Tutorhaku 2018 (1.2. - 28.2.)

tutorhaku, haku tutoriksi, tutor 2018, pienryhmäohjaus, tuutorhaku, haku tuutoriksi

UUSIEN OPISKELIJOIDEN TUTOREITA (PIENRYHMÄOHJAAJIA) TARVITAAN TAAS ENSI SYKSYKSI


Koulutuspalvelut julistaa asiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden haettavaksi ajalla 1.2. – 28.2.2018 noin 140 pienryhmäohjaajan, tutorin, tehtävää syksyksi 2018. Seuraavassa esitellään tutor-ohjauksen toimintaperiaate ja tutoriksi hakeminen.

Tutor-ohjauksen tavoitteet

Tutor-ohjaus perustuu pienryhmiin, joihin saman alan vanhemman opiskelijan johdolla uusille opiskelijoille pyritään antamaan opintojen aloittamiseen tarvittavat tiedot. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden sosiaalistumiseen opiskelijan rooliin sekä tukea-antavien ihmissuhteiden luomiseen opiskeluympäristössä.

Tutoriksi hakeminen ja valinta

Hakeminen tutorin tehtäviin tapahtuu Korpissa (kurssi JYU0001 ). "Kurssi" avautuu 1.2.2018

Tutorhaun yhteydessä on mahdollista hakea myös liikuntatutoriksi. Liikuntatutor on tutor, jonka tehtävänkuvaan kuuluu opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin liikuntamuotoihin, -lajeihin ja -palveluihin. Liikuntatutoreita valitaan vähintään yksi jokaisesta yksiköstä.

Hakemukseen ei vaadita liitteitä, mutta jokaisen tutoriksi haluavan on perusteltava hakeutumistaan. Haku alkaa 1.2.2018 ja päättyy 28.2.2018 klo 23.00. Pienryhmäohjaajat valitaan oppiaineen lausunnon perusteella. Valinnasta tiedotetaan hakijoille viimeistään 6.4.2018 mennessä.

Senioritutorit

Tutoriksi voi hakea, vaikka olisi toiminut jo aiemmin tutorina. Aiemmin tutoreina toimineilla on mahdollisuus osallistua senioritutoreina JYYn järjestämään tutorkoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. JYY tiedottaa seniortutorhaun yksityiskohdista laitosten esitysten pohjalta.

Tehtävään valmentautuminen

Kaikkien tutorien on osallistuttava koulutustilaisuuteen (=viikonloppuleiri), joka järjestetään 21. - 22.4.2018 Vesalan leirikeskuksessa. Lisäksi liikuntatutoreiksi valittujen tulee osallistua liikuntatutoreiden koulutusiltapäivään (aika ilmoitetaan myöhemmin). Koulutusjakson tarkempi ohjelma lähetetään valituiksi tulleille. Tutorit tekevät yhteistyötä myös oman oppiaineyksikkönsä kanssa (mm. osallistuvat yksikön järjestämiin perehdytyksiin). Lisäksi kaikille tutoreille järjestetään yliopistolla koulutuspäivä  31.8.2018 Tästä enemmän  http://jyy.fi/opiskelijalle/opiskelu-ja-edunvalvonta/tutorointi/

Pienryhmien toiminnasta

Tutorien tulee olla valmiit tehtäväänsä ma 3.9.2018, kun uudet opiskelijat saapuvat. Ryhmäjako suoritetaan nimenhuuto- / vastaanottotilaisuudessa. Kullekin tutorille tulee ohjattavaksi 10 – 15 uutta opiskelijaa. Yhtä tutoria kohden tulee yleensä yksi ryhmä, ja jokaista ryhmää kohti n. 10 – 15 tuntia tutor-toimintaa.

Ohjaustunnit ajoittuvat yleensä syyslukukauden alkuun, mutta toivottavaa on, että osa tunneista pidetään myös loka-marraskuussa.

Tutorin palkkio

Tutor saa korvauksena tutor-koulutukseen osallistumisesta, ohjaustyöstä ja lyhyen loppuraportin laatimisesta 2 opintopistettä. Lisäksi käytössä on rahapalkkio, jonka suuruus on 13 euroa/tunti ja korvattavien enimmäistuntien määrä on 15. Rahakorvauksen saa neuvontatyön päätyttyä omalta laitokselta, jonne toimitetaan Jyväskylän yliopiston palkkionmaksulomake. Opintopistekorvauksen saa tiedekuntansa opintopäälliköltä, jolle toimitetaan tehdystä työstä kirjallinen loppuraportti.

 

Tutorien lukumäärät tiedekunnittain

HUMANISTIS- YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Etnologian ja antropologian kandidaatti- ja maisteriohjelma             1
Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma                      2 
Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma             2

Kieliasiaintuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma
- englannin kieli                 2 (+ 1 - 2 Vaasasta siirtyville opiskelijoille)
- suomen kieli                                           1
- romaaninen filologia1
- ruotsin kieli                      1
- saksan kieli                       1
- venäjän kieli                                           1
Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
- englannin kieli                 2
- ranska          1
- ruotsin kieli 1
- saksan kieli 1
- venäjän kieli                     1
Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma              1
Musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma   1
Musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma            1
Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma                                       2
Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma 2
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma   1 
Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma                    2
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma      6

Maisteriohjelmat
- journalistiikan ja viestinnän maisteriohjelmat             1
- kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma                          1
- kielten maisteriohjelmat   1
- kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma     1
- sosiaalityön maisteriohjelma                 1
- yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma     1


INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA

Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma                     8
Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma             6

Maisteriohjelmat
- kognitiotieteen maisteriohjelma            2
- kyberturvallisuuden maisteriohjelma     2
- tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma                       2
- tietotekniikan maisteriohjelma               1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma                4
Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma                   9
 
Maisteriohjelma
- taloustieteen maisteriohjelma 1
- yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma                   2

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNTA

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma                          4
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma                     4
Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma          7
Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma                                       6
Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma             12
Varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma              1-2

Maisteriohjelmat
- erityispedagogiikan maisteriohjelma     1
- kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma                1
- luokanopettajien maisteriohjelma          2
- varhaiskasvatuksen maisteriohjelma 1

LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma                       4
Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma        1
Liikuntabiologisen pääaineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma 2
Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma          2

Maisteriohjelmat
- Fysioterapian maisteriohjelma              1
- Gerontologian  ja kasanterveyden maisteriohjelma    1
- Liikuntabiologian maisteriohjelma                             1
- Liikuntalääketieteen maisteriohjelma   1
- Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma  2
- Terveyskasvatuksen maisteriohjelma     1
- Terveystieteiden opettajankoulutuksen (fysioterapia)  maisteriohjelma 1

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma                     3
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma             3
Fysiikan ((fyysikko tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma                   5 - 6
Kemian (kemisti tai aineenopettaja)  kandidaatti- ja maisteriohjelma                      6 - 8
Matematiikan  ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma         3
Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma           2

Maisteriohjelmat
- bio- ja ympäristötieteiden laitoksen maisteriohjelmat                      1 - 2
- fysiikan laitoksen maisteriohjelmat       1
- kemian laitoksen maisteriohjelma          1
- matematiikan ja tilastotieteen laitoksen maisteriohjelmat                 1

HUOM! Tarvittaessa yllä olevien laitosten maisteriohjelmien opiskelijoista voidaan tehdä myös sekaryhmiä, jolloin tutorilla voi olla useamman kuin yhden laitoksen maisteriopiskelijoita ohjattavanaan.

  

Opintohallintopäällikkö  Tuula Maijanen (p. 0500 546003, tuula.maijanen@jyu.fi)


Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Asta Järvinen / JYY (p.  050 330 1025, kopo-asiantuntija@jyy.fi)

 

Tutoryhdyshenkilöt oppiaineissa/tieteenaloilla/yksiköissä

Biologia: Tiina Hakanen, tiina.m.hakanen@jyu.fi
Fysiikka: Minttu Haapaniemi, minttu.m.haapaniemi@jyu.fi
Englannin kieli: Saara Vuolle, saara.e.vuolle@jyu.fi
Erityispedagogiikka: Maija Airio, maija.airio@jyu.fi
Historia, etnologia ja antropologia: Satu Matikainen, satu.m.matikainen@jyufi
Kasvatustiede ja aikuiskasvatus: Helena Koivunen-Klemmt, helena.koivunen-klemmt@jyu.fi
Kirjallisuus: Juha Teppo, juha.teppo@jyu.fi
Luokanopettajakoulutus: Tiina Nyyssönen, tiina.m.nyyssonen@jyu.fi
Kauppakorkeakoulu: Niina Simanainen, niina.j.simanainen@jyu.fi ja Janna Inkeroinen janna.v.a.inkeroinen@jyu.fi
Kemia: Teija Tatti, teija.t.tatti@jyu.fi
Liikuntabiologia: Katja Pylkkänen, katja.pylkkanen@jyu.fi
Liikuntapedagogiikka: Minna Rasinaho, minna.rasinaho@jyu.fi
Liikunnan yhteiskuntatieteet: Minna Kettunen, minna.m.kettunen@jyu.fi
Matematiikka ja tilastotiede: Hannele Säntti-Ahomaki, hannele.santti-ahomaki@jyu.fi
Musiikkitiede ja musiikkikasvatus: Elina Kiuru, elina.kiuru@jyu.fi
Psykologia: Jutta Aalto, jutta.aalto@jyu.fi
Ranskan ja venäjän kielet: Terho Joutsen, marika.i.valtonen@jyu.fi
Ruotsin ja saksan kielet: Tiina Suominen, tiina.m.suominen@jyu.fi
Sosiaalityö: Kristiina Ruokoja, kristiina.ruokoja@jyu.fi
Suomi, äidinkieli ja kirjallisuus: Hannele Kuusela-Häkkinen, hannele.kuusela-hakkinen@jyu.fi
Taidehistoria ja taidekasvatus: Juha Teppo, juha.teppo@jyu.fi
Terveystieteet: Ritva Sakari ritva.sakari@jyu.fi
Tietojenkäsittelytiede: Tapio Tammi, tapio.tammi@jyu.fi
Tietotekniikka: Ilona Lapinkylä, ilona.lapinkyla@jyu.fi
Varhaiskasvatus: Anna Mari Kokkonen, annamari.kokkonen@jyu.fi
Viestintätieteet: Sari Mäkikangas, sari.makikangas@jyu.fi
Yhteiskuntatieteet ja filosofia: Kristiina Ruokoja, kristiina.ruokoja@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,