Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tutkintonimike
Filosofian maisteri
Suunniteltu kesto
3 + 2 vuotta
Koulutus alkaa
01.09.2018
Opintojen laajuus
180+120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa.

Historiassa et opiskele tosiasioita tai faktoja, vaan opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat sen monimutkaisen kudelman, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Historian ja etnologian laitos tähtää kaikessa koulutuksessaan opiskelijoiden kasvamiseen itsenäisiksi ja vuorovaikutukseen kykeneviksi akateemisiksi asiantuntijoiksi, jotka voivat toimia valmistuttuaan erilaisissa työtehtävissä. Historian opiskelu antaa sinulle valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Näistä taidoista on hyötyä lähes millä alalla tahansa. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi, arkistotyöhön tai hallintotehtäviin.

Tutustu historian ja etnologian laitoksen verkkosivuihin.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinnossa historian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista.

Perusopinnoissa tavoitteena on historiantutkimuksen keskeisten periaatteiden ja historiallisen tiedon luonteen ymmärtäminen. Perehdyt kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleiseen historialliseen kehitykseen. Opintojaksot ovat kaikille pääaineopiskelijoille samat. Perusopinnot sisältävät sekä läsnäoloa vaativia että itsenäisesti opiskeltavia osuuksia.

Aineopinnoissa perehdyt historiantutkimuksen eri osa-alueisiin, mikä valmistaa sinua tulevan maisterivaiheen pääaineen valintaan. Opit soveltamaan historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttämään erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja. Opintojaksot ovat osin kaikille opiskelijoille samat, mutta valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden perehtyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Yhteisten jaksojen opinnot vaativat läsnäoloa kursseilla, mutta erikoistumisopintoja voi suorittaa joustavasti ja itsenäisesti.

Maisterintutkinnossa historian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista.

Maisterintutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, johon liittyy maisteriseminaari. Lisäksi perehdyt kaikille yhteisissä opintojaksoissa historiantutkimuksen menetelmiin, historiankirjoituksen historiaan sekä historianfilosofiaan. Valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden keskittyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Näiden erikoistumisopintojen valinnassa kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, maisterintutkielman aihe sekä omat kiinnostuksen kohteet. Laitos tarjoaa useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät laitoksella tehtävään tutkimukseen ja projektityöskentelyyn. Maisteriseminaari edellyttää läsnäoloa, mutta muut opintojaksot voit halutessasi suorittaa myös itsenäisesti.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatintutkinnossa opinnot ovat kaikille historian opiskelijoille pääosin samat. Maisterintutkinnossa voit suuntautua Suomen historiaan, taloushistoriaan tai yleiseen historiaan.

Sekä kandidaatintutkintoon sisältyvässä aineopintovaiheessa että maisterintutkintoon kuuluvissa syventävissä opinnoissa voit valinnaisten opintojaksojen avulla keskittyä juuri sinua kiinnostaviin alueisiin ja teemoihin.

Teet heti opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops), joka tarkentuu ja päivittyy opintojen aikana. Opiskelusuunnitelmasta keskustelet amanuenssin ja hops-ohjauksesta vastaavien opetushenkilökunnan jäsenten kanssa.

Voit osallistua ensimmäisen opintovuoden syksyllä aineenopettajakoulutuksen soveltuvuushaastatteluun, jossa valitaan historian opettajien koulutukseen enintään kymmenen opiskelijaa. Koulutukseen voit hakeutua myöhemminkin opintojen aikana, mutta opiskelupaikkoja ei aina riitä kaikille halukkaille.

Opintojen rakenne

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. historian perus- ja aineopinnot sisältäen tutkielman
 2. viestintä- ja kieliopinnot
 3. yleisopinnot
 4. valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja

Kandidaatintutkinnon laajuus on vähintään 180 opintopistettä, joka vastaa kolmen vuoden työmäärää.

Maisterintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. historian syventävät opinnot sisältäen tutkielman
 2. valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja.

Maisterintutkinnon laajuus on vähintään 120 opintopistettä, joka vastaa kahden vuoden työmäärää.

Opinnäytetyö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon opinnäytetyön nimi on kandidaatintutkielma. Tutkielma kirjoitetaan suomen kielellä.

Maisterintutkielma on nimeltään maisterintutkielma. Se on laaja, itsenäisesti laadittava tieteellinen tutkielma, joka osoittaa kykysi tehdä itsenäistä tutkimusta. Tutkielma kirjoitetaan yleensä suomen tai englannin kielellä.

Saat yleensä valita tutkielmiesi aiheet itse. Tutkielmiin liittyvät seminaarit (kandidaattiseminaari ja maisteriseminaari), joissa esittelet omaa tutkielmaasi ja annat rakentavaa palautetta muiden teksteistä. Tutkielmaa varten laadit myös tutkimussuunnitelman, jonka perusteella toteutat työn. Ohjaaja eli opettaja on tukenasi tutkielman tekemisen eri vaiheissa.

Tutkielmaa laadittaessa keräät tutkimusaineiston, jota analysoit ja josta teet tulkintoja kotimaista sekä ulkomaista tutkimuskirjallisuutta kriittisesti hyödyntäen. Työn laatimisen yhteydessä tutustut erilaisiin tutkimusmenetelmiin sekä teoreettisiin ja empiirisiin välineisiin, joita hyödynnät työssä. Tutkielman tekemisen myötä saavutat työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten itsenäisen työskentelyn, tiedonhankinnan, kirjallisen viestinnän ja projektihallinnan taitoja.

Voit tutustua historia-aineiden maisterintutkielmiin osoitteissa
- Suomen historia: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/12011
- taloushistoria: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/410
- yleinen historia: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/411

Uramahdollisuudet

Maisterintutkinnon suorittaneena hallitset oman alasi keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön ja omaat syvemmän asiantuntemuksen yhdellä tai useammalla erityisalueella. Osaat tuottaa uutta tietoa ja kehittää omaa alaasi. Oman tieteenalasi sisältöjen ja menetelmien tuntemuksen lisäksi hallitset työelämässä tärkeitä ongelmanratkaisutaitoja sekä tiedonhankinnan ja -käsittelyn menetelmiä; osaat arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tietoa oman alasi työtehtävissä. Osaat käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Hallitset keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot. Osaat toimia ja kehittää yhteistyötä kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä.

Opintojen aikana voit tutustua sinua kiinnostaviin työtehtäviin suorittamalla harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi, arkistotyöhön tai hallintotehtäviin. Historiasta valmistuneiden työllistymisestä voit etsiä lisätietoa esimerkiksi töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä -sivustolta http://www.toissa.fi/

Pätevyys

Historian opintojen yhteydessä suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat maisteriksi valmistuneelle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).

Kansainvälistyminen

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia osioita. Kansainvälistymisen valmiuksia voit kasvattaa mm. seuraavilla tavoilla:

 • opiskelijavaihto
 • työharjoittelu ulkomailla
 • kieliharjoittelu ulkomailla
 • osallistuminen vieraskieliseen opetukseen
 • toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden tutorina
 • laajemmilla kieliopinnoilla
 • kulttuurienvälisen viestinnän tai monikulttuurisuuden opinnoilla
 • toimimalla ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä.

Pääaineen opinnot ovat pääosin suomeksi, mutta opintoihin sisältyy kirjallisuutta myös muilla kielillä. Historian ja etnologian laitoksella on ulkomaisia vaihto-opiskelijoita varten erillinen englanninkielinen opintokokonaisuus, ja voit halutessasi osallistua joillekin ohjelman kursseista yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Voit sisällyttää kandidaatin- ja maisterintutkintoon opintoja oman laitoksen muista oppiaineista, humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan muista laitoksista sekä muista tiedekunnista. Tietyin edellytyksin voit sisällyttää tutkintoihin myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintojaksoja.

Historian ja etnologian laitoksella on kontakteja (esim. tilaustutkimukset) erilaisiin yrityksiin ja organisaatioihin, ja sinun on mahdollista osallistua näihin hankkeisiin liittyvään projektityöskentelyyn.

Tutkimukselliset painopisteet

Historian ja etnologian laitoksessa toimii useita tutkimuskeskittymiä ja niissä monenlaisia tutkimusprojekteja. Voit tutustua niihin historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilla https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/tutkimus

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet historian maisteriopintoihin, joissa valitset opintosuunnaksesi Suomen historian, taloushistorian tai yleinen historian. Sen lisäksi voit hakea historian ja etnologian laitoksen sekä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen järjestämään arkistonhallinnan maisteriohjelmaan. Maisterivaiheen opintoihin voit hakea myös Jyväskylän yliopiston muihin oppiaineisiin tai maisteriohjelmiin tai muihin koti- ja ulkomaisiin yliopistoihin.

Maisterintutkinto antaa sinulle valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin eli filosofian tohtorin (tai lisensiaatin) tutkinnon suorittamiseen. Jatko-opinnot mitoitetaan siten, että tohtorintutkinto tulisi suorittaa päätoimisesti opiskellen neljässä vuodessa. Voit hakeutua jatko-opintoihin myös muihin koti- ja ulkomaisiin yliopistoihin.

 • yleinen historia
 • taloushistoria
 • jyu
 • suomen historia

Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteelliselle tiedolle ja ymmärrykselle on yhä enemmän tarvetta nyky-yhteiskunnassa. Ihmistieteet ovat merkittävässä roolissa globaalien kehitystrendien ja yhteiskunnallisten muutosten ennakoinnissa ja ongelmien ratkaisussa sekä suurten tietomassojen hallinnassa. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:

 • keskittyy kulttuurin, taiteiden, tradition, kielten ja viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian monitieteiseen tutkimukseen ja koulutukseen
 • on valtakunnallisesti vahva ja omaleimainen ihmistieteisiin keskittyvä yksikkö
 • erottuu profiilillaan muista yliopistoista
 • sijoittuu vahvasti yliopiston painoaloille
 • tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja koulutusta
 • on nykyaikainen ja suosittu opiskelupaikka
 • kuuluu alojensa johtaviin ja tehokkaimpiin koulutusyksiköihin Suomessa
 • valmistaa sekä selkeästi määriteltyihin ammatteihin, kuten aineenopettajiksi, toimittajiksi ja sosiaalityöntekijöiksi että alan asiantuntijatehtäviin: tutkimus-, asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä yrittäjiksi.
 

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, amanuenssit). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: humtdk@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3404

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 2, Opinkivi (OPK-rakennus)
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO