Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus), liikuntatieteiden maisteri (2 v)

Tutkintonimike
Liikuntatieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää liikunnan opetus- ja ohjaustyössä toimivan liikuntakasvattajan tutkivaa ja kriittistä otetta, yhteisöosaamista sekä liikunnan aineosaamista ja tieteellistä tutkimusosaamista. Nämä osaamistavoitteet ovat arvoperusteisia tavoitteita, jotka koetaan tärkeiksi jokaiselle pedagogista työtä tekevälle.

Liikuntapedagogiikan osaamisalueet:

 • Tutkiva ja autonominen liikuntakasvattaja
 • Oppiva ryhmä ja yhteisö
 • Liikunnan pedagogiikka ja didaktiikka
 • Liikuntatieteellinen tutkimus 

Koulutuksen periaatteet osaamistavoitteiden saavuttamiseksi

1. Tutkiva asenne ja kriittisyys

 • Kyseenalaistava, tietoinen suhtautuminen omaan ajattelu- ja toimintatapaan on oppimisen perusedellytys.

2. Dialogisuus ja osaamisen rakentaminen yhteisönä

 • Avoin, toisia kunnioittava ja kuunteleva vuorovaikutus luo perustan yhdessä oppimiselle, yhdessä ajattelemiselle ja kokemuksien jakamiselle.

3. Omakohtaisuus

 • Oppimis- ja tietokäsityksellisenä taustana on ajatus, että pedagogina kasvaminen perustuu omaan pedagogiseen toimintaan ja siitä saatujen kokemusten tutkimiseen.

Koulutuksen suoritettuaan liikuntakasvattaja

 • omaa käsityksen oppimisen yksilöllisestä rakentumisesta sekä sitä tukevasta tutkivasta ajattelusta ja käyttäytymisestä
 • omaa käsityksen toiseuden merkityksestä yksilön oppimisessa sekä ryhmän, yhteisön ja yhteiskunnan kehittämisessä
 • tunnistaa eri liikuntamuotojen ja -ympäristöjen erityispiirteet ja osaa huomioida ne omassa opetuksessaan
 • osaa kriittisesti hakea, tuottaa ja arvioida tieteellistä tutkimustietoa sekä hyödyntää sitä työssään
 • omaksuu itsenäisen ammatillisen toimintatavan

Lisätietoa opetuskielistä

Opetus on suomen kielellä.

Koulutuksen sisältö

Osaamisalueiden sisältöjä:

 • Tutkiva ja autonominen liikuntakasvattaja
  • oman pedagogisen toiminnan, kokemusten ja ympäristön tutkiminen
  • oman työn ja itsensä kehittäminen
  • oman ammatillisen autonomian ja opetusfilosofian rakentaminen
 • Oppiva ryhmä ja yhteisö
  • ihmissuhdetaidot ja dialogisuus
  • ryhmädynamiikka
  • yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus
 • Liikunnan pedagogiikka ja didaktiikka
  • yksilöllinen oppiminen ja opettaminen liikunnassa
  • opetussuunnitelmat ja oppimisen tukijärjestelmät
 • Liikuntatieteellinen tutkimus 
  • tiedeyhteisössä toimiminen
  • tieteellisen tiedon tuottaminen
  • laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Opiskelijat valitaan suoraan liikuntapedagogiikan opintosuuntaan.

Opintojen rakenne

Liikuntatieteiden maisterin (pääaineena liikuntapedagogiikka) aikuiskoulutuksen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat

 • täydentävät opinnot (viestintä ja kieliopinnot, tutkimusmenetelmät)
 • liikuntapedagogiikan aineopinnot
 • liikuntapedagogiikan syventävät opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (kasvatustieteen pedagogiset aineopinnot)

Koulutuksen lähiopetus järjestetään Jyväskylässä kolmena-neljänä päivänä kerran kuukaudessa (3-4 pv/kk). Monimuotokoulutuksen periaatteisiin (työssä oppiminen) pohjautuen opiskelijalla tulee olla koulutuksen aikana pedagoginen työ. Koulutukseen voi hakea ja tulla valituksi ilman, että hakijalla on pedagogista työtä. Pedagoginen työ on oppimistehtävä (työssä oppiminen), joka annetaan koulutuksen ajaksi.  Tarkempi ohjeistus pedagogisen työn luonteesta ja erilaisita vaihtoehdoista annetaan valintakokeessa sekä koulutuksen alussa.

Opinnäytetyö

Maisterin tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laajasti tutkimuksen tekemisen yleiset periaatteet sekä eettiset periaatteet ja menettelytavat. Opiskelija pystyy rajaamaan opinnäytteensä aihepiirin, määrittelemään tutkimustehtävän ja siihen liittyvät tutkimusongelmat. Opiskelijan odotetaan esittävän tutkimussuunnitelma ja keräävän tutkielmansa aineiston. Lisäksi opiskelija hallitsee tutkielmassaan käytetyn aineiston analysointimenetelmät ja raportoi tulokset asianmukaisesti. Opiskelija harjaantuu tieteellisen keskustelun käytännöissä sekä hallitsee liikuntapedagogisen tutkimuksen tekemisen. Tutkielma tehdään parityönä tai yksin.

Uramahdollisuudet

Liikuntapedagogiikan maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija on kelpoinen opettamaan liikuntaa perusopetuksessa, lukioissa, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Opiskelijan on mahdollista sijoittua myös muihin liikunnan opetustehtäviin, tutkijaksi tai erilaisiin asiantuntijatehtäviin liikunta-alalla toimiviin yrityksiin, järjestöihin, laitoksiin.

Pätevyys

Maisterintutkinto antaa opiskelijalle liikunnan aineenopettajan kelpoisuuden. Tutkintoon sisältyy sivuaineena opettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op).

Aineenopettajan kelpoisuudesta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986). Sen mukaan perusopetuksessa aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 • ylemmän korkeakoulututkinnon
 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen ja siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot
 • sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa kelpoisuuteen edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) lisäksi yhdessä opetettavassa aineessa perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot (vähintään 120 op)

Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Opinnäytetyö voidaan suunnata kansainväliselle tiedeyhteisölle.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteydet työelämään ovat keskeisessä roolissa koko opintojen ajan.

Tutkimukselliset painopisteet

Liikuntapedagogiikka on tieteenala, joka tutkii liikuntakasvatusta, liikunnan opetusta ja liikunta- ja terveyskäyttäytymistä sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Liikuntapedagogiset tutkimukset selvittävät liikunnan merkitystä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle elämänkulun eri vaiheissa. Liikuntapedagogiikan keskiössä on liikunnanopettajakoulutukseen, opetussuunnitteluun ja opettamiseen liittyvät ja niitä tukevat tutkimukset. Liikunnan aineenopettajien koulutukseen on omaksuttu tutkimuspainotteinen periaate, joka ohjaa opettajan pedagogista ajattelua ja toimii käytännön perusteluiden kriteerinä. Tutkimus on luonteeltaan sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yliopistojen ja tutkimusyksiköiden kanssa.

Aikuiskoulutuksessa tutkimusaiheet ovat usein työelämälähtöisiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorintutkintoon.

 • aikuiskoulutus
 • liikunnanopettaja
 • jyu
 • opettajankoulutus
 • jyväskylä

Hakuaika: Hakuaika 2 (14.03.2018 klo 08:00 - 28.03.2018 klo 15:00)

Valintaperusteet

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensimmäisen vaiheen perusteella toisen vaiheen valintakokeeseen kutsutaan enintään 50 osallistujaa.

Kaksivaiheisessa valintakokeessa arvioidaan hakijan sopivuus ja valmiudet liikunnan aineenopettajaksi sekä liikuntatieteiden maisterin tutkintoon (pääaineena liikuntapedagogiikka) johtavaan monimuotokoulutukseen osallistumiseen.

A. Ensimmäinen vaiheen valintakoe

Kirjalliset tehtävät (itsearviointitehtävä ja essee-kirjoitelma) kirjoitetaan annetusta aiheesta ja/tai aineistosta.

 • Itsearviointitehtävässä arvioidaan hakijan valmiutta omien ajattelu- ja toimintatapojen arviointiin. Itsearviointitehtävän pisteet enintään 15 pistettä.
 • Essee-kirjoitelmassa arvioidaan hakijan tuottamaa tekstiä. Essee-kirjoitelman pisteet enintään 5 pistettä

Ensimmäisen vaiheen jälkeen yhteispistemäärän ollessa tasan, itsearviointitehtävän pistemäärä on ensimmäinen ratkaisukriteeri. Toinen ratkaisukriteeri on essee-kirjoitelman pistemäärä. Viimeinen ratkaisukriteeri on arvonta.

B. Toisen vaiheen valintakoe

Ryhmätoimintatehtävä ja haastattelu

Arvioidaan hakijan dialogitaitoja. Ryhmätoimintatehtävän ja haastattelun pisteet enintään 17 pistettä.

Toiseen vaiheen valintakokeisiin valituilta huomioidaan lopullisessa valinnassa (maksimipistemäärä 6):

1. Työkokemus

Työtodistuksista tulee ilmetä kouluaste ja liikunnanopetuksen viikkotuntimäärä sekä opetuksen pää- ja sivutoimisuus. Vapaansivistystoimen ohjaus, opetus, koulutus tai valmennustoiminnan työtodistuksista tulee ilmetä työnantaja, kohderyhmä, viikkotunti- sekä vuosituntityömäärä.

 
 • päätoiminen (väh. 16 h/vko) liikunnanopetus perusopetuksen 1–9 luokilla/lukiossa/ ammatillisessa oppilaitoksessa yli 4 lukuvuotta

4 pistettä

 • päätoiminen (väh. 16 h/vko) liikunnanopetus perusopetuksen 1–9 luokilla/lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa 3 lukuvuotta

3 pistettä

 • päätoiminen (väh. 16 h/vko) liikunnanopetus perusopetuksen 1–9 luokilla/lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa 2 lukuvuotta

2 pistettä

 • päätoiminen (väh. 16 h/vko) liikunnanopetus perusopetuksen 1–9 luokilla/lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa 1 lukuvuotta TAI
 • sivutoiminen (väh. 10 h/vko) liikunnanopetus perusopetuksen 1–9 luokilla/lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa vähintään 2 lukuvuotta TAI
 • vapaasivistystoimen ohjaus-, opetus-, koulutus- tai valmennustoiminta (väh. 10 h/vko) vähintään 2 vuotta

1 piste

 • sivutoiminen (väh. 10 h/vko) liikunnanopetus perusopetuksen 1–9 luokilla/lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa vähintään 2 lukuvuotta

1 piste

 • vapaasivistystoimen ohjaus-, opetus-, koulutus- tai valmennustoiminta (väh. 10 h/vko) vähintään 2 vuotta

1 piste

 

2. Liikunnanohjaajatutkinnon kaikkien aineiden keskiarvo (ei sisällä opinnäytteen arvosanaa), jonka hakija voi laskea, mutta hakemukseen on liitettävä kopio todistuksesta tarkistusta varten

 
 • Kurssiarviointi 5-portaisella asteikolla keskiarvo vähintään 4,0
 • Kurssiarviointi 4-portaisella asteikolla keskiarvo vähintään 3,2
 • Kurssiarviointi 3-portaisella asteikolla keskiarvo vähintään 2,4
 • Kurssiarviointi 2-portaisella asteikolla keskiarvo vähintään 3,2 (keskiarvoa laskettaessa: hyväksytty = 2, kiittäen hyväksytty = 4)

1 piste

3. Liikunnanohjaajan opinnäytetyön arvosana huomioidaan, jos hakija on saanut korkeimman mahdollisen arvosanan (5, jos asteikko 1-5; 4 jos asteikko 1-4; 3 jos asteikko 1-3; kiittäen hyväksytty, jos kaksiportainen asteikko).

1 piste

 

Lopullinen valinta

 • Ensimmäisen vaiheen valintakokeen kirjalliset tehtävät (enintään 20 pistettä)
 • Työkokemus- ja liikunnanohjaajatutkinto (enintään 6 pistettä)
 • Ryhmätoimintatehtävä (enintään 17 pistettä)

Ensimmäisen vaiheen pisteet huomioidaan toisessa vaiheessa. Toisen vaiheen jälkeen yhteispistemäärän ollessa tasan, ryhmätoimintatehtävän ja haastattelun pistemäärä on ensimmäinen ratkaisukriteeri. Toinen ratkaisukriteeri on kirjallisten tehtävien yhteispistemäärä. Viimeinen ratkaisukriteeri on arvonta. Koulutukseen valitaan vähintään 15 ja enintään 20 opiskelijaa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Maisterin tutkintoa suorittamaan aikuiskoulutuksen liikuntapedagogiikan opintosuuntaan voivat hakea liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistotason liikunnanohjaajatutkinnon suorittaneet (tehty ennen v. 2000) ja kasvatustieteen perusopinnot 25 op suorittaneet.

Liikunnanohjaaja (amk) tutkinnon ja kasvatustieteen perusopintojen 25 op (tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op) tulee olla suoritettuna viimeistään 30.4.2018.

Huom! Keväällä 2018 valmistuvien on toimitettava 21.5. klo 15.00 mennessä tutkintotodistus ja opintosuoritusote tai opintosuoritusote ja oppilaitoksen todistus valmistumisesta (lopullisen tutkintotodistuksen kopio on oltava perillä tiedekunnassa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00).

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Katso tarkemmin: https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/yhteishaku#section-3 (luettelo tavoista, joilla suomen kielen taidon voi osoittaa).

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Toiseen vaiheen valintakoe (kutsutaan)

Kutsut lähetetään ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen jälkeen s-postilla 25.5.2018 mennessä.

Ryhmätoimintatehtävä ja haastattelu

 • Arvioidaan hakijan dialogitaitoja. Ryhmätoimintatehtävän ja haastattelun pisteet enintään 17 pistettä.

Toiseen vaiheen valintakokeisiin valituilta huomioidaan lopullisessa valinnassa työkokemus, liikunnanohjaajatutkinnon keskiarvo ja liikunnanohjaajatutkinnon opinnäytteen arvosana.

Hakijan tulee toimittaa viimeistään 21.5.2018 klo 15.00 mennessä kopiot lopullista pistelaskua varten:

 • työtodistuksesta (1) Työtodistuksista tulee ilmetä kouluaste ja liikunnanopetuksen viikkotuntimäärä sekä opetuksen pää- ja sivutoimisuus. Vapaansivistystoimen ohjaus, opetus, koulutus tai valmennustoiminnan työtodistuksista tulee ilmetä työnantaja, kohderyhmä, viikkotunti- sekä vuosituntityömäärä.
 • liikunnanohjaajatutkinnon opintosuoritusotteesta (2)
 • liikunnanohjaajatutkinnon opinnäytteen arvosana (3)
Aika Paikka Kuvaus
11.06.2018 08:00 - 18:00 Liikuntatieteellinen tiedekunta (L-rakennus), Keskussairaalantie 4
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tarkemmat tiedot kutsukirjeessä.

Ensimmäisen vaiheen valintakoe (ei kutsuta)

Ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensimmäisen vaiheen perusteella toisen vaiheen valintakokeeseen kutsutaan enintään 50 osallistujaa.

Valintakoepaikan voit tarkistaa https://www.jyu.fi/sport

Kirjalliset tehtävät (itsearviointitehtävä ja essee-kirjoitelma) kirjoitetaan annetusta aiheesta ja/tai aineistosta.

 • Itsearviointitehtävässä arvioidaan hakijan valmiutta omien ajattelu- ja toimintatapojen arviointiin. Itsearviointitehtävän pisteet enintään 15 pistettä.
 • Essee-kirjoitelmassa arvioidaan hakijan tuottamaa tekstiä. Essee-kirjoitelman pisteet enintään 5 pistettä

Ensimmäisen vaiheen jälkeen yhteispistemäärän ollessa tasan, itsearviointitehtävän pistemäärä on ensimmäinen ratkaisukriteeri. Toinen ratkaisukriteeri on essee-kirjoitelman pistemäärä. Viimeinen ratkaisukriteeri on arvonta.

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Aika Paikka Kuvaus
20.04.2018 10:00 - 14:00 Agora-rakennus (Ag Auditorio 1), Mattilanniemi 2 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tarvittavat liitteet

JY/Liikuntapedagogiikka (aikuiskoulutus)/Todistuskopiot

Liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinto tai opistotason liikunnanohjaajatutkinto (tehty ennen v. 2000). Tutkinnon tulee olla suoritettuna viimeistään 30.4.2018.

JA

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, jotka tulee olla suoritettuna viimeistään 30.4.2018.

Huom! Keväällä 2018 valmistuvien on toimitettava 21.5. klo 15.00 mennessä tutkintotodistus ja opintosuoritusote tai opintosuoritusote ja oppilaitoksen todistus valmistumisesta. Lopullisen tutkintotodistuksen kopio on oltava perillä tiedekunnassa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

 

 

Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
JY/Liikuntapedagogiikka (aikuiskoulutus)/Todistuskopiot
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
15.05.2018 15:00

JY/Liikuntapedagogiikka (aikuiskoulutus)/Opintosuoritusote/työtodistus

Hakijan tulee toimittaa 21.5.2018 klo 15.00 mennessä kopiot lopullista pistelaskua varten:

 • työtodistuksesta (1) Työtodistuksista tulee ilmetä kouluaste ja liikunnanopetuksen viikkotuntimäärä sekä opetuksen pää- ja sivutoimisuus. Vapaansivistystoimen ohjaus, opetus, koulutus tai valmennustoiminnan työtodistuksista tulee ilmetä työnantaja, kohderyhmä, viikkotunti- sekä vuosituntityömäärä.
 • liikunnanohjaajatutkinnon opintosuoritusotteesta (2)
 • liikunnanohjaajatutkinnon opinnäytteen arvosana (3)
Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään
JY/Liikuntapedagogiikka (aikuiskoulutus)/Opintosuoritusote/työtodistus
Liikuntatieteellinen tiedekunta/Opiskelijavalinta
PL 35
40014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
21.05.2018 15:00

Lisätietoa hakemisesta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat osoitteesta: https://www.jyu.fi/sport

Erityisjärjestely

Erityisjärjestelypyyntö viimeistään 13.4.2018 https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/valintakokeet-ja-tulokset/valintakokeet

Opiskelupaikka otetaan vastaan ja yliopistoon ilmoittaudutaan Oma Opintopolku –palvelussa.

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta eli viimeistään 12.7.2018.

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut

Käyntiosoite:
Seminaarikatu 15 (T-rakennus)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: hakijapalvelut@jyu.fi
Puhelin: 040 805 4132
http://www.jyu.fi/hae

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO