Oikaisuvaatimukset

Oikaisumenettely, oikaisupyyntö, oikaisu, valitusmenettely

in English

Yliopistolle osoitetut oikaisuvaatimukset

Kaikki muut paitsi suoraan opettajalle osoitetut oikaisuvaatimukset  (esim. opintosuorituksen arvostelu) toimitetaan kirjallisina yliopiston kirjaamoon klo 15.00 mennessä. Osoite:  Muutoksenhakulautakunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Käyntiosoite Seminaarinkatu 15, faksi (014)260 1021 ja sähköposti kirjaamo@jyu.fi

Määräaikojen laskeminen

Jos päätös annetaan tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos päätös annetaan tiedoksi kirjepostilla, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä (7. ) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisupyyntö

Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. Oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi:
- opiskelijan/hakijan nimi ja yhteystiedot
- tieto siitä, minkä yksikön tekemää päätöstä oikaisupyyntö koskee
- tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon (opiskelijavalinnassa valinnan tulosten julkistamispäivä)
- päätös (riittävästi yksilöitynä)
- mitä muutosta opiskelija/hakija hakee päätökseen
- oikaisupyynnön perusteet
- tarvittaessa mukana kopiot asiakirjoista.

Yliopiston muutoksenhakulautakunta

https://www.jyu.fi/hallinto/lautakunnat/muutoksenhakulautakunta

Yliopistossa on yksi keskitetty muutoksenhakulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaatimukset. Yliopiston muutoksenhakulautakunnan asettaa neljäksi vuodeksi rehtori.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija. Opiskelijajäsentä lukuun ottamatta jäsenten tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Dekaanit ja erillislaitosten johtajat nimeävät kukin oman yksikkönsä osalta ne henkilöt, jotka valmistelevat yksikköä koskevat asiat muutoksenhakulautakunnan päätettäviksi. Oikaisuvaatimuksen saavuttua alkaa asian valmisteluvaihe, jonka aikana mm. kuullaan asianomaista ennen kuin asia etenee muutoksenhakulautakunnan käsittelyyn.

Muutoksenhakulautakunta käsittelee seuraavia oikaisuja:


1. Valintapäätöksen oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tai opetukseen osallistuvien valintaan tyytymätön asianosainen voi pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. 

Oikaisua on pyydettävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

2. Opiskeluoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely

Opiskelija voi hakea yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

3. Syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelua koskeva oikaisumenettely

Väitöskirjan, lisensiaattitutkimuksen ja syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä oikaisupyynnön yliopiston muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

4. Muiden opintosuoritusten arvostelua koskeva oikaisumenettely

Muun kuin edellisessä kohdassa tarkoitetun opintosuorituksen arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Opettajan oikaisupyyntöä koskeva päätös kirjataan päivättynä suorituspapereihin tai tehdään erillinen päätös. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jona opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tässä momentissa tarkoitetun oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

5. Pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalintaa koskeva oikaisumenettely

Opiskelija voi hakea yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua pääaine- tai suuntautumisvaihtoehdon valintaa koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuprosessin keskeyttäminen

Jos opiskelija/hakija haluaa keskeyttää aloittamansa oikaisuprosessin, hän voi sen tehdä lähettämällä siitä kirjaamoon kirjallisen tiedon.

Muutoksenhakulautakunnan päätökset

Muutoksenhakulautakunnan on annettava käsittelemistään asioista perusteltu kirjallinen päätös.

Muutoksenhaku
Yliopistolain 84 §:n mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,