Opintoajan rajaus: Ilmoitus opintoajan jatkamisesta -lomake

Notification for prolonging the time to complete a degree

Huom! Tällä lomakkeella ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuva poissaolon syy: äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (huom! hoitovapaa ei ole osa vanhempainvapaata) sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen. Mikäli opintosi ovat viivästyneet muusta syystä, hae lisäaikaa Lisäajan hakeminen opintoaikaan -verkkolomakkeella.

NB! Only use this form to notify of a statutory reason for absence: maternity, paternity or parental leaves (NB! child care leave is not a part of parental leave); conscription or voluntary military service. If your studies have been delayed due to other reasons, please apply for an extension to your study time by using the online form Application for extension of study time.

Henkilö- ja yhteystiedot / Personal data
Ilmoitan tarvitsevani opintoajan pidennystä seuraavaan opiskeluoikeuteeni Jyväskylän yliopistossa: I notify of the need for prolonging the study time in the following right to study of the University of Jyväskylä:
Tutkintotiedot / Degree information
Valitse tiedekunta   Choose the faculty


Tutkintotavoite   Targeted degree


Ilmoittautumistieto / Registration information
Opintoajan pidennys / Extension of study time
Poissaolon syyt Reasons

Huom! Mikäli olet ilmoittautunut läsnä olevaksi tai jättänyt kokonaan ilmoittautumatta lakisääteiselle poissaoloajalle, se kuluttaa opintoaikaa kuten läsnäoloilmoittautuminen. Tällöin Sinun tulee hakea lisäaikaa tiedekunnastasi Lisäajan hakeminen opintoaikaan -verkkolomakkeella.

Please note! Registering for attendance or not registering at all during the period for which you have a statutory reason for absence reduces the duration of your studies. In this case, please apply for an extension to the maximum duration of studies from your faculty using the formApplication for extension of study time”.

Liitteet: / Attachments

Tietosuojasyistä johtuen suosittelemme, että liitteet (todistus poissaolon syystä) lähetetään joko kirjattuna kirjeenä os. Opiskelijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, kuoreen merkintä ”Lisäaikailmoitus” tai että ne toimitetaan paikan päälle opiskelijapalveluihin Seminaarinkatu 15, T-rakennuksen 2. kerros. Huomaathan, että hakemukset käsitellään vasta, kun liitteet on toimitettu.
 
Due to data protection, we recommend submitting the attachments (certificate of a statutory reason for absence) either as a registered letter to Student Services, P.O. BOX 35, FI-40014 University of Jyväskylä (Please mark “Notification of extension” on the envelope) or by delivering them in person to Student Services to Seminaarinkatu 15, Building T, 2nd floor. Please note, that the notification will be handled only after the attachments are submitted.

 

Päätös   The decision


Lisätietoja opintoajan rajauksesta / Further information on extension

opiskelijapalvelut@jyu.fi

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus /
Privacy notice related to the processing of personal data about students

Sivu päivitetty 30.8.2018