Opiskelun eettiset ohjeet ja vilppitapausten käsittely Jyväskylän yliopistossa

Rehtorin päätös 17.1.2019     in English

Tausta, tarkoitus ja soveltamisala

Hyvä tieteellinen käytäntö on tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen keskeisiä eettisiä arvoja.

Yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä (http://www.tenk.fi /htk-ohje). Tutkimuseettiset ohjeet koskevat tutkimuksen lisäksi soveltuvin osin myös opetusta ja opiskelua.

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata yliopistoyhteisön koulutus- ja tutkimustoimintaan osallistuvia henkilöitä yliopistolain, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden sekä Jyväskylän yliopiston sisäisten eettisten periaatteiden noudattamisessa yliopistolaissa asetettujen perustehtävien toteuttamisessa.

Ohjeistusta sovelletaan kaikkiin Jyväskylän yliopistossa opintoja suorittaviin opiskelijoihin ja kaikkiin opintosuorituksiin ml. opinnäytteet.

Ohjeistus sisältää menettelyohjeet vilppiepäilyjen ja vilpin seuraamusten käsittelemiseksi sekä tiedekuntien, opettajien ja opiskelijoiden tehtävät vilppitapausten ehkäisemisessä ja käsittelemisessä.

Opiskelua ohjaavat lait ja muut säännökset

Yliopistolaki (2§) velvoittaa, että ”Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.”

Opetusministeriön asetuksella perustama Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) valvoo hyvää tieteellistä käytäntöä Suomessa. Jyväskylän yliopistossa noudatetaan kaikessa tutkimus- ja opetustoiminnassa TENKin ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.

Yliopiston hallitus on vahvistanut Jyväskylän yliopiston sisäiset eettiset periaatteet, joita noudatetaan edellä mainittujen säännösten lisäksi.

Osapuolten vastuut vilpin ehkäisemiseksi

Tiedekuntaneuvoston vastuulla on huolehtia, että kaikkien tutkintotasojen opetussuunnitelmiin sisältyvät

-          hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ml. oikeaoppinen viittaustekniikka,

-          tekijänoikeuden perusteet,

-          riittävät tiedonhankinta ja -hallintataidot.

Opettajan vastuulla on

-          perehtyä hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin sekä muuhun eettisiä asioita koskevaan ohjeistukseen ja lainsäädäntöön,

-          ohjata opiskelija opetussuunnitelman mukaisesti

    • opiskelun ja tutkimuksen eettisiin periaatteisiin ja käytäntöihin,
    • akateemisen kirjoittamisen käytänteisiin, ml. viittaustekniikka, ensimmäisestä kirjallisesta työstä lähtien,

-          selvittää opiskelijalle hyvän tieteellisen käytännön merkitys ja vilpin vahingollisuus koko tiedeyhteisölle sekä vilpin seuraamukset,

-          tunnistaa vilppi ja sen yritys sekä puuttua siihen viivytyksettä sellaisen havaitessaan.

Opiskelijan vastuulla on

-          aktiivisesti opiskella, omaksua ja noudattaa opiskelun ja tutkimuksen eettisiä ja muita ohjeita ja käytäntöjä,

-          selvittää oma-aloitteisesti asia opettajansa tai ohjaajansa kanssa silloin, kun hän on epävarma, mikä toiminta on eettisesti hyväksyttävää ja mikä ei.

 

Opiskeluvilppi

Vilppiä on epärehellinen teko tai tekemättä jättäminen, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta.

Alla on lueteltu esimerkkejä vilpin eri muodoista. Jaottelu muun kuin tenttivilpin osalta perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan määritelmiin.

 

Tenttivilppi (engl. cheating on exam)

Tenttivilpillä tarkoitetaan kiellettyihin keinoihin tai apuvälineisiin turvautumista tentissä. Esimerkkejä tenttivilpistä ovat lunttaus, keskustelu ja toisen puolesta tenttiminen. Vilppiä on myös lunttaamisen yritys.

 

Plagiointi eli luvaton lainaaminen (engl. plagiarism)

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittämistä omana. Plagiointi tieteellisessä toiminnassa voi olla myös esimerkiksi kaavion tai ohjelmakoodin luvatonta lainaamista. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.

 

Itsensä plagiointi (engl. self-plagiarism)

Itsensä plagioinnilla tarkoitetaan omien töiden kierrättämistä uusissa opintosuorituksissa. Tällöin tekijä ei siis yritä esittää toisen työtä omanaan, vaan käyttää omia aiempia opintosuorituksiaan uudestaan tuomatta tätä esiin. Jos omia töitä (tekstiä, kuvia, kaavioita tms.) käytetään uudelleen, on alkuperäisten lähteiden lisäksi viitattava omaan aiempaan työhön.

 

Sepittäminen (engl. fabrication)

Sepittämistä on tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle. Opintosuorituksissa sepittämistä voi olla esimerkiksi virheellisen päätelmän tietoinen esittäminen oikeana.

 

Havaintojen vääristely (engl. misrepresentation, falsification)

Havaintojen vääristelyllä tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Sepittäminen ja havaintojen vääristely ovat sellaisia vilpin muotoja, jotka opinnoissa voivat tulla eteen esimerkiksi opintoihin kuuluvassa selvitys- ja tutkimustyössä.

 

Anastaminen (engl. misappropriation)

Anastaminen eli toisen henkilön työn tuloksen tai aineiston oikeudeton esittäminen tai esittäminen omissa nimissä voi tulla esille esimerkiksi ryhmätyössä.

Menettely vilppiepäilytilanteissa

-          Jokainen opettaja, muu henkilökunnan jäsen ja opiskelija on velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa opiskeluvilpin tiedekunnan dekaanin tai erillislaitoksen johtajan tietoon.

-          Kaikki vilppiepäilyt käsitellään viivytyksettä, opiskelijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 434/2003, 34 § mukaisesti ja käsittely dokumentoidaan.

-          Riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta asianosaisille huolehditaan prosessin eri vaiheissa tässä ohjeessa kuvatun valmisteluprosessin ja yksiköiden sisällä sovittujen tiedottamisvastuiden mukaisesti.

-          Dekaanin tai erillislaitoksen johtajan tekemät päätökset liitteineen arkistoidaan yliopiston arkistoon ja ne ovat julkisia asiakirjoja.

-          Vilppiepäilyn käsittelyprosessissa tehdyt päätökset (prosessin käynnistävä ja päättävä päätös) tilastoidaan.

-          Vilpin havainnut opettaja tai muu henkilökunnan jäsen ei osallistu itse asian käsittelyyn.

-          Jos vilppiepäilyn käsittelyn yhteydessä on syytä epäillä, että opiskelija on käyttänyt toisen opiskelijan tuotosta omanaan tämän luvalla ja tietäen, asia selvitetään myös kyseisen toisen opiskelijan osalta vilppiepäilynä.

-          Jyväskylän yliopiston hallintokieli on suomi. Virallinen dokumentaatio tehdään aina suomeksi ja opiskelija saa tarvittaessa lisäksi asiakirjoista epävirallisen käännöksen, pääsääntöisesti englanniksi.

Tenttiin liittyvä vilppiepäily

Valvoja

Tavanomaisessa tenttitilanteessa

-          poistaa opiskelijan tentistä ja ilmoittaa hänelle toimittavansa epäilyn tentaattorille,

-          Ilmoittaa vilppiepäilystä tentaattorille toimittamalla hänelle selostuksen epäilystä ja siihen liittyvän aineiston (esimerkiksi tentin valvojan havainnot, mahdollisten todistajien lausunto).

Sähköisessä tenttitilanteessa, jossa valvoja valvoo tenttiä pistokokein kamera- ja äänitallenteiden avulla. Pistokokeella valvotaan sekä sitä, että tenttiin ilmoittautunut on tosiasiassa ollut tentin tekijä sekä sitä, että tenttiä tehdessä opiskelija ei syyllisty vilppiin, kuten lunttaamiseen.

-          Ilmoittaa vilppiepäilystä tentaattorille toimittamalla hänelle selostuksen epäilystä ja siihen liittyvän aineiston (esimerkiksi tentin valvojan havainnot, kuva- ja äänimateriaali, mahdollisten todistajien lausunto).

-          Tarkistaa yhdessä tentaattorin kanssa vilppiepäilyn herättämän kuva-ja äänimateriaalin ennen vilppiepäilyn toimittamista valmistelijalle.

Tentaattori

-          Ilmoittaa vilppiepäilystä dekaanille tai erillislaitoksen johtajalle toimittamalla valmistelijalle selostuksen epäilystä ja siihen liittyvän aineiston (näyttö, joka hänellä on opiskelijan vilppiepäilystä).

-          Ilmoittaa opiskelijalle, että vilppiepäilystä on tehty ilmoitus dekaanille/johtajalle.

Valmistelija

-          Valmistelee vilppiepäilyn selvitysaineiston ml. opiskelijan kuuleminen dekaanille tai erillislaitoksen johtajalle päätöstä varten.

-          Konsultoi tarvittaessa yliopiston lakipalveluja tai muita asiantuntijoita.

-          Valmistelee dekaanin/erillislaitoksen johtajan päätöksen.

-          Antaa tiedoksi dekaanin/johtajan päätöksen asianosaisille: opiskelijalle, asiassa osallisena olevalle opettajalle tai ohjaajalle sekä opiskelijan omaan tiedekuntaan tai kotiyliopistoon.

Dekaani, erillislaitoksen johtaja

-          Arvioi valmistelijan kokoaman aineiston perusteella, onko vilpistä riittävä näyttö, ja tekee kirjallisen päätöksen, jossa arvioi, onko vilppi tapahtunut ja päättää tarvittaessa seuraamuksista.

-          Jos dekaani/erillislaitoksen johtaja katsoo selvityksen perusteella, että kysymyksessä on ollut aiheeton epäilys, hän palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi.

-          Dekaani/erillislaitoksen johtaja voi tarvittaessa siirtää asian rehtorin päätettäväksi, jos opiskelijan katsotaan syyllistyneen vakavaan tai toistuvaan vilppiin. Rehtorin valmistelijana opiskeluvilppiasiassa toimii yliopiston lakipalvelut.

-          Rehtori voi harkintansa mukaan yksittäistapauksessa ottaa vilppiepäilyn käsiteltäväkseen, vaikka dekaani/erillislaitoksen johtaja ei olisi tehnyt asiasta ilmoitusta rehtorille.

Kirjalliseen tehtävään liittyvä vilppiepäily

Opettaja tai ohjaaja

-          Ilmoittaa vilppiepäilystä dekaanille tai erillislaitoksen johtajalle toimittamalla valmistelijalle selostuksen epäilystä ja siihen liittyvän aineiston (näyttö, joka hänellä on opiskelijan vilppiepäilystä). Esimerkiksi plagiointiepäilyissä opettajan on selkeästi tuotava esille, mistä lähteestä opiskelijan työ näyttäisi olevan plagioitu ja osoitettava yhteydet opiskelijan tekstin ja lähteen välillä.

-          Ilmoittaa opiskelijalle, että vilppiepäilystä on tehty ilmoitus dekaanille/erillislaitoksen johtajalle.

Valmistelija

-          Valmistelee vilppiepäilyn selvitysaineiston ml. opiskelijan kuuleminen dekaanille tai erillislaitoksen johtajalle päätöstä varten.

-          Konsultoi tarvittaessa yliopiston lakipalveluja tai muita asiantuntijoita.

-          Valmistelee dekaanin/erillislaitoksen johtajan päätöksen.

-          Antaa tiedoksi dekaanin/erillislaitoksen johtajan päätöksen asianosaisille: opiskelijalle, asiassa osallisena olevalle opettajalle tai ohjaajalle sekä opiskelijan omaan tiedekuntaan tai kotiyliopistoon.

Dekaani, erillislaitoksen johtaja

-          Arvioi valmistelijan kokoaman aineiston perusteella, onko vilpistä riittävä näyttö, ja tekee kirjallisen päätöksen, jossa arvioi, onko vilppi tapahtunut ja päättää tarvittaessa seuraamuksista.

-          Jos dekaani/erillislaitoksen johtaja katsoo selvityksen perusteella, että kysymyksessä on ollut aiheeton epäilys, hän palauttaa opintosuorituksen opettajalle arvosteltavaksi.

-          Dekaani/erillislaitoksen johtaja voi siirtää asian rehtorin päätettäväksi, jos opiskelijan katsotaan syyllistyneen vakavaan tai toistuvaan vilppiin. Rehtorin valmistelijana opiskeluvilppiasiassa toimii yliopiston lakipalvelut.

-          Rehtori voi harkintansa mukaan yksittäistapauksessa ottaa vilppiepäilyn käsiteltäväkseen, vaikka dekaani/johtaja ei olisi tehnyt asiasta ilmoitusta rehtorille.

Opinnäytteisiin liittyvä vilppiepäily

Hyväksytty maisterintutkielma ja tarkastukseen jätetty väitöskirja

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjeen (s. 10) mukaan:

”Myös maisteritasoisen, mukaan lukien ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot, tai sitä korkeamman oppiarvon saavuttamiseksi tehtyihin tieteellisiin opinnäytteisiin kohdistuvat HTK-loukkausepäilyt tutkitaan näiden ohjeiden mukaan, vaikka opinnäytettä ei olisi julkaistu.

Jos opinnäytteen hyväksymisestä ei ole tehty päätöstä tai väittelijälle ei ole myönnetty väittelylupaa, voi oppilaitos tutkia epäilyn myös muun menettelyn avulla, jos epäilty ei vaadi näiden ohjeiden mukaista tutkintaa.”

Jyväskylän yliopistossa ohjetta noudatetaan, kun kysymyksessä ovat tarkastukseen jätetyssä tai hyväksytyssä maisterintutkielmassa sekä tarkastukseen jätetyssä tai hyväksytyssä väitöskirjassa ilmenevät tutkimuseettiset ongelmat.

Muuhun kuin tieteelliseen tutkimustyöhön liittyvät jatko-opiskelijoita koskevat vilppiepäilyt käsitellään tämän ohjeistuksen lukujen 4.1. ja 4.3. mukaisesti.

Hyväksytyn opinnäytteen hylkääminen: ks. luku 7.

 

Tarkastukseen jätetty opinnäyte

Maisterintutkielma

Jos maisterintutkielmaan kohdistuu vilppiepäily tarkastusvaiheen aikana, tarkastusprosessi keskeytetään välittömästi.  Tiedekunnan dekaani päättää tarkastusprosessin keskeyttämisestä.

Tutkielman tekemistä ei voi jatkaa, ennen kuin vilppiepäily on selvitetty. Selvityksessä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjeen mukaista prosessia.

Ennen maisterintutkielman jatkamista opiskelijan on selvitettävä ohjaajalle, miten hän korjaa työtään. Ohjaajan tulee osaltaan varmistaa, että tutkielma on hyvän tieteellisen käytännön mukainen, kun se jätetään uudestaan tarkastukseen.

Väitöskirja

Epäily hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta väitöskirjassa tutkitaan aina Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-prosessin mukaisesti.

Jos väitöskirjaan liittyvä vilppiepäily havaitaan tarkastusvaiheen aikana, tarkastusprosessi keskeytetään välittömästi. Tarkastus keskeytetään, vaikka väittelijälle olisi jo myönnetty väittelylupa ja väittelypäivä olisi päätetty tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvosto päättää tarkastusprosessin keskeyttämisestä.

Esitarkastajan ja vastaväittäjän velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan tutkimuseettisistä ongelmista sen tiedekunnan dekaanille, johon hänet on nimetty esitarkastajaksi tai vastaväittäjäksi.

Taulukko: Vilpin muodot, toimenpiteet ja seuraamukset

 

Plagiaatintunnistusohjelma

Yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusohjelma. Plagiaatintunnistusohjelmaa on käytettävä kaikkien opinnäytteiden (kandidaatin-, syventävien opintojen ja lisensiaatintutkielmat sekä väitöskirjat) tarkistukseen.

Jyväskylän yliopisto suosittaa, että opettajat edellyttävät opiskelijoiltaan plagiaatintunnistusohjelman käyttöä mahdollisimman kattavasti myös muiden opintosuoritusdokumenttien osalta.

Tarkastuksesta ja tulosten tulkinnasta vastaa opinnäytteen ohjaajana toiminut opettaja. Opettajien tulee huomioida, että ohjelmat eivät havaitse kaikkia plagioituja kohtia.

Vilpin seuraamukset ja opiskelijan oikeusturva

Todennetun vilpin seuraamukset ja niistä päättäminen

Varsinaiset ja viralliset kurinpitokeinot on säädetty yliopistolain (558/2009) 45§:ssä, jonka määräykset koskevat vain tutkintoa suorittamaan otettuja opiskelijoita ja muita opiskelijoita soveltuvin osin.

Yliopistolaki säätää menettelystä opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa, opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.

Vaihto-opiskelijan ja toisen suomalaisen yliopiston opiskelijan todennetusta syyllistymisestä vilppiin tehdään ilmoitus kotiyliopistoon.

Dekaanin ja erillislaitoksen johtajan määräämät seuraamukset

Opintosuorituksen hylkääminen

Jos dekaani tai erillislaitoksen johtaja katsoo perustellusti, että opiskelija on syyllistynyt vilppiin, opintosuoritus hylätään.

Opintosuorituksen hylkäämisen jälkeen opiskelija sopii opettajan kanssa, miten hän voi suorittaa kyseisen opintosuorituksen.

Kirjallinen huomautus

Dekaani/ erillislaitoksen johtaja voi antaa opiskelijalle vapaamuotoisen kirjallisen huomautuksen, joka toimitetaan opiskelijalle todisteellisesti yliopiston kirjaamon kautta.

Huomautuksessa kuvataan todennettu vilppi ja ilmoitetaan, että vilpin toistuminen voi johtaa yliopistolain määräämiin kurinpidollisiin toimiin.

Dekaani/erillislaitoksen johtaja antaa opiskelijalle kirjallisen huomautuksen myös silloin, kun rehtori tai yliopiston hallitus päättää, että niiden tietoon saatettu vilppi ei ole niin vakava, että se johtaisi yliopistolain määrittelemiin kurinpidollisiin seuraamuksiin. Tällöin asia palautuu dekaanin/erillislaitoksen johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

 

Rehtorin määräämät seuraamukset

Jos opiskelijan katsotaan syyllistyneen vakavaan tai toistuvaan vilppiin, tiedekunnan dekaani tai erillislaitoksen johtaja siirtää asian käsittelyn yliopiston rehtorille mahdollisia yliopistolain 45§:n määrittelemiä kurinpidollisia toimia varten.

Rehtori voi palauttaa asian dekaanin/erillislaitoksen johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi, jos hänen tietoonsa saatettu vilppi ei ole niin vakava, että se johtaisi yliopistolain määrittelemiin kurinpidollisiin seuraamuksiin.

Kirjallinen varoitus

Yliopistolain mukaan rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, kun opiskelija menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä.

Varoituksessa kuvataan todennettu vilppi ja ilmoitetaan, että vilpin toistuminen voi johtaa muihin yliopistolain määrittelemiin kurinpidollisiin seuraamuksiin.

 

Hallituksen määräämät seuraamukset

Määräaikainen erottaminen

Jos teko tai laiminlyönti on asiaa kokonaisuutena arvioiden vakava, yliopiston hallitus päättää rehtorin esittelystä, onko perusteita opiskelijan määräaikaiseksi erottamiseksi (enintään yhden vuoden ajaksi).

Vilpin toistaminen tai opinnäytteen plagiointi joko kokonaan tai merkittävältä osin ovat vakavia rikkomuksia, joiden seurauksena voidaan harkita opiskelijan määräaikaista erottamista.

Opiskelijan kuuleminen

Hallintolain 434/2003, 34 § mukaisesti toteutettavassa kirjallisessa kuulemisessa opiskelijalle varataan tilaisuus antaa oma vastineensa esille tuotuihin asioihin. Asia voidaan ratkaista ilman opiskelijan selvitystä, jos hän ei anna pyydettyä kirjallista vastinettaan kohtuullisessa, etukäteen ilmoitetussa ajassa.

Opiskelijan oikeusturva

Kurinpitoasiaa koskevassa kirjallisessa päätöksessä on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun.

Päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi opiskelijalle, jolla on oikeus hakea muutosta kurinpitopäätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei yliopisto tai hallinto-oikeus toisin määrää.

Opiskelija, jonka opintosuoritus on hylätty vilpilliseksi katsotun toiminnan perusteella, voi tehdä oikaisupyynnön muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta, mikäli hän on tyytymätön päätökseen.

Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman hylkäämiseen tyytymätön opiskelija tekee oikaisupyynnön yliopiston muutoksenhakulautakunnalle.

Vilppiepäilyjen tutkinta ja hyväksymispäätöksen kumoaminen jo hyväksyttyjen opintosuoritusten osalta

Vilppitutkinta voidaan käynnistää myös sen jälkeen, kun opintosuorituksen hyväksymisestä on jo ehditty tehdä päätös, mikäli epäily vilpistä herää vasta tässä vaiheessa.

Hyväksytty opintosuorituspäätös voidaan joissakin tapauksissa kumota ja ratkaista uudelleen hallintolain (434/2003) mukaisena korjaamisratkaisuna.

Tehdyn päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää pääsääntöisesti asianosaisen suostumusta ja tällöinkään virheen korjaaminen ei saa perustua siihen, että ”asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen” (hallintolain 50 §).

Hallintolaki antaa mahdollisuuden korjata opintosuorituksen hyväksymispäätöksen ilman opiskelijan suostumusta vain, jos ”päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen” ja mikäli ”virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianomaisen omasta menettelystä” (hallintolain 50 §).

Päätöksen korjaamisaloite on tehtävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä (hallintolain 52 §). Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään kokonaisuudessaan uudestaan ja asiassa annetaan uusi päätös, joka on normaalin oikaisumenettelyn alainen.

Mikäli hyväksymispäätöstä ei pystytä hallintolain perusteella korjaamaan, hyväksymispäätökselle voidaan hakea purkua hallinto-oikeudesta hallintolainkäyttölain (586/1996) 11 luvun 63:n mukaisesti.

Mikäli vilppiepäily herää vasta opintosuorituksen hyväksymisen jälkeen, asian käsittelyyn soveltuvat menettelytavat on selvitettävä yliopiston lakipalveluiden kanssa ennen vilppitutkinnan käynnistämistä.

 

Keijo Hämäläinen

Rehtori

 

 

Liite:

Taulukko: Opiskeluvilpin muodot, toimenpiteet ja seuraamukset.

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,