Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia), terveystieteiden maisteri (2 v)

Tutkintonimike
Terveystieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Terveystieteiden maisterin tutkinnon terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa (fysioterapia) suorittanut opiskelija hallitsee oppimista, opettamista ja ohjausta sekä työ- ja koulutusyhteisön kehittymistä koskevat keskeiset teoriat ja käytännöt. Hän osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää terveysalan koulutusta, opettajan työtä sekä aikuisten oppimiseen ja ohjaamiseen kohdistuvaa työtä. Hän osaa soveltaa opetukseen toisaalta erilaisia opetus- ja oppimisnäkemyksiä sekä aikuiskasvatuksen periaatteita ja toisaalta terveysalan tutkimustietoa. Hän tunnistaa opettajan työhön ja työyhteisöön liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä. Hän osaa myös organisoida, tutkia ja kehittää fysioterapiaa ja kuntoutusta.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapia- tai kuntoutusalan (fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin) ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi yliopistollisen korkeakoulututkinnon.

Koulutuksen sisältö

Opintoihin sisältyviä teemoja ovat fysioterapian perustieteet ja niiden sovellukset, tutkimuksellinen näkökulma kuntoutukseen, kuntoutumiseen, ohjaukseen ja terapeuttiseen harjoitteluun sekä fysioterapian tieteellinen asiantuntijuus. Lisäksi keskeisessä asemassa on terveystieteissä käytettävien tutkimustaitojen opettelu. Opetussuunnitelmaan sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot sisältävät kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot, pedagogisia opintoja ja opettajantyön harjoittelun. Näkökulmana on aikuisen oppiminen.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnoin suorittaneiden täydentävät opinnot määritellään opinto-oppaassa (33 op). Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista.

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakoulun tai vastaavan opistoasteen tutkinnon jälkeen opiskelijat suorittavat 33 op:n laajuiset täydentävät opinnot, jotka sisältävät fysioterapian ja terveystieteiden opintoja, tutkimusmetodologiaa ja kieliopintoja. Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa. Varsinaisten maisteriopintojen laajuus täydentävien opintojen jälkeen on 120 op, ja niihin sisältyvät fysioterapian syventävät opinnot, syventäviä metodiopintoja ja opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on kokonaisuudessaan 60 op.

Opinnäytetyö

Maisteriopinnoissa suoritettava opinnäytetyö on pro gradu –tutkielma, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa fysioterapian tai kuntoutuksen alaan tai koulutukseen tai opettajuuteen liittyvän tutkimuksensa aihepiirin sekä kykynsä tieteellisen tiedon tuottamiseen ja sen jäsentyneeseen ja johdonmukaiseen raportointiin sekä tuotetun tiedon merkityksen arviointiin. Tutkielman tekeminen edellyttää kriittistä ajattelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tutkimusprosessin eri vaiheiden hallitsemista ja tieteellisen toiminnan eettisten periaatteiden tuntemista ja noudattamista. Tutkielman tekeminen tuottaa valmiuksia tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja syvällistä asiantuntijuutta vaativaan työskentelyyn.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ensisijaisesti opetustehtäviin ammattikorkeakouluihin tai toisen asteen oppilaitoksiin, mutta myös käytännön työharjoittelun ohjaustehtäviin ja kolmannen sektorin koulutustehtäviin. Opettajan ja ammatillisen koulutuksen asiantuntemusta tarvitaan tänä päivänä terveysalan perinteisten opetustehtävien lisäksi myös uudistuvan työelämän ja lisääntyneen aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Pätevyys

Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutukseen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot tuottavat opettajan kelpoisuuden.

Kansainvälistyminen

Kaikille opiskelijoille suositellaan opiskelijavaihtoon ja / tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun osallistumista. Myös kotikansainvälistyminen esim. osallistumalla englanninkieliseen opetukseen on kannatettavaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Keskeisin työelämäyhteistyön muoto on opintoihin kuuluva opettajantyön harjoittelu, jossa opiskelija soveltaa opintojen tuottamaa osaamistaan opetuksessa ja ohjauksessa ja perehtyy käytännössä harjoitteluorganisaatioonsa. Harjoittelu sijoittuu opintojen loppuvaiheeseen, jolloin opiskelijalla on jo valmiuksia toimia vaativissakin opetus- ja koulutustehtävissä ja jolloin harjoittelusta on eniten hyötyä verkostoitumisen ja valmistumisen jälkeisen työelämään sijoittumisen kannalta.

Tutkimukselliset painopisteet

Fysioterapiassa keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntaharjoittelun merkitys nivelrikon, osteoporoosin, kaatumisten ja murtumien ehkäisyssä sekä luun ja nivelruston terveyden ylläpitämisessä
 • Liikuntaharjoittelun vaikuttavuus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa
 • Työkyvyn ja työhyvinvoinnin fyysiset ja psykososiaaliset ulottuuvuudet
 • Opettajuus ja asiantuntijuus terveys- ja kuntoutusalan koulutuksessa
 • Fysioterapian ydinosaaminen kuntoutuksessa
 • Ohjaus ja neuvonta fysioterapiassa ja kuntoutuksessa

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen (terveystieteiden tohtori).

 • terveystieteiden maisteri
 • jyu
 • opettajankoulutus
 • jyväskylä
 • fysioterapian asiantuntija

Hakuaika: Hakuaika 2 (14.03.2018 klo 08:00 - 28.03.2018 klo 15:00)

Valintaperusteet

Aloituspaikkoja on yhteensä 14, joista 10 täytetään valintakokeen perusteella ja enintään 4 hakupapereiden perusteella (hakijat, joilla on em. ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon lisäksi suoritettuna yliopistollinen korkeakoulututkinto tai avoimen yliopiston väylän opinnot).

 • Valintakokeen perusteella hakevista 5 opiskelijaa valitaan tutkintotodistusten ja valintakokeen perusteella (yhteispistejono) ja 5 pelkän valintakokeen perusteella (valintakoejono).
 • Hakupapereiden perusteella hakevista valitaan enintään 4 opiskelijaa (hakupaperijono). Tätä kautta hakevien valittavaksi esitettyjen tulee myös osallistua valintakokeen yhteydessä pidettävään ryhmätehtävään ja -haastatteluun ja saada siitä vähintään 10 p voidakseen tulla valituksi. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lainkaan. Huom. enintään neljä aloituspaikkaa hakupaperien perusteella sisältää sekä terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelman (fysioterapia) että fysioterapian maisteriohjelman hakupaperien perusteella tapahtuvan valinnan aloituspaikat.

Ensin valitaan enintään 4 hakijaa hakupaperijonosta, sen jälkeen 5 hakijaa yhteispistejonosta ja lopuksi 5 hakijaa valintakoejonosta.

1. Haku valintakokeen perusteella

Fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneet hakijat osallistuvat valintakokeeseen. Valinta perustuu tutkintotodistuksesta saataviin alkupisteisiin ja/tai valintakoemenestykseen. Valinta tapahtuu kahdessa ryhmässä: ensimmäisessä ryhmässä valitaan 5 hakijaa alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen toisessa ryhmässä 5 hakijaa pelkän valintakoepistemäärän perusteella. Muita kuin fysioterapeutin (tai lääkintävoimistelijan) tutkinnon suorittaneita valitaan yhteensä korkeintaan kaksi.

Alkupisteet (enintään 30 p) määräytyvät tutkintotodistuksen arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Kun arvosanat noudattava asteikkoa 1-5, pisteet määräytyvät seuraavasti:

Keskiarvo

Pisteet

2,00 - 2,70

6

2,71 - 3,25

12

3,26 - 3,75

18

3,76 - 4,25

24

4,26 - 5,00

30

Mikäli tutkintotodistuksen arviointiasteikko on sanallinen tai numeerinen asteikolla 1-3, noudatetaan seuraavaa todistusarvosanoista johdettua pisteytystä keskiarvon laskennassa. 

Todistusarvosana

Pisteet  keskiarvon  laskentaan

et, erinomaiset tiedot, kiitettävä

3,0

et-

2,75

2,5

2,5

ht+

2,25

ht, hyvät tiedot, hyvä

2,0

ht-

1,75

1,5

1,5

tt+

1,25

tt, tyydyttävät tiedot, tyydyttävä

1,0

Näin lasketusta keskiarvosta alkupistemäärä saadaan seuraavasti:

Keskiarvo

Pistemäärä

1,20 - 1,56

6

1,57 - 1,92

12

1,93 - 2,28

18

2,29 - 2,64

24

2,65 - 3,00

30

Valintakoepisteet: Valintakokeeseen sisältyy aineistokoe sekä ryhmätehtävä ja -haastattelu. Valintakokeen maksimipistemäärä on 84.

 1. Aineistokoe on koetilanteessa jaettavan suomen- ja/tai englanninkielisen materiaalin pohjalta suoritettava tehtävä. Koe kestää kaksi tuntia. Aineistokokeesta voi saada enintään 39 pistettä.
 2. Ryhmätehtävästä ja -haastattelusta voi saada enintään 45 pistettä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 10 p sekä aineistokokeesta että ryhmätehtävästä ja -haastattelusta, ja yhteensä vähintään puolet valintakokeen yhteispistemäärästä eli 42 p. Hakijoiden pistemäärän ollessa tasan, aineistokokeen pistemäärä ratkaisee hakijoiden järjestyksen.

2. Haku hakupapereiden perusteella

A) Yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Hakijat, jotka ovat suorittaneet jonkin em. ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon ja lisäksi yliopistollisen korkeakoulututkinnon, voivat osallistua valintakokeeseen ja/tai hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan. Osallistumisesta ilmoitetaan hakulomakkeella. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien viiden kriteerin perusteella:

 1. Opintomenestys aikaisemmissa opinnoissa.
 2. Tutkinnon tuoma parannus työllistymismahdollisuuksiin, esim. pätevöityminen. Tämän on käytävä ilmi hakulomakkeeseen liitettävässä perusteluosassa.
 3. Aikaisempien opintojen sisältö (kuinka paljon aikaisemmat opinnot tukevat etenemistä ja saavutettavaa asiantuntijuutta haetun tutkinto-ohjelman mukaisissa terveystieteiden maisteriopinnoissa).
 4. Hakemukseen liitettävästä CV:stä ilmenevä aikaisempi tieteellinen tai ammatillinen toiminta, joka tukee opiskelua haetussa tutkinto-ohjelmassa tai saavutettavaa asiantuntijuutta.
 5. Tarvittaessa aikaisemman yliopistollisen korkeakoulututkinnon valmistumisaika (aikaisemmin valmistuneet etusijalla).

Ilman valintakoetta tapahtuvassa valinnassa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla. Valinnan ennakkotulos ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä. Valittaviksi esitettävien tulee vielä osallistua valintakokeen ryhmätehtävään ja -haastatteluun ja saada tästä osuudesta vähintään 10 p voidakseen tulla lopullisesti valituksi. Ne, jotka eivät tulleet valituksi hakupapereiden perusteella, mutta ovat ilmoittaneet hakulomakkeella hakevansa myös valintakokeen kautta, voivat osallistua valintakokeeseen toukokuussa 2018.

B) Avoimen väylän opinnot suorittaneet

Hakijat, jotka ovat suorittaneet jonkin em. ammattikorkeakoulututkinnoista tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnoista ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot, voivat osallistua valintakokeeseen ja/tai hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan. Osallistumisesta ilmoitetaan hakulomakkeella. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja hakupapereiden perusteella tapahtuvaan valintaan, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien neljän kriteerin perusteella:

 1. Opintomenestys aikaisemmissa opinnoissa. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilla opintomenestystä arvioitaessa huomioidaan haettavan tutkinto-ohjelman mukaiset terveystieteiden perus- ja aineopintojen opintojaksot (edellytyksenä vähintään arvosana hyvä (3)), kieli- ja viestintäopinnot, tutkimusmetodiopinnot ja valinnainen opintokokonaisuus. Lisäksi avoimen yliopiston väylän kautta hakeville katsotaan eduksi, jos väyläopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston terveystieteiden opetussuunnitelman mukaisesti.
 2. Tutkinnon tuoma parannus työllistymismahdollisuuksiin, esim. pätevöityminen. Tämän on käytävä ilmi hakulomakkeeseen liitettävässä perusteluosassa.
 3. Aikaisempien opintojen sisältö (kuinka paljon aikaisemmat opinnot tukevat etenemistä ja saavutettavaa asiantuntijuutta haetun tutkinto-ohjelman mukaisissa terveystieteiden maisteriopinnoissa).
 4. Hakemukseen liitettävästä CV:stä ilmenevä aikaisempi tieteellinen tai ammatillinen toiminta, joka tukee opiskelua haetussa tutkinto-ohjelmassa tai saavutettavaa asiantuntijuutta.

Ilman valintakoetta tapahtuvassa valinnassa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla. Valinnan ennakkotulos ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä. Valittaviksi esitettävien tulee vielä osallistua valintakokeen ryhmätehtävään ja –haastatteluun ja saada tästä osuudesta vähintään 10 p voidakseen tulla lopullisesti valituksi. Ne, jotka eivät tulleet valituksi hakupapereiden perusteella, mutta ovat ilmoittaneet hakulomakkeella hakevansa myös valintakokeen kautta, voivat osallistua valintakokeeseen toukokuussa 2018.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Maisterin tutkintoa suorittamaan terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelmaan (fysioterapia) voivat hakea

 1. fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat hakijat voivat osallistua ainoastaan valintakokeen perusteella tapahtuvaan valintaan.
 2. henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi yliopistollisen korkeakoulututkinnon. Tähän ryhmään kuuluvat hakijat voivat osallistua hakupaperien perusteella tapahtuvaan valintaan tai valintakokeeseen perustuvaan valintaan, tai molempiin. Hakupaperijonossa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla.
 3. henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnoista ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot. Avoimen väylän vaatimukset edellyttävät vähintään kaikki seuraavat opinnot, jotka on voinut suorittaa avoimessa yliopistossa, erillisinä opintoina tai tutkinto-opiskelijana: tutkinto-ohjelmakohtaisia täydentäviä opintoja vähintään 38 op (tai 37 op, jos on suoritettu kurssit LTKY1010 ja LTKY1011), sisältäen tutkinto-ohjelmakohtaiset terveystieteiden perus- ja aineopintojen opintojaksot (arvosana vähintään hyvä (3)) sekä kieli- ja viestintäopinnot (2 op) sekä yhden valinnaisen opintokokonaisuuden (sivuaineen, vähintään 25 op:n laajuiset perusopinnot) siten, että yhteensä vähintään 63 op täyttyy (ks. lisätietoja https://www.avoin.jyu.fi/tutkinto/vayla/vaylavaatimukset/liikuntatieteellinen). Huom. valinnainen opintokokonaisuus ei voi olla osa aikaisempaa tutkintoa. Tähän ryhmään kuuluvat hakijat voivat osallistua hakupaperien perusteella tapahtuvaan valintaan tai valintakokeeseen perustuvaan valintaan, tai molempiin. Hakupaperijonossa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla tämä hakukohde on ensimmäisellä hakutoivesijalla.

Valintakokeen kautta haettaessa keväällä 2018 valmistuvien tutkintojen tulee olla suoritettuna kevään aikana niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä tiedekunnassa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Hakupapereiden perusteella haettaessa tutkintojen ja valinnan perusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintakokeessa osoitettu kielitaito.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Valintakoe

Valintakoe on 22.5.2018 klo 9.30 - 17 RUU D Helena, käyntiosoite: Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto-rakennus), 40014 Jyväskylän yliopistossa. Valintakokeeseen sisältyy aineistokoe sekä ryhmätehtävä ja -haastattelu.

 1. Aineistokoe klo 9.30-11.30 salissa RUU D Helena 
  • Aineistokoe on koetilanteessa jaettavan suomen- ja/tai englanninkielisen materiaalin pohjalta suoritettava tehtävä. Koe kestää kaksi tuntia. Aineistokokeesta voi saada enintään 39 pistettä
 2. Ryhmätehtävä ja -haastattelu klo 12-17 välillä (ryhmätehtävä ja -haastattelu kestää noin tunnin yhtä opiskelijaa kohti
  • Ryhmätehtävästä ja -haastattelusta voi saada enintään 45 pistettä.
 3. Ei kirjallista koetta, joka edellyttäisi valmistautumista etukäteen

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 10 p sekä aineistokokeesta että ryhmätehtävästä ja –haastattelusta, ja yhteensä vähintään puolet valintakokeen yhteispistemäärästä eli 42 p. Hakijoiden pistemäärän ollessa tasan, aineistokokeen pistemäärä ratkaisee hakijoiden järjestyksen.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua muille kuin hakupapereiden perusteella hakeville: https://www.jyu.fi/sport/fi/hae-opiskelemaan/valintakoesalit/terveystieteiden-opettajankoulutuksen-fysioterapia-valintakoesali

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

 

Aika Paikka Kuvaus
22.05.2018 09:30 - 17:00 Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto-rakennus, RUU D Helena)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua muille kuin hakupapereiden perusteella hakeville. Tarkista sali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport

Tarvittavat liitteet

Todistuskopiot (haku valintakokeen perusteella)

Todistuspistemäärän laskemista varten liitteenä tulee olla kopio fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon todistuksesta ja opintosuoritusotteesta.

Valintakokeen kautta haettaessa keväällä 2018 valmistuvien tutkintojen tulee olla suoritettuna kevään aikana niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä tiedekunnassa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

 

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistuskopiot (haku valintakokeen perusteella)
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35 (L)
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Todistuskopiot (hakupaperihaku yliopistollisen korkeakoulututkinnon perusteella)

Hakupapereiden perusteella tapahtuvaa valintaa varten yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden tulee toimittaa:

 1. Kopio fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon todistuksesta.
 2. Kopiot yliopiston tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusrekisteriotteesta.
 3. Vapaamuotoinen, noin sivun mittainen hakemuksen perusteluosa.
 4. CV.

Valinta hakupapereiden perusteella tehdään hakijan 13.4.2018 mennessä toimittamien liitteiden perusteella. Myöhemmin suoritettuja opintoja tai tutkintoja ei voida huomioida, koska ennakkotieto valinnasta ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä, jolloin hyväksymättä jääneille jää aikaa valmistautua valintakokeeseen.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistuskopiot (hakupaperihaku yliopistollisen korkeakoulututkinnon perusteella)
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35 (L)
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Todistuskopiot (hakupaperihaku avoimen väylän opintojen perusteella)

Hakupapereiden perusteella tapahtuvaa valintaa varten avoimen väylän opinnot suorittaneiden tulee toimittaa:

 1. Kopio fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon todistuksesta.
 2. Opintosuoritusote avoimen väylän opinnoista. Otteesta tulee selvitä perus- ja aineopintojen arviointi, laajuus opintopisteinä sekä avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä.
 3. Vapaamuotoinen, noin sivun mittainen hakemuksen perusteluosa.
 4. CV.

Valinta hakupapereiden perusteella tehdään hakijan 13.4. mennessä toimittamien liitteiden perusteella. Myöhemmin suoritettuja opintoja tai tutkintoja ei voida huomioida, koska ennakkotieto valinnasta ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä, jolloin hyväksymättä jääneille jää aikaa valmistautua valintakokeeseen.

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
Todistuskopiot (hakupaperihaku avoimen väylän opintojen perusteella)
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35 (L)
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
13.04.2018 15:00

Lisätietoa hakemisesta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport.

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Opinnot alkavat 3.9.2018.

Opiskelupaikka otetaan vastaan ja yliopistoon ilmoittaudutaan Oma Opintopolku –palvelussa.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta eli viimeistään 12.7.2018.

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Seminaarikatu 15 (T-rakennus)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
Puhelin: 040 805 4132
http://www.jyu.fi/hae

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO