AHOT-lomake: Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen

Ahot-form: Credit transfer of competence acquired in authorised institutions of higher education (e.g. University, University of Applied Sciences, Open University)

Huom! Vain yksi ahotoitava suoritus/lomake / Only one course or study module/ahot-form.

Henkilötiedot / Personal data
Muualla suoritettu opintojakso/kokonaisuus / Course/study module completed elsewhere
Liitteet: Muualla suoritetut opinnot / Attachments: Studies completed elsewhere
Päätös   The decision


Valitse vastaanottaja   Choose the recipient


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /
Description of file according to Section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

Sivu päivitetty / Sinikka Juntunen (8.12.2017)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,