Opintoajan rajaus: Lisäajan hakeminen opintoaikaan -lomake

Application for extension of study time

Henkilö- ja yhteystiedot / Personal data
Haen lisäaikaa seuraavaan opiskeluoikeuteeni Jyväskylän yliopistossa: I apply for an extension of study time in the following subject, in which I have the right to study at the University of Jyväskylä
Tutkintotiedot / Degree information
Tutkintotavoite   Targeted degree


Ilmoittautumistieto / Registration information
Opintoajan pidennys / Extension of study time

Liitteet: / Attachments

Tietosuojasyistä johtuen suosittelemme, että mahdolliset arkaluonteisia tietoja sisältävät perustelut ja liitteet, esim. lääkärintodistus toimitetaan joko kirjattuna kirjeenä (kuoreen merkintä ”Lisäaikahakemus”) tai toimittamalla ne paikan päälle tiedekuntasi opintopäällikölle. /
Due to data protection, we recommend submitting reasons and attachments containing any sensitive information (e.g. a medical certificate) either as a registered letter (Please mark “Application for extension” on the envelope) or by delivering them in person to the Head of Student and Academic Affairs of your faculty.

Tiedekuntien posti- ja käyntiosoitteet / The postal and street addresses of faculties (kartta /map).

Minulle on myönnetty jo aiemmin opintoihini lisäaikaa   I have been granted an extension to the duration of studies before


Päätös   The decision


Valitse vastaanottaja   Choose the recipient


Lisätietoja opintoajan rajauksesta / Further information on extension

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk / Faculty of Humanities and Social Sciences: maija.t.poyhonen@jyu.fi
Informaatioteknologian tdk / Faculty of Information Technology: eija.hatanpaa@jyu.fi
Kasvatustieteiden ja psykologian tdk / Faculty of Education and Psychology: riitta.kesonen@edu.jyu.fi
Liikuntatieteellinen tdk / Faculty of Sport and Health Sciences: paivi.e.saari@jyu.fi
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk / Faculty of Mathematics and Science: marja.e.korhonen@jyu.fi
JY:n kauppakorkeakoulu / Jyväskylä University School of Business and Economics: niina.j.simanainen@jyu.fi

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus

Sivu päivitetty 24.5.2018