Liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tutkintonimike
Liikuntatieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
3 + 2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
180+120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Liikuntabiologinen koulutus antaa sinulla laaja-alaisen ja vankan osaamisen ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta, kehon vasteista liikunnan aikana ja fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteista. Liikuntabiologian opiskelijana olet osa tiedeyhteisöämme ja sinulla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyösi huippututkijoiden ohjauksessa kartuttaen eri menetelmiin liittyvää erikoisosaamista. Tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet toimia urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen, tuotekehittelyn ja testauksen koulutus-, johto-, kehitys- ja tutkimustehtävissä.

Lisätietoa opetuskielistä

Perus- ja aineopinnot suoritetaan suomen kielellä. Opiskeluun liittyvä kirjallisuus on valtaosin englanniksi. Syventävät opinnot opiskellaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Tentteihin voi vastata myös ruotsin kielellä.

Koulutuksen sisältö

Liikuntabiologian pääaineryhmän kandidaattiohjelmassa perus- ja aineopinnot ovat yhteiset, lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa. Opinnot alkavat ihmisen anatomian ja fysiologian opiskelulla. Seuraavassa vaiheessa opiskellaan liikkeen syntymistä ja sen kontrollointia sekä kuormitusfysiologiaa. Perusopintojen loppuvaiheessa opiskellaan urheiluvalmennuksen ja testauksen perusteita sekä ravitsemuksen ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Aineopinnoissa syvennetään aiemmin opittuja teemoja ja kirjoitetaan kandidaatin tutkielma.

Maisteriopinnoissa syvennetään biomekaniikan, liikuntafysiologian ja valmennus- ja testausopin tietoja ja taitoja. Laaja pro gradu – tutkielma mahdollistaa perusteellisen syventymisen valitun opintosuunnan tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Valinnaisten aineiden (sivuaine) valinnat ohjaavat opiskelijaa erikoistumaan ammatillisesti.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Liikuntabiologisen pääaineryhmässä opinnot eriytyvät biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin opintosuunniksi. Valinta opintosuuntiin tehdään viimeistään 3. vuoden keväällä kandidaatin tutkielman mukaisesti.

Biomekaniikassa opiskellaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja sen neuraalista ohjausta liikkumisen ja harjoittelun aikana.

Liikuntafysiologian opinnoissa perehdytään elimistön toiminnan ja sen säätelyn teoreettisiin pääperiaatteisiin ja tutkitaan liikunnan ja harjoittelun aiheuttamia fysiologisia vasteita.

Valmennus- ja testausoppi kehittää uusia fyysisen kunnon mittausmenetelmiä ja soveltaa biomekaanista ja liikuntafysiologista tietoa esimerkiksi urheiluvalmennuksessa ja kuntotestauksessa toimiville.

Liikuntabiologian opinnot antavat valmiudet toimia alan vaativissa asiantuntijatehtävissä (esimerkiksi valmentajatehtävät, kuntotestaus, liikuntabiologian alan tutkijatehtävät tai hyvinvointialan yrittäjä).

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkintoon (180 op) kuuluvat liikuntabiologian perus- ja aineopinnot, liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiä opintoja kuten tutkimusmetodiopinnot, viestintä- ja kieliopinnot ja tiedekunnan yhteisiä opintoja. Liikuntabiologisen aineryhmän kandidaattitutkintoon sisältyy 2 sivuaineitta, liikuntabiologian perusopinnot II ja liikunta- ja terveyden perusopinnot. Kanditutkintoon ei ole välttämätöntä suorittaa lisää valinnaista opintokokonaisuutta.

Maisteriopintoihin (120 op) sisältyvät oman opintosuunnan syventävät opinnot, syventävät metodiopinnot sekä vähintään yksi valinnainen opintokokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja.

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkielmassa (10 op) opiskelija toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa organisoida ja toteuttaa empiirisen tutkimuksen ja kirjoittaa tieteellisen tutkielman.

Pro gradu – tutkielman (35 op) jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laajan empiirisen tutkielman sekä kirjoittaa laadukkaan tutkielman. Tavoitteena on että tutkielman pohjalta voidaan kirjoittaa myös kansainvälinen tiedeartikkeli.

Uramahdollisuudet

Koulutuksen saaneet opiskelijat voivat sijoittua mm. urheilujärjestöjen valmennustehtäviin, tutkijoiksi, liikuntabiologian opettajiksi, hyvinvointi- ja liikuntateknologian asiantuntijoiksi, kuntoutuslaitoksiin ja testausasemien johtotehtäviin.

Pätevyys

Liikuntatieteiden maisteritutkinnon suorittanut saa valmiudet oman opintosuuntansa jatko-opintoihin, tutkimustyöhön ja toimia asiantuntijana omalla koulutusalallaan.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin jo kandidaatin opintojen loppupuolella. Syventävät opinnot ovat englannin kielellä, ja ne on integroitu laitoksen englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Tässä ohjelmassa opiskelee vuosittain 10 kansainvälistä opiskelijaa. Lisäksi liikuntabiologia järjestää vuosittain kansainvälisen symposiumin, jossa alan johtavat asiantuntijat luennoivat ja tapaavat liikuntabiologian opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot sisältävät kursseja, joilla vierailee opettajia työelämän eri alueilta. Lisäksi liikuntabiologialla on asiantuntijuus- ja työelämälähtöisiä kursseja joissa opiskelija saa käytännön harjoittelua ja verkottuu liikunta-alan toimijoiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa jatko-opintovalmiuden biomekaniikassa, liikuntafysiologiassa tai valmennus- ja testausopissa.

 • biomekaniikka
 • liikuntafysiologia
 • valmennus- ja testausoppi
 • jyu
 • jyväskylä
 • liikuntabiologia

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO