. Hilma - sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto
  5. Venäjän suomalainen verkosto (Aleksanteri-instituutti)
  6. Co-op Network Studies
  7. Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET
  8. UniPID - Finnish University Partnership for International Development: Sustainability in Development (25 op) - virtuaaliopinnot

Opiskeluoikeutta haettaessa noudatetaan vastaanottavan yliopiston ylimääräisten opiskelijoiden hakumenettelyä. Hakulomakkeita saa vastaanottavan yliopiston opiskelijapalvelusta.

Valtakunnallinen sopimus joustavasta opinto-oikeudesta

Opiskelija, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus sopimusyliopistossa (perus- ja jatko-opiskelijat), voi hakea määräaikaista oikeutta tutkintoon liitettäviin opintoihin toisessa sopimusyliopistossa.

JOO-opinto-oikeutta voidaan puoltaa sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla kotiyliopistossa, mutta jotka soveltuvat osaksi opiskelijan tutkintoa, joko sivuaineena tai muina opintoina. Opintojen soveltuvuudesta tutkintoon on syytä keskustella etukäteen oman laitoksen ja tiedekunnan opintoasiainpäällikön kanssa. Suunnitelma tulee sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka perusteella opiskelijan kotiyliopisto voi puoltaa JOO-opintohakemusta.

Opiskelijalle opinnot ovat maksuttomia, mutta koska kotiyliopisto maksaa opiskelijan opinnoista (à 50 euroa/opintopiste), on hakijan saatava oman yliopiston puolto. Jyväskylän yliopiston käytännön mukaan puoltoa ei myönnetä opiskelijalle, jolla on opintoja riittävästi tutkinnon suorittamiseksi tai opiskelijalta puuttuu  lähes kokonaan oman yliopiston opintosuoritukset. Hakemukset toimitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. JOO-sopimusopiskelijaksi hakevien on haettava oman tiedekunnan opintoasiainpäällikön puoltolauselma hakemukseensa. Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää  lopullisesti vastaanottava yliopisto.

JOO-opinto-oikeuden haku tapahtuu kaikissa yliopistoissa samalla valtakunnallisella lomakkeella joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Sähköinen JOO-haku on käytössä suurimmassa osassa Suomen yliopistoja. Jyväskylän yliopisto ei ole mukana enää 1.8.2010 lähtien sähköisessä JOOPAS-palvelussa, vaan hakijat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemusessa paperilomakketta. Paperilomakkeen voi tulostaa JOOPAS-verkkopalvelusta http://www.joopas.fi tai osoitteesta https://confluence.csc.fi/download/attachments/12485611/JOO_hakulomake_suomi.pdf?version=1&modificationDate=1330523117746

Lisätietoja

Lisätietoja saat oman tiedekuntasi opintopäälliköltä ja yliopistopalveluiden opintohallintopäälliköltä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,