Liikuntalääketieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)

Tutkintonimike
Terveystieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Terveystieteiden maisterin tutkinnon liikuntalääketieteen maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija osaa arvioida liikunnan terveydellisiä vaikutuksia ja riskejä sekä tietää turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun ja ohjelmoinnin periaatteet sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Hän pystyy toimimaan liikuntalääketieteen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja ymmärtää liikuntalääketieteen ja liikunnan aseman lääketieteen, liikunta-alojen ja kansanterveystyön kentässä. Hän osaa soveltaa liikuntalääketieteen tutkimusmenetelmiä liikunnan ja terveyden välisten yhteyksien tutkimiseen.

Koulutus on tarkoitettu terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi koulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys- tai liikunta-ala tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveys- tai liikunta-alan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi).

Koulutuksen sisältö

Liikuntalääketieteessä opiskelijat perehtyvät liikunnan vaikutuksiin ja riskeihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä perehtyvät turvallisen ja tehokkaan liikunnan annosteluun ja ohjelmointiin eri tavalla sairaille ihmisille. Opintojen keskeisenä osana on opiskella liikuntalääketieteellisen tiedon hankintaa, tiedon kriittistä arviointia, tutkimusmetodologiaa sekä tutkimusmenetelmiä ja soveltaa niitä omassa opinnäytetyössä. Liikuntalääketieteellisen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Valinnaisen opintokokonaisuuden (sivuaineen) voi valita vapaasti ja sen avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja voi olla korkeintaan 60 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnoin suorittaneiden täydentävät opinnot on määritelty opetussuunnitelmassa (36 op). Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista.

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakoulun tai vastaavan opistoasteen tutkinnon jälkeen opiskelijat suorittavat 36 op:n laajuiset täydentävät opinnot, jotka sisältävät liikuntaan ja terveyteen liittyviä opintoja, tutkimusmetodologiaa ja kieliopintoja. Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa. Varsinaisten maisteriopintojen laajuus täydentävien opintojen jälkeen on 120 op, ja niihin sisältyvät liikuntalääketieteen syventävät opinnot, valinnainen opintokokonaisuus ja syventäviä metodiopintoja.

Opinnäytetyö

Maisteriopinnoissa suoritettava opinnäytetyö on pro gradu –tutkielma, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa liikuntalääketieteen alaan liittyvän tutkimuksensa aihepiirin sekä kykynsä tieteellisen tiedon tuottamiseen ja sen jäsentyneeseen ja johdonmukaiseen raportointiin sekä tuotetun tiedon merkityksen arviointiin. Tutkielman tekeminen edellyttää kriittistä ajattelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tutkimusprosessin eri vaiheiden hallitsemista ja tieteellisen toiminnan eettisten periaatteiden tuntemista ja noudattamista. Tutkielman tekeminen tuottaa valmiuksia tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja syvällistä asiantuntijuutta vaativaan työskentelyyn.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijoina suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä. Suoritetuista valinnaisista opintokokonaisuuksista riippuen tehtävät voivat suuntautua myös koulutukseen tai johtamiseen. Tulevana työpaikkana voivat olla tutkimuslaitokset, kansanterveysjärjestöt, hyvinvointiyritykset tai julkisen sektorin terveys- ja liikuntapalvelut.

Pätevyys

Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Kaikille opiskelijoille suositellaan opiskelijavaihtoon ja / tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun osallistumista. Myös kotikansainvälistyminen esim. osallistumalla englanninkieliseen opetukseen on kannatettavaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Keskeisin työelämäyhteistyön muoto on opintoihin kuuluva työharjoittelu. Opiskelija voi valita harjoittelupaikan oman suuntautumisensa mukaisesti. Harjoittelu sijoittuu opintojen loppuvaiheeseen, jolloin opiskelijalla on jo valmiuksia toimia vaativissakin asiantuntijatehtävissä ja jolloin harjoittelusta on eniten hyötyä verkostoitumisen ja valmistumisen jälkeisen työelämään sijoittumisen kannalta.

Tutkimukselliset painopisteet

Liikuntalääketieteessä tutkimukselliset painopisteet ovat:

 • Epidemiologinen kaksos- ja sukupolvitutkimus, jossa perimän vaikutus voidaan kontrolloida selvitettäessä fyysisen aktiivisuuden ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • Kokeelliset tutkimukset liikuntaharjoittelun ja myös ravitsemuksen vaikutuksista sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
 • Fyysisen aktiivisuuden geneettisten ja molekyylitason vaikutusmekanismien selvittäminen erityisesti lihasten, luun ja aineenvaihdunnan kannalta
 • Fyysisen aktiivisuuden vaikutukset aivotoimintoihin
 • Terveysteknologian merkitys terveyden, suorituskyvyn ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämisessä

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen (terveystieteiden tohtori).

 • liikuntalääketiede
 • terveystieteiden maisteri
 • terveystieteet
 • jyu
 • jyväskylä

Hakuaika: Hakuaika 2 (14.03.2018 klo 08:00 - 28.03.2018 klo 15:00)

Valintaperusteet

Aloituspaikkoja on yhteensä 12, joista 8 täytetään valintakokeen perusteella ja enintään 4 hakupapereiden perusteella (hakijat, joilla on yliopistollinen korkeakoulututkinto tai em. ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon lisäksi avoimen yliopiston väylän vaatimusten mukaiset opinnot suoritettuna).

 • Valintakokeen perusteella hakevista 4 opiskelijaa valitaan tutkintotodistusten ja valintakokeen perusteella (yhteispistejono) ja 4 pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono).
 • Hakupapereiden perusteella ilman valintakoetta hakevista valitaan enintään 4 opiskelijaa (hakupaperijono: mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lainkaan).

Ensin valitaan enintään 4 hakijaa hakupaperijonosta, sen jälkeen 4 hakijaa yhteispistejonosta ja lopuksi 4 hakijaa valintakoejonosta.

1. Haku valintakokeen perusteella

Terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneet hakijat osallistuvat valintakokeeseen. Valinta perustuu tutkintotodistuksesta saataviin alkupisteisiin ja/tai valintakoemenestykseen. Valinta tapahtuu kahdessa ryhmässä: ensimmäisessä ryhmässä valitaan 4 hakijaa alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen toisessa ryhmässä 4 hakijaa pelkän valintakoepistemäärän perusteella.

Alkupisteet (enintään 30 p) määräytyvät tutkintotodistuksen arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Kun arvosanat noudattava asteikkoa 1-5, pisteet määräytyvät seuraavasti: 

Keskiarvo

Pisteet

2,00 - 2,70

6

2,71 - 3,25

12

3,26 – 3,75

18

3,76 -4,25

24

4,26 -5,00

30

Mikäli tutkintotodistuksen arviointiasteikko on sanallinen tai numeerinen asteikolla 1-3, noudatetaan seuraavaa todistusarvosanoista johdettua pisteytystä keskiarvon laskennassa. 

Todistusarvosana

Pisteet  keskiarvon  laskentaan

et, erinomaiset tiedot, kiitettävä

3,0

et-

2,75

2,5

2,5

ht+

2,25

ht, hyvät tiedot, hyvä

2,0

ht-

1,75

1,5

1,5

tt+

1,25

tt, tyydyttävät tiedot, tyydyttävä

1,0

Näin lasketusta keskiarvosta alkupistemäärä saadaan seuraavasti: 

Keskiarvo

Pistemäärä

1,20 - 1,56

6

1,57 - 1,92

12

1,93 - 2,28

18

2,29 - 2,64

24

2,65 - 3,00

30

Valintakokepisteet: Valintakokeeseen sisältyy kirjallinen koe ja aineistokoe. Valintakokeen maksimipistemäärä on 84.

 1. Kirjallisen kokeen kysymykset laaditaan valintakoekirjallisuudesta. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan liikuntatieteellisen tiedekunnan Internet-sivuilla 30.4.2018 (https://www.jyu.fi/sport). Kokeesta voi saada enintään 40 pistettä.
 2. Aineistokoe on koetilanteessa jaettavan suomen- ja/tai englanninkielisen materiaalin pohjalta suoritettava tehtävä. Aineistokokeesta voi saada enintään 44 pistettä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 10 pistettä sekä kirjallisesta kokeesta että aineistokokeesta ja yhteensä vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä (42 p). Hakijoiden pistemäärän ollessa tasan, kirjallisen kokeen pistemäärä ratkaisee hakijoiden järjestyksen.

2. Haku hakupapereiden perusteella

A) Yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys- tai liikunta-ala tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveys- tai liikunta-alan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi) voivat osallistua valintakokeeseen ja/tai hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan. Osallistumisesta ilmoitetaan hakulomakkeella. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien viiden kriteerin perusteella:

 1. Opintomenestys aikaisemmissa opinnoissa.
 2. Tutkinnon tuoma parannus työllistymismahdollisuuksiin, esim. pätevöityminen. Tämän on käytävä ilmi hakulomakkeeseen liitettävässä perusteluosassa.
 3. Aikaisempien opintojen sisältö (kuinka paljon aikaisemmat opinnot tukevat etenemistä ja saavutettavaa asiantuntijuutta haetun tutkinto-ohjelman mukaisissa terveystieteiden maisteriopinnoissa).
 4. Hakemukseen liitettävästä CV:stä ilmenevä aikaisempi tieteellinen tai ammatillinen toiminta, joka tukee opiskelua haetussa tutkinto-ohjelmassa tai saavutettavaa asiantuntijuutta.
 5. Tarvittaessa aikaisemman yliopistollisen korkeakoulututkinnon valmistumisaika (aikaisemmin valmistuneet etusijalla).

Ilman valintakoetta tapahtuvassa valinnassa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla. Valinnan ennakkotulos ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä. Ne, jotka eivät tulleet valituksi hakupapereiden perusteella, mutta ovat ilmoittaneet hakulomakkeella hakevansa myös valintakokeen kautta, voivat osallistua valintakokeeseen 29.5.2018.

B) Avoimen väylän opinnot suorittaneet

Hakijat, jotka ovat suorittaneet terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon, ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot, voivat osallistua valintakokeeseen ja/tai hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan. Osallistumisesta ilmoitetaan hakulomakkeella. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien neljän kriteerin perusteella:

 1. Opintomenestys aikaisemmissa opinnoissa. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilla opintomenestystä arvioitaessa huomioidaan haettavan tutkinto-ohjelman mukaiset opintojaksot (edellytyksenä vähintään arvosana hyvä (3)), kieli- ja viestintäopinnot, tutkimusmetodiopinnot ja valinnainen opintokokonaisuus (sivuaine). Lisäksi avoimen yliopiston väylän kautta hakeville katsotaan eduksi, jos väyläopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston terveystieteiden opetussuunnitelman mukaisesti.
 2. Tutkinnon tuoma parannus työllistymismahdollisuuksiin, esim. pätevöityminen. Tämän on käytävä ilmi hakulomakkeeseen liitettävässä perusteluosassa.
 3. Aikaisempien opintojen sisältö (kuinka paljon aikaisemmat opinnot tukevat etenemistä ja saavutettavaa asiantuntijuutta haetun tutkinto-ohjelman mukaisissa terveystieteiden maisteriopinnoissa).
 4. Hakemukseen liitettävästä CV:stä ilmenevä aikaisempi tieteellinen tai ammatillinen toiminta, joka tukee opiskelua haetussa tutkinto-ohjelmassa tai saavutettavaa asiantuntijuutta.

Ilman valintakoetta tapahtuvassa valinnassa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla. Valinnan ennakkotulos ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä. Ne, jotka eivät tulleet valituksi hakupapereiden perusteella, mutta ovat ilmoittaneet hakulomakkeella hakevansa myös valintakokeen kautta, voivat osallistua valintakokeeseen 29.5.2018.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Maisterin tutkintoa suorittamaan liikuntalääketieteen maisteriohjelmaan voivat hakea

 1. terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt (esimerkiksi sairaanhoitajan, fysioterapeutin, terveydenhoitajan tai liikunnanohjaajan tutkinnon suorittaneet). He voivat osallistua ainoastaan valintakokeen perusteella tapahtuvaan valintaan.
 2. henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys- tai liikunta-ala tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveys- tai liikunta-alan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi). He voivat osallistua hakupaperien perusteella tapahtuvaan valintaan tai valintakokeeseen perustuvaan valintaan, tai molempiin. Hakupaperijonossa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla.
 3. henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnoista ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot. Avoimen väylän vaatimukset edellyttävät vähintään kaikki seuraavat opinnot, jotka on voinut suorittaa avoimessa yliopistossa, erillisinä opintoina tai tutkinto-opiskelijana: tutkinto-ohjelmakohtaisia täydentäviä ja yleisopintoja vähintään 38 op (tai 37 op, jos on suoritettu kurssit LTKY1010 ja LTKY1011), sisältäen tutkinto-ohjelmakohtaiset terveystieteiden perus- ja aineopintojen opintojaksot (arvosana vähintään hyvä (3)) sekä kieli- ja viestintäopinnot (2 op) sekä yhden valinnaisen opintokokonaisuuden (sivuaineen, josta vähintään 25 op:n laajuiset perusopinnot) siten, että yhteensä vähintään 63 op täyttyy (ks. lisätietoja https://www.avoin.jyu.fi/tutkinto/vayla/vaylavaatimukset/liikuntatieteellinen ). Huom. valinnainen opintokokonaisuus ei voi olla osa aikaisempaa tutkintoa. Nämä hakijat voivat osallistua hakupaperien perusteella tapahtuvaan valintaan tai valintakokeeseen perustuvaan valintaan, tai molempiin. Hakupaperijonossa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla.

Valintakokeen kautta haettaessa keväällä 2018 valmistuvien tutkintojen tulee olla suoritettuna kevään aikana niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä tiedekunnassa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Hakupapereiden perusteella haettaessa tutkintojen ja valinnan perusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintakokeessa osoitettu kielitaito.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Valintakoe

Valintakokeeseen sisältyy kirjallinen koe ja aineistokoe. Valintakoekirjallisuus ilmoitetaan liikuntatieteellisen tiedekunnan Internet-sivuilla 30.4.2018 (https://www.jyu.fi/sport). Valintakokeeseen sisältyy myös koetilanteessa jaettavaan materiaaliin perustuva aineistokoe. Valintakoekirjallisuus ja aineistokokeen materiaali on sama kaikissa terveystieteiden hakukohteissa, joissa valintakoe on saman päivänä (29.5.2018). Valintakokeen maksimipistemäärä on 84.

 1. Kirjallisen kokeen kysymykset laaditaan valintakoekirjallisuudesta. Kokeesta voi saada enintään 40 pistettä.
 2. Aineistokoe on koetilanteessa jaettavan suomen- ja/tai englanninkielisen materiaalin pohjalta suoritettava tehtävä. Aineistokokeesta voi saada enintään 44 pistettä.

Kokeen kesto on 4 tuntia. Jos hakija osallistuu samassa valintakokeessa useampien terveystieteiden hakukohteiden valintoihin, vastaa hän kirjalliseen kokeeseen ja aineistokokeeseen vain kerran.

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 10 pistettä sekä kirjallisesta kokeesta että aineistokokeesta ja yhteensä vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä (42 p). Hakijoiden pistemäärän ollessa tasan, kirjallisen kokeen pistemäärä ratkaisee hakijoiden järjestyksen.

Tarkista valintakoesali osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport/fi/hae-opiskelemaan/valintakoesalit/terveystieteiden-valintakoesalit-29-5-2018-klo-10

Valintakoemateriaali on julkaistu 30.4.2018 osoitteessa: https://www.jyu.fi/sport/fi/hae-opiskelemaan/valintakokeiden-materiaalit/terveystieteiden-valintakoemateriaali.

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Aika Paikka Kuvaus
29.05.2018 10:00 - 14:00 Jyväskylän yliopisto
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkista valintakoesali osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport/fi/hae-opiskelemaan/valintakoesalit/terveystieteiden-valintakoesalit-29-5-2018-klo-10

Tarvittavat liitteet

Todistuskopiot (haku valintakokeen perusteella)

Todistuspistemäärän laskemista varten liitteenä tulee olla kopio terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon, vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon tai yliopistollisen korkeakoulututkinnon todistuksesta ja opintosuoritusotteesta.

Valintakokeen kautta haettaessa keväällä 2018 valmistuvien tutkintojen tulee olla suoritettuna kevään aikana niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä tiedekunnassa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistuskopiot (haku valintakokeen perusteella)
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35 (L)
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Todistuskopiot (hakupaperihaku yliopistollisen korkeakoulututkinnon perusteella)

Hakupapereiden perusteella tapahtuvaa valintaa varten yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden tulee toimittaa:

 1. Kopiot yliopiston tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusrekisteriotteesta
 2. Vapaamuotoinen, noin sivun mittainen hakemuksen perusteluosa
 3. CV

Valinta hakupapereiden perusteella tehdään hakijan 13.4. mennessä toimittamien liitteiden perusteella. Myöhemmin suoritettuja opintoja tai tutkintoja ei voida huomioida, koska ennakkotieto valinnasta ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä, jolloin hyväksymättä jääneille jää aikaa valmistautua valintakokeeseen.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistuskopiot (hakupaperihaku yliopistollisen korkeakoulututkinnon perusteella)
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35 (L)
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Todistuskopio (hakupaperihaku avoimen väylän opintojen perusteella)

Hakupapereiden perusteella tapahtuvaa valintaa varten avoimen väylän opinnot suorittaneiden tulee toimittaa:

 1. Kopio terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon todistuksesta.
 2. Opintosuoritusote avoimen väylän opinnoista. Otteesta tulee selvitä perus- ja aineopintojen arviointi, laajuus opintopisteinä sekä avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä.
 3. Vapaamuotoinen, noin sivun mittainen hakemuksen perusteluosa.
 4. CV.

Valinta hakupapereiden perusteella tehdään hakijan 13.4. mennessä toimittamien liitteiden perusteella. Myöhemmin suoritettuja opintoja tai tutkintoja ei voida huomioida, koska ennakkotieto valinnasta ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä, jolloin hyväksymättä jääneille jää aikaa valmistautua valintakokeeseen.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistuskopio (hakupaperihaku avoimen väylän opintojen perusteella)
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35 (L)
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Lisätietoa hakemisesta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport.

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Opinnot alkavat 3.9.2018.

Opiskelupaikka otetaan vastaan ja yliopistoon ilmoittaudutaan Oma Opintopolku –palvelussa.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta eli viimeistään 12.7.2018.

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Seminaarikatu 15 (T-rakennus)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
Puhelin: 040 805 4132
http://www.jyu.fi/hae

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO