Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tutkintonimike
Liikuntatieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
3 + 2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
180+120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Liikunnan- ja terveystiedon opettajakoulutuksen tavoitteena tukea opiskelijan kasvua opettajaksi, joka on laaja-alainen hyvinvoinnin asiantuntija ja joka on kiinnostunut työnsä kehittämisestä. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet perehtyä uuteen tutkimustietoon ja soveltaa sitä omaan työhönsä, arvioida kriittisesti omia toimintatapojaan, kehittää opetustaan sekä luoda opetustilanteisiin motivoivan ja oppilaan itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin

Liikuntapedagogiikasta liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • omaa monipuoliset tiedot ja taidot liikunnasta, lasten ja nuorten liikuntakulttuurista sekä oppimisesta ja koulumaailmasta
 • osaa tietojensa ja taitojensa avulla tukea yksilöllisesti oppijan oppimista ja kokonaisvaltaista kehittymistä
 • osaa työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä
 • osaa soveltaa uutta tutkimustietoa oman työnsä kehittämiseksi
 • omaa valmiudet kehittää ja arvioida opetustaan
 • tuntee opettajan työtä määrittävän lainsäädännön
 • toimii eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä osaa arvioida omaa toimintaansa vaihtelevissa tilanteissa

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus on suomen kielellä.

Ruotsinkielisten kiintiössä valitut suorittavat suurimman osan opettajan pedagogisista opinnoista ruotsin kielellä Vaasassa.

Lisäksi ruotsinkielisten kiintiössä valituilla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi ruotsin kieltä, ellei suorituskieleksi ole erikseen määritelty englannin kieltä.

Koulutuksen sisältö

Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa (opintosuuntana liikuntapedagogiikka, valinnaisena opointokokonaisuutena terveystieto) opiskellaan valmiuksia toimia kasvatuksen ja liikunnan- ja terveystiedon opetuksen asiantuntijana alan organisaatioissa. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on monipuoliset aineenhallinnalliset, pedagogiset ja didaktiset valmiudet kasvatuksellisten haasteiden ratkomiseen tulevaisuuden kouluissa. Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiseen sekä tiedostetaan liikunnanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Opiskelijat valitaan liikuntapedagogiikan opintosuuntaan. Lisäksi opiskelijat saavat opinto-oikeuden terveystiedon monitieteiseen opintokokonaisuuteen (60 op).

Opintojen rakenne

Liikuntatieteiden kandidaatin (pääaineena liikuntapedagogiikka) tutkintoon vaadittavat opinnot ovat

 • viestintä- ja kieliopinnot 11 op
 • yhteiset metodiopinnot 16 op
 • liikuntatieteiden yhteiset opinnot 10 op
 • liikuntapedagogiikan perusopinnot 25-26 op
 • liikuntapedagogiikan aineopinnot 37-42 op
 • opettajan pedagogiset perusopinnot 25 op (sivuaine)
 • terveystiedon monitieteinen opintokokonaisuus 60 op (tai muu koulussa opetettava aine)

Liikuntatieteiden maisterin (pääaineena liikuntapedagogiikka) tutkintoon vaadittavat opinnot ovat

 • liikuntapedagogiikan syventävät opinnot 63-64 op
 • opettajan pedagogiset aineopinnot 35 op (sivuaine)
 • valinnaiset opinnot 22 op

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija perehtyy opinnäytetyönsä aihepiiriin kuuluvaan keskeiseen kirjallisuuteen ja oppii systemaattisten tiedonhankintamenetelmien käyttöä. Opiskelija ymmärtää tutkimusopintojen merkityksen tutkivan opettajuuden kehittymisen kannalta. Lisäksi työtä tehdessä harjaantuu tieteellisen, kriittisesti pohditun tekstin tuottamisessa.

Maisterin tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laajasti tutkimuksen tekemisen yleiset ja eettiset periaatteet sekä menettelytavat. Opiskelija pystyy rajaamaan opinnäytteensä aihepiirin, määrittelemään tutkimustehtävän ja siihen liittyvät tutkimusongelmat ja laativan tutkimussuunnitelman. Lisäksi opiskelija kerää tutkielmansa aineiston, hallitsee tutkielmassaan käytetyn aineiston analysointimenetelmät ja raportoi tulokset asianmukaisesti. Opiskelija harjaantuu tieteellisen keskustelun käytännöissä sekä hallitsee liikuntapedagogisen tutkimuksen tekemisen.

Uramahdollisuudet

Liikuntapedagogiikan kandidaatin- ja maisteritutkinnot suoritettuaan opiskelija on kelpoinen opettamaan liikuntaa perusopetuksessa, lukioissa, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden (60 op) suorittanut opiskelija on kelpoinen terveystiedon opettaja. Opiskelijan on mahdollista sijoittua myös muihin liikunnan opetustehtäviin, tutkijaksi tai erilaisiin asiantuntijatehtäviin liikunta-alalla toimiviin yrityksiin, järjestöihin, laitoksiin.

Pätevyys

Maisterintutkinto yhdessä kandidaatintutkinnon kanssa antaa opiskelijalle liikunnan- ja terveystiedon aineenopettajan kelpoisuuden (silloin kun terveystieto on valinnaisena opintokokonaisuutena). Kandidaatintutkintoon sisältyy opettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset perusopinnot (25 op) ja maisterintutkintoon opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op).

Aineenopettajan kelpoisuudesta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986). Sen mukaan perusopetuksessa aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 • ylemmän korkeakoulututkinnon
 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen ja siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot
 • sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa kelpoisuuteen edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) lisäksi yhdessä opetettavassa aineessa perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot (vähintään 120 op)

Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Opiskelija voi kansainvälistyä muun muassa seuraavilla tavoilla:

Opiskelija voi osallistua opiskelijavaihtoon tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen (vaihdossa tehdyt opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon). Opiskelija voi osallistua tiedekunnan englanninkieliseen opetustarjontaan. Lisäksi ainejärjestöt ja ylioppilaskunta tarjoavat kansainvälisiä tehtäviä. Jyväskylän yliopiston kielikeskus tarjoaa kieli- ja monikulttuurisuuskursseja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteydet työelämään ovat keskeisessä roolissa koko opintojen ajan. Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon sisältyy opetusharjoittelua eri kouluasteilla. Opettajan työn laajaan työkenttään perehtyminen tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden saada kokemuksia useimmista mahdollisista sijoittumispaikoista.

Tutkimukselliset painopisteet

Liikuntapedagogiikka on tieteenala, joka tutkii liikuntakasvatusta, liikunnan opetusta ja liikunta- ja terveyskäyttäytymistä sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Liikuntapedagogiset tutkimukset selvittävät liikunnan merkitystä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle elämänkulun eri vaiheissa. Liikuntapedagogiikan keskiössä on liikunnanopettajakoulutukseen, opetussuunnitteluun ja opettamiseen liittyvät ja niitä tukevat tutkimukset. Liikunnan aineenopettajien koulutukseen on omaksuttu tutkimuspainotteinen periaate, joka ohjaa opettajan pedagogista ajattelua ja toimii käytännön perusteluiden kriteerinä. Tutkimus on luonteeltaan sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yliopistojen ja tutkimusyksiköiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorintutkintoon.

 • terveystieto
 • liikunnanopettaja
 • jyu
 • opettajankoulutus
 • jyväskylä

Hakuaika: Hakuaika 2 (14.03.2018 klo 08:00 - 28.03.2018 klo 15:00)

Valintaperusteet

A. ENSIMMÄINEN VAIHE

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe 4.5.2018 (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa).

Hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate - tutkinto (IB -tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB -tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto. Muun kuin jonkin edellä mainituista tutkinnoista suorittaneen tulee tarkistaa mahdolliset yliopistokohtaiset hakukriteerit, kuten ulkomaisen koulutuksen suorittaneita koskevat hakuajat ja kriteerit tutkinto- ja kielitaitovaatimuksineen.

Vammaisen hakijan tulee toimittaa todistus vamman laadusta, selostus aikaisemmasta liikuntatoiminnastaan sekä perustelut opintoihin hakeutumiselle 13.4.2018 klo 15 mennessä osoitteella Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Kaikista liikuntapedagogiikan ja liikuntabiologisen aineryhmän ensimmäisen vaiheen kirjalliseen kokeeseen osallistuneista hakijoista kutsutaan toisen vaiheen valintakokeisiin kahden eri valintaperusteen mukaisesti:

1) valitaan suomenkielisistä enintään 28 nais- ja 28 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä* nais- ja 4 mieshakijaa hakijoista pelkän kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella (enimmäispistemäärä 50 pistettä). Suomalaista ylioppilastutkintoa suorittamattomat kutsutaan tässä ryhmässä.

ja

2) valitaan suomenkielisistä enintään 72 nais- ja 72 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä* nais- ja 4 mieshakijaa kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden perusteella (kirjallisen kokeen enimmäispistemäärä yhteensä 50 pistettä + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 pistettä = yhteispistemäärä korkeintaan 102 pistettä).

*Ruotsinkielisten kiintiössä voivat hakea ne hakijat, joilla koulusivistyskieli on ollut ruotsi. Koulusivistyskieleksi määritellään se kieli, jolla opiskelija on käynyt peruskoulun ja lukion ja josta hänellä on päättötodistuksessaan hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä.

B. TOINEN VAIHE

Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu kirjallisesta soveltuvuuskokeesta (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallisesta soveltuvuuskokeesta sekä kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta.

Valintakokeisiin kutsutaan enintään 100 suomenkielistä ja enintään 8 ruotsinkielistä korkeakoulukelpoista naista sekä enintään 100 suomenkielistä ja enintään 8 ruotsinkielistä korkeakoulukelpoista miestä. Valintakoe on Jyväskylässä 12.-13.6.2018.

C. LOPULLINEN VALINTA

Lopullinen valinta muodostuu toisen vaiheen yhteispistemäärästä. Valitaan toisen vaiheen valintakokeen pisteiden perusteella suomenkielisistä enintään 26 naista ja enintään 26 miestä sekä ruotsinkielisistä enintään 2 naista ja enintään 2 miestä (joista vähintään 26 ensikertalaisille). Vammaishakijoiden kiintiöstä valitaan yksi hakija toisen vaiheen valintakokeen pisteiden perusteella. Tullakseen valituksi on hakijan saatava toisen vaiheen valintakokeessa kirjallisesta kokeesta vähintään 16 pistettä, kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta vähintään 20 pistettä ja jokaisesta liikuntaympäristöstä yli ¼ kunkin liikuntaympäristön enimmäispistemäärästä.

Pisteytys

A. Ensimmäinen vaihe

Yhteispistemäärä (enintään 102 pistettä) muodostuu seuraavista tekijöistä:

1)   kirjallinen koe (enintään 50 pistettä)

2)   lähtöpisteet (ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto, yhteensä enintään 52 pistettä)

Ylioppilastutkintotodistuspisteitä annetaan äidinkielen ja kolmen muun parhaiten pisteitä antavan aineen kokeesta seuraavasti (ainereaalit lasketaan pitkän oppimäärän mukaisesti):

Arvosana

Pisteet pitkä oppimäärä (ml. reaali)

Pisteet muut

approbatur

6

1

lubenter approbatur

9

4

cum laude approbatur

12

7

magna cum laude approbatur

15

10

eximia cum laude approbatur

18

13

laudatur

21

16

Korkein mahdollinen ylioppilastutkintopistemäärä on 42 pistettä (4 x 21 pistettä = 84 pistettä kerrottuna 0,5:llä eli 42 pistettä).

Lukion päättötodistus, enintään 8 pistettä

Lukion päättötodistus

Kerroin

Pisteet

vähintään kahden kurssin perusteella annettu

liikunnan numero x 0,3

3 pistettä

viiden kurssin perusteella annettu

liikunnan numero x 0,5

5 pistettä

kuuden tai useamman kurssin perusteella annettu

liikunnan numero x 0,6

6 pistettä

pakollisesta terveystiedon kurssista annettu

terveystiedon numero x 0,1

1 piste

kahden tai useamman kurssin perusteella annettu

terveystiedon numero x 0,2

2 pistettä

(kurssien määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikki suoritetut kurssit, myös arvostelemattomat kurssit esim. valmennuskurssi)

Liikunnan lukiodiplomista 1 piste

Liikunnan ohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) 1 piste

Kopiota ei tarvitse toimittaa hakuvaiheessa. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa.

B. Toinen vaihe (ei koske liikunnanohjaajatutkinnon suorittaneita)

Koulutukseen valitsemisperusteet

Toisen vaiheen kirjallinen soveltuvuuskoe

enintään 40 pistettä

Liikunnallinen soveltuvuuskoe

enintään 60 pistettä

Kasvatuksellinen soveltuvuuskoe  

enintään 40 pistettä

Yhteispistemäärä

enintään 140 pistettä

Tullakseen valituksi, hakijan on saatava kirjallisesta soveltuvuuskokeesta vähintään 16 pistettä, kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta vähintään 20 pistettä, lisäksi hakijan on saatava kaikista liikunnallisen soveltuvuuskokeen liikuntaympäristöistä yli ¼ ympäristön maksimipisteistä.

Hakijoiden pistemäärän ollessa tasan, kasvatuksellisen soveltuvuuskokeen pisteet on ensimmäinen ratkaisukriteeri. Mikäli pistemäärä on edelleen tasan, ratkaisee paremmuuden toisen vaiheen kirjallisen kokeen pistemäärä. Jos pistemäärä on edelleen tasan, käytetään ratkaisukriteerinä ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden yhteispistemäärää.

Vammainen hakija

Vammaiskiintiössä voivat hakea ne henkilöt, joilla on pysyvä liikunta- tai aistivamma, tai joiden liikuntakyky on pysyvästi muusta syystä merkittävästi rajoittunut. Vammaisen hakijan tulee toimittaa Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan tarvittava liite (ks. kohta Vammaishakijan liite).

Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakokeessa vammainen hakija osallistuu kirjalliseen kokeeseen, sovellettuun liikuntakokeeseen ja kasvatukselliseen soveltuvuuskokeeseen. Valintakoe pidetään Jyväskylässä 12.-13.6.2018.

Ruotsinkielisten valinnan erityisperusteet

Tullakseen valituksi, hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta vähintään 16 pistettä, kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta vähintään 20 pistettä, lisäksi hakijan on saatava kaikista liikuntaympäristöistä yli ¼ ympäristön maksimipisteistä.

Mikäli ruotsinkielisten koko kiintiö ei tule täyteen, valitaan kiintiön vapaaksi jääneille paikoille vastaavaa sukupuolta oleva suomenkielinen hakija.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate - tutkinto (IB -tutkinto), European Baccalaureate -tutkinto (EB -tutkinto) tai Reifeprüfung -tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammatillisen opistoasteen tutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen tutkinto. Muun kuin jonkin edellä mainituista tutkinnoista suorittaneen tulee tarkistaa mahdolliset yliopistokohtaiset hakukriteerit, kuten ulkomaisen koulutuksen suorittaneita koskevat hakuajat ja kriteerit tutkinto- ja kielitaitovaatimuksineen. Liikunnanohjaaja (amk) tutkinnon suorittaneet eivät voi hakea tässä valinnassa.

Vammaiskiintiössä voivat hakea ne henkilöt, joilla on pysyvä liikunta- tai aistivamma, tai joiden liikuntakyky on pysyvästi muusta syystä merkittävästi rajoittunut. Vammaisen hakijan tulee toimittaa Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan tarvittava liite (ks. kohta Vammaishakijan liite).

Vammaisen hakijan tulee toimittaa todistus vamman laadusta, selostus aikaisemmasta liikuntatoiminnastaan sekä perustelut opintoihin hakeutumiselle 13.4.2018 klo 15 mennessä osoitteella Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Katso tarkemmin: https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/yhteishaku#section-3 (luettelo tavoista, joilla suomen kielen taidon voi osoittaa).

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Ensimmäisen vaiheen valintakoe

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa).

Aineisto, josta ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä liikuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla 4.4.2018 lähtien (https://www.jyu.fi/sport). Koe toteutetaan kaikilla valintakoepaikoilla samanaikaisesti 4.5.2018 klo 10-12. 

Suora linkki valintakoemateriaaleihin: Valintakoemateriaali 4.5. valintakokeeseen.

 • Ensimmäisen vaiheen valintakoe koostuu monivalintatehtävistä.
 • Valintakoeaineisto ja -koe ovat samoja liikunnan yhteiskuntatieteiden (3 v + 2v), liikuntapedagogiikan (3 v + 2 v), liikuntabiologian (3 v + 2 v) pääaineissa.
 • Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikkakunta (https://www.jyu.fi/sport), jolla aiot osallistua kirjalliseen kokeeseen, valitaan hakulomakkeessa.

Ensimmäisen vaiheen tulokset

Valintakokeen tulokset ja kutsu toiseen vaiheen valintakokeeseen lähetetään s-postilla viimeistään 25.5.2018.

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet.

Aika Paikka Kuvaus
04.05.2018 10:00 - 12:00 Jyväskylä/Espoo/Oulu/Turku
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tarkista valintakoepaikka osoitteesta https://www.jyu.fi/sport/fi/hae-opiskelemaan

Toisen vaiheen valintakoe

Kutsut lähetetään ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen jälkeen s-postilla 25.5.2018 mennessä.

Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu kirjallisesta soveltuvuuskokeesta (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallisesta soveltuvuuskokeesta sekä kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta. Valintakokeisiin kutsutaan enintään 100 suomenkielistä ja enintään 8 ruotsinkielistä korkeakoulukelpoista naista sekä enintään 100 suomenkielistä ja enintään 8 ruotsinkielistä korkeakoulukelpoista miestä.

Valintakoe on kaksipäiväinen hakijalle (tai kolmipäiväinen ylioppilastutkintoa suorittamattomalle liikuntabiologisen aineryhmän hakijalle).

Huom. Haastattelu vain liikuntabiologian aineryhmän hakijoilla.

Aika Paikka Kuvaus
12.06.2018 08:00 - 13.06.2018 18:00 Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tarkemmat tiedot kutsukirjeessä. Kutsukirjeet lähetetään s-postilla 25.5 mennessä.

Tarvittavat liitteet

JY/Liikuntapedagogiikka/Vammaishakijan liite

Vammaiskiintiössä voivat hakea ne henkilöt, joilla on pysyvä liikunta- tai aistivamma, tai joiden liikuntakyky on pysyvästi muusta syystä merkittävästi rajoittunut.

Vammaishakijan tulee toimittaa 1) todistus vamman laadusta sekä 2) vapaamuotoinen kirjoitelma (1-2 A4-liuskaa), jossa esitetään perustelut opintoihin hakeutumiselle ja selostetaan aiempaa liikuntatoimintaa 13.4.2018 klo 15 mennessä osoitteella Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
JY/Liikuntapedagogiikka/Vammaishakijan liite
Liikuntatieteellinen tiedekunta/opiskelijavalinnat
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

JY/Liikuntapedagogiikka/Todistuskopiot

Kun täytät hakemuksen, sinua pyydetään tarvittaessa toimittamaan kopio korkeakoulukelpoisuuden (hakukelpoisuus) osoittavasta liitteestä.

Ainoastaan ei-ylioppilaat, ylioppilaaksi ennen vuotta 1990 kirjoittaneet sekä EB- tai IB- tai Reifeprüfung-tutkinnon (tai vastaavan) suorittaneet toimittavat Jyväskylän yliopistoon kopiot todistuksistaan korkeakoulukelpoisuuden todistamiseksi.

Jos korkeakoulukelpoisuuden antava ammatillinen tutkinto valmistuu keväällä 2018, lähetä siitä kopio 7.6.2018 mennessä.

Jos suoritat IB- tai EB-tutkinnon keväällä 2018, toimita 13.4.2018 klo 15.00 mennessä todistus arvosana-arviosta (predicted grades), ja kopio tutkintotodistuksesta 13.7.2018 mennessä.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
JY/Liikuntapedagogiikka/Todistuskopiot
Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Lisätietoa hakemisesta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport.

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Opinnot alkavat 3.9.2018.

Opiskelupaikka otetaan vastaan ja yliopistoon ilmoittaudutaan Oma Opintopolku –palvelussa.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta eli viimeistään 12.7.2018.

 

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Seminaarikatu 15 (T-rakennus)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
Puhelin: 040 805 4132
http://www.jyu.fi/hae

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO