Liikuntabiologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v)

Tutkintonimike
Liikuntatieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Liikuntabiologinen koulutus antaa sinulla laaja-alaisen ja vankan osaamisen ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta, kehon vasteista liikunnan aikana ja fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteista. Liikuntabiologian opiskelijana olet osa tiedeyhteisöämme ja sinulla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyösi huippututkijoiden ohjauksessa kartuttaen eri menetelmiin liittyvää erikoisosaamista. Tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet toimia urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen, tuotekehittelyn ja testauksen koulutus-, johto-, kehitys- ja tutkimustehtävissä.

Lisätietoa opetuskielistä

Perus- ja aineopinnot suoritetaan suomen kielellä. Opiskeluun liittyvä kirjallisuus on valtaosin englanniksi. Syventävät opinnot opiskellaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Tentteihin voi vastata myös ruotsin kielellä.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopinnoissa syvennetään biomekaniikan, liikuntafysiologian ja valmennus- ja testausopin tietoja ja taitoja. Laaja pro gradu – tutkielma mahdollistaa perusteellisen syventymisen valitun opintosuunnan tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Valinnaisten aineiden opinnot (sivuaine) ohjaavat opiskelijaa erikoistumaan ammatillisesti.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Liikuntabiologian maisteriohjelmassa on biomekaniikan ja liikuntafysiologian sekä valmennus- ja testausopin opintosuunnat (pääaine).

Biomekaniikassa opiskellaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja sen neuraalista ohjausta liikkumisen ja harjoittelun aikana.

Liikuntafysiologian opinnoissa perehdytään elimistön toiminnan ja sen säätelyn teoreettisiin pääperiaatteisiin ja tutkitaan liikunnan ja harjoittelun aiheuttamia fysiologisia vasteita.

Valmennus- ja testausoppi kehittää uusia fyysisen kunnon mittausmenetelmiä ja soveltaa biomekaanista ja liikuntafysiologista tietoa esimerkiksi urheiluvalmennuksessa ja kuntotestauksessa toimiville.

Opintojen rakenne

Koulutuksen kesto on noin 3 vuotta päätoimista opiskelua henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti sisältäen noin vuoden täydentäviä yliopisto-opintoja (perustuen opiskelijan aiempiin opintoihin), jonka jälkeen kaksi vuotta maisteriopintoja. Opintosuunnan syventävät opinnot opiskellaan pääsääntöisesti englannin kielellä.

Opintoihin sisältyvät seuraavat kokonaisuudet:

 • täydentävät opinnot, enintään 60 op
 • opintosuunnan (biomekaniikka, liikuntafysiologia tai valmennus- ja testausoppi) syventävät opinnot, 80 op
 • muita maisteritutkintoon kuuluvia opintoja, 40 op

Opinnäytetyössä (Pro gradu) on tavoitteena itsenäisesti toteutettu tieteellinen kokeellinen tutkimus, jossa tiedepohjana on liikuntabiologia.

Opinnäytetyö

Pro gradu – tutkielman (35 op) jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laajan empiirisen tutkielman sekä kirjoittaa laadukkaan tutkielman. Tavoitteena on että tutkielman pohjalta voidaan kirjoittaa myös kansainvälinen tiedeartikkeli.

Uramahdollisuudet

Koulutuksen saaneet opiskelijat voivat sijoittua mm. urheilujärjestöjen valmennustehtäviin, tutkijoiksi, liikuntabiologian opettajiksi, hyvinvointi- ja liikuntateknologian asiantuntijoiksi, kuntoutuslaitoksiin ja testausasemien johtotehtäviin.

Pätevyys

Liikuntabiologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteritutkinnon suorittanut saa valmiudet oman opintosuuntansa jatko-opintoihin, tutkimustyöhön ja toimia asiantuntijana omalla koulutusalallaan.

Kansainvälistyminen

Syventävät opinnot ovat englannin kielellä, ja ne on integroitu liikuntabiologian englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Tässä ohjelmassa opiskelee vuosittain 10 kansainvälistä opiskelijaa. Lisäksi liikuntabiologia järjestää vuosittain kansainvälisen symposiumin, jossa alan johtavat asiantuntijat luennoivat ja tapaavat liikuntabiologian opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot sisältävät kursseja, joilla vierailee opettajia työelämän eri alueilta. Lisäksi järjestetään asiantuntijuus- ja työelämälähtöisiä kursseja joissa opiskelija saa käytännön harjoittelua ja verkottuu liikunta-alan toimijoiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa jatko-opintovalmiuden biomekaniikassa, liikuntafysiologiassa tai valmennus- ja testausopissa.

 • jyu
 • jyväskylä
 • liikuntabiologia

Hakuaika: Hakuaika 2 (14.03.2018 klo 08:00 - 28.03.2018 klo 15:00)

Valintaperusteet

Maisterin tutkintoa biomekaniikan ja liikuntafysiologian opintosuuntaan voivat hakea suorittamaan soveltuvan alan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (liikuntatieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, kasvatustieteellinen tai terveystieteellinen ala) tai fysioterapian AMK-tutkinnon tai vastaavan soveltuvan kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Maisterin tutkintoa valmennus- ja testausopin opintosuuntaan voivat hakea suorittamaan liikunnanohjaaja AMK-tutkinnon tai vastaavan soveltuvan kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Hakijoilta edellytetään vähintään 2 v kokemusta tavoitteellisesta urheiluvalmennuksesta. Lisäksi vaaditaan puoltava lausunto Suomen Olympiakomitealta (lajiryhmävastaavalta) ja/tai urheilulajiliitolta (liiton koulutuspäällikkö tai vastaava), joka hakijan on toimitettava hakemuksen yhteydessä.

Aloituspaikkoja on yhteensä 10, joista enintään 5 valmennus- ja testausoppiin ja enintään 5 biomekaniikkaan / liikuntafysiologiaan.

Esivalinta

A1) Hakupapereiden ja hakemuskirjeen perusteella valitaan haastatteluun korkeintaan 7 hakijaa biomekaniikka / liikuntafysiologia.

A2) Hakupapereiden ja esivalinnan kautta valintakokeisiin kutsutaan enintään 10 hakijaa valmennus- ja testausoppi.

Liikuntabiologian maisteriohjelman haastattelut ja valmennus- ja testausopin kirjallinen koe pidetään 21.5.2018 Jyväskylässä.

Lopullinen valinta

A1) Valinta biomekaniikka / liikuntafysiologia suoritetaan hakupapereiden ja haastattelun perusteella. Valitaan enintään viisi (5) hakijaa hakemuksen ja haastattelun perusteella.

A2) Valmennus- ja testausopin valitaan enintään viisi (5) opiskelijaa esivalinnan, kirjallisen kokeen ja soveltuvuuskokeen (haastattelu) perusteella. Mikäli hakija saa kirjallisesta kokeesta tai haastattelusta 5 pistettä tai vähemmän tai saa jostakin kirjallisen kokeen tai haastattelun kysymyksestä 0 pistettä, ei häntä valita koulutukseen riippumatta muiden valintakriteerien pistemääristä. Haastattelupisteet ovat ensimmäinen ratkaisukriteeri hakijoiden pistemäärän ollessa tasan. Mikäli pistemäärä on edelleen tasan, ratkaisee paremmuuden kirjallisen kokeen pistemäärä. Jos eroa ei ole syntynyt toisenkaan kriteerin perusteella, niin kolmantena ratkaisevana tekijänä on esivalinnassa saavutettu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, ratkaistaan paremmuus arvalla.

On mahdollista, ettei yhtään opiskelijaa valinta kummankaan väylän (A1/A2) kautta.

A1) Pisteytys maisteri biomekaniikka tai liikuntafysiologia pääaineena:

Kriteeri

Pisteet

Hakemus

 

1. Hakukohteen ensisijaisuus*

0 tai 5

2. Opintosuoritukset ja hakemuskirje

0-9

   

Haastattelu

 

1. Tieteenalan tunteminen

0-9

2. Hakijan motivaatio ja soveltuvuus

0-9

*Pisteytyksessä huomioidaan vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde (A1) on ensimmäisellä hakutoivesijalla.

A2) Pisteytys maisteri valmennus- ja testausoppi pääaineena:

Kriteeri

Pisteet

Hakemus

 

1. Liikunnanohjaaja tai vastaava tutkinto

0-6

2. Kokemus tutkimustoiminnasta

0-2

3. yliopistolliset opintokokonaisuudet a, cl

0-3

4. Urheilu- ja valmennustoiminta

0-10

5. Englannin kielen taito

0-3

6. Suomen OK:n ja/tai lajiliittojen lausunnot

0-6

 

Pisteet

Valintakoe

 

1. Kirjallinen koe

0-20

2. Soveltuvuuskoe

0-20

Hakukelpoisuusvaatimukset

A1) Maisterin tutkintoa biomekaniikan ja liikuntafysiologian opintosuuntaan voivat hakea suorittamaan soveltuvan alan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (liikuntatieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, kasvatustieteellinen tai terveystieteellinen ala) tai fysioterapian AMK-tutkinnon tai vastaavan soveltuvan kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

A2) Maisterin tutkintoa valmennus- ja testausopin opintosuuntaan voivat hakea suorittamaan liikunnanohjaaja AMK  tutkinnon tai vastaavan soveltuvan kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Hakijoilta edellytetään vähintään 2 v kokemusta tavoitteellisesta urheiluvalmennuksesta. Lisäksi vaaditaan puoltava lausunto Suomen Olympiakomitealta (lajiryhmävastaavalta) ja/tai urheilulajiliitolta (liiton koulutuspäällikkö tai vastaava), joka hakijan on toimitettava hakemuksen yhteydessä.

Edeltävän tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Katso tarkemmin: https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/yhteishaku#section-3 (luettelo tavoista, joilla suomen kielen taidon voi osoittaa).

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

A1) Haastattelu

A1) Biomekaniikan ja liikuntafysiologian maisteriohjelmissa ei järjestetä erillistä valintakoetta. Hakupapereiden perusteella valitaan korkeintaan seitsemän hakijaa haastatteluun. Haastattelu suoritetaan 21.5.2018 Jyväskylässä.

 

 

A2) Valintakoe ja haastattelu

A2) Valmennus- ja testausopin valintakokeisiin kutsutaan esivalinnan pistemäärän perusteella enintään kymmenen hakijaa. Valintakoe järjestetään 21.5.2018 kutsutuille hakijoille. Valintakoe on kaksiosainen muodostuen soveltuvuuskokeesta ja kirjallisesta kokeesta.

Valintakoeosiot:

1. Kirjallinen koe

Kirjallinen koe toteutetaan aineistokokeena. Aineistokoe sisältää tehtäviä, jotka perustuvat koetilanteessa jaettavaan englanninkieliseen materiaaliin.

Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä on 20.

2. Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskoe suoritetaan haastattelemalla. Soveltuvuuskokeella arvioidaan hakijan motivaatio, edellytykset ja tarve koulutuksen suorittamiseen.

Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 20.

https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/opiskelu/ohjelmat/liikunnanohjaajien_maisterikoulutus/valintakriteerit

Tarvittavat liitteet

BME/LFY/Tutkintotodistus, opintosuoritusote ja motivaatiokirje

A1) Biomekaniikka (BME) ja liikuntafysiologia (LFY)

Kopio tutkintotodistuksista ja niihin liittyvistä opintorekisteriotteista ja motivaatiokirje.

Edeltävän tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun 28.3.2018 mennessä.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
BME/LFY/Tutkintotodistus, opintosuoritusote ja motivaatiokirje
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

VTE/Selvitys, tutkintotodistus, opintosuoritusote, motivaatiokirje, puoltava lausunto

A2) Valmennus- ja testausoppi (VTE)

Toimitettavat liitteet:

1. Selvitys esivalinnan pisteytyksessä huomioitavista kohdista (1-5) 

Valintakriteerit ja pisteytystaulukko

1. Liikunnanohjaajan tai vastaavan tutkinnon sisältö

 • Tutkinnossa suoritetut valmennusopin opinnot, opintojaksot, opintopistemäärät ja opintomenestys
 • Opinnäytetyö (aihealue ja käytetyt menetelmät) ja sen arvosana
 • Kokemus tutkimustoiminnasta

2. Kokemus tutkimustoiminnasta

 • Julkaisut, kongressiesitykset, muu tutkimustoiminta

3. Yliopistossa suoritetut opintokokonaisuudet

 • perusopintokokonaisuus (25 op) 1p
 • aineopintokokonaisuus (35 op) 2p

4. Urheilu- ja valmennustoiminta

 • Valmentajakoulutus, maks. 3p
 • valmennukseen liittyvät kurssit ja tutkinnot sekä niiden laajuus
 • Valmentajakokemus ja muu kilpaurheiluun liittyvä toiminta, maks. 3p
 • toiminta urheiluvalmentajana, liikunnan/urheilun opettajana tai ohjaajana sekä ansiot seura-, piiri-, liitto- tai keskusjärjestötasolla
 • Kuntotestauskoulutus ja kokemus, maks. 2p
 • Oma aktiivisuus urheilijana, maks. 2p
 • urheiluharrastukset, kilpailumenestys

5. Englanninkielen taito

 • Opiskellut kurssit (pl. pohjakoulutus), maks. 1.5p
 • Muuten hankittu kielitaito, maks. 1.5p

6. Lausunnot

 • Suomen Olympiakomitean ja/tai urheilulajiliittojen lausunnot opiskelijan soveltuvuudesta maisteriopintoihin

2. Motivaatiokirje: Hakijan tulee lisäksi perustella vapaamuotoisesti (maks. 1 sivu) miksi hän on kiinnostunut opiskelusta valmennus- ja testausopin maisterikoulutuksessa.

3. Oikeaksi todistetut kopiot työ-, virka-, tutkinto- tai kurssitodistuksista sekä puoltava lausunto Suomen Olympiakomitealta (Lajiryhmävastaavat) ja/tai urheilulajiliitolta (liiton koulutus- tai valmennuspäällikkö tai vastaava). Alkuperäiset todistukset ja asiapaperit tarkastetaan opiskelujen alkaessa. 

Edeltävän tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun 28.3.2018 mennessä.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
VTE/Selvitys, tutkintotodistus, opintosuoritusote, motivaatiokirje, puoltava lausunto
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Lisätietoa hakemisesta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport.

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Opinnot alkavat 3.9.2018.

Opiskelupaikka otetaan vastaan ja yliopistoon ilmoittaudutaan Oma Opintopolku –palvelussa.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta eli viimeistään 12.7.2018.

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Seminaarikatu 15 (T-rakennus)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
Puhelin: 040 805 4132
http://www.jyu.fi/hae

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO