Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tutkintonimike
Liikuntatieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
3 + 2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
180+120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Liikunnan yhteiskuntatieteissä koulutetaan akateemisia ammattilaisia ja asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan voimakkaasti uudistuville ammattialoille. Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon, opintosuuntana liikunnan yhteiskuntatieteet, suorittanut opiskelija:

 • tuntee liikunnan ja urheilun yhteiskunnalliset ilmiöt sekä liikuntakulttuurin historialliset muutokset
 • hallitsee liikunnan julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimintakäytännöt
 • kykenee vastuulliseen ja eettisesti kestävään vapaa-aikahallinnon päätöksentekoon
 • pystyy soveltamaan yhteiskunta- ja liikuntatieteellistä tietoa käytännön tilanteisiin
 • kykenee toimimaan liikunnan ja muun vapaa-aikahallinnon johtavana asiantuntijana
 • osaa perustella liikunnan merkityksen osana hyvinvointipolitiikkaa
 • haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja toimialaansa

Lisätietoa opetuskielistä

Koulutus on suomenkielinen. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii myös saman alan englanninkielinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Sport and Exercise Promotion, Master of Sport Sciences, johon voivat hakea ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon soveltuvalta alalta.

Koulutuksen sisältö

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntasuunnittelun ja -hallinnon näkökulmista.

Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.

Lisäksi opintojen aikana perehdytään tieteellisen tiedon hallintaan ja muodostamiseen. Käytännön osaamista kehitetään vähintään yhdellä kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan maisteriopintovaiheessa valinnaisessa liikunta-alan organisaatiossa. Sivuaineet ja valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Opintosuunta valitaan hakuvaiheessa.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkintoon (180 op) kuuluvat liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopinnot, tiedekunnan yhteisiä opintoja kuten tutkimusmetodiopinnot sekä viestintä- ja kieliopintoja. Lisäksi suoritetaan valinnaisia opintoja, joihin voi halutessaan sisällyttää toisen, ylimääräisen työssäoppimisjakson. Kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa perehdytään liikuntatutkimuksen monitieteiseen kenttään, yhteiskuntatieteellisen liikuntatutkimuksen keskeisiin kysymyksiin sekä tieteellisen tiedon hallinnan ja tuottamisen lähtökohtiin.

Maisteriopintoihin (120 op) sisältyvät liikunnan yhteiskuntatieteiden syventävät opinnot sekä sivuaineopintoja. Opintoihin kuuluu pakollinen työssäoppimisjakso. Maisterin tutkintoon mahtuu lisäksi myös valinnaisia opintoja. Liikunnan yhteiskuntatieteiden syventävät opinnot tukevat erikoistumista tiettyihin kysymyksiin ja suuntautumista jollekin liikuntakulttuurin osa-alueelle. Opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan asiantuntemusta ja ammatillista identiteettiä liikunta-alalla.

Opinnäytetyö

Opintojen maisterivaiheeseen kuuluvassa pro gradu -tutkielmassa opiskelija osoittaa hallitsevansa liikunnan yhteiskuntatieteellistä ajattelua ja kriittistä pohdintaa sekä harjaantuneensa itsenäiseen tutkimustyöhön uuden tiedon tuottamiseksi. Tutkimustyö edellyttää sekä samalla kehittää kykyä tutkimusaiheen kannalta keskeisen kirjallisuuden ja tiedon hyödyntämiseen ja soveltamiseen. Työskentely tuottaa tutkimusaihepiirin syvällistä sisällöllistä hallintaa ja tutkimuksellisia valmiuksia sekä kykyä niiden soveltamiseen erilaisissa tehtävissä. Opiskelijoille on usein tarjolla mahdollisuuksia opinnäytetyönsä tekoon jonkin liikunta-alan organisaation toimeksiantoon perustuen.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella on akateemisen asiantuntijan valmiudet työskennellä liikunta- ja vapaa-aika-alan hallinto-, tutkimus- ja johtotehtävissä erilaisissa liikuntaorganisaatioissa. Julkisen sektorin tarjoamista työpaikoista valtaosa on kuntien liikuntatoimissa. Kolmannen sektorin merkittävimmät työnantajat ovat lajiliitot, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt sekä liikunnan ja urheilun yhteistyöorganisaatiot. Yksityisen sektorin työpaikkoja ovat mm. urheiluväline- ja varustevalmistajat sekä kaupallisten liikuntapalveluiden tuottajat. Lisäksi urheilumedia on tarjonnut uravaihtoehdon monille valmistuneille opiskelijoille. Valmistuneiden ammattinimikkeitä ovat esim. liikuntatoimenjohtaja, liikuntasuunnittelija, seuran toiminnanjohtaja, harrasteliikunnankehittäjä, projektikoordinaattori, urheilutoimittaja ja tutkija.

Pätevyys

Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan hankkimaan kansainvälistä kokemusta ja osaamista opintojen aikana eri tavoin. Yksi mahdollisista tavoista on opiskeluvaihto, jonka sijoittamiselle on opinnoissa suunniteltu erillinen ajanjakso. Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriopintoihin kuuluva työharjoittelu on myös mahdollista suorittaa ulkomailla esimerkiksi jossain liikunta-alan kansainvälisessä organisaatiossa. Kotikansainvälistyminenkin on mahdollista, sillä liikuntahallinnon maisteriohjelma Master's Degree Programme in Sport and Exercise Promotion tarjoaa pääaineen kursseja englanninkielisenä opetuksena. Samoin tarjolla on vuosittain intensiivikursseja yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Keskeisimpiä työelämäyhteistyön muotoja ovat opiskelijoiden työssäoppimisjaksot, joiden puitteissa opiskelija voi hakeutua työharjoitteluun haluamaansa liikunta-alan organisaatioon. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus työelämätaitojen kehittämiseen, opiskellen hankitun tiedon ja osaamisen soveltamiseen, opiskelijan ammatilliseen kasvuun sekä hänen työelämäverkostojensa laajentamiseen.

Myös pääaineen muilla kursseilla tehdään projektimaisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esimerkiksi tapahtuma- tai liikuntasuunnittelun alueella.

Tutkimukselliset painopisteet

Liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimuksen painopistealueet ovat:

 • Liikuntakulttuurin tasa-arvo, etiikka ja alueellisuus
 • Liikuntasuunnittelu ja -politiikka
 • Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta
 • Liikuntaympäristö ja -matkailu sekä urheilumedia
 • Liikunnan ja urheilun historia

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen (liikuntatieteiden tohtori).

 • liikuntasuunnittelu ja -hallinto
 • liikuntasosiologia
 • jyu
 • jyväskylä

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO