Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tutkintonimike
Terveystieteiden maisteri
Suunniteltu kesto
3 + 2 vuotta
Koulutus alkaa
Syksy 2018
Opintojen laajuus
180+120 opintopistettä
Opetuskieli
suomi
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto

Tavoite

Terveystieteiden kandidaattikoulutuksen jälkeen opiskelija tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen terveyteen, toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen eri elämänvaiheissa vaikuttavia tekijöitä ja tietää minkälaisilla toimilla edellä mainittuihin tekijöihin voi vaikuttaa. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan tiedon luotettavuutta. Hän pystyy seuraamaan ja arvioimaan terveyteen ja liikuntaan liittyvää tutkimustietoa sekä yhteiskunnallisia linjauksia ja päätöksiä.

Suoritettuaan oman opintosuuntansa mukaisen maisterikoulutuksen opiskelija osaa toimia gerontologian ja kansanterveyden, liikuntalääketieteen tai terveyden edistämisen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyttä ja toimintakykyä edistäviä toimia erilaisille kohderyhmille ja soveltaa liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen menetelmiä alansa ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin.

Huom. Jos olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistollisen korkeakoulututkinnon, tarkista onko soveltuva hakukohde jokin maisteriohjelmistamme. Näitä ovat:

Fysioterapian maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)

Liikuntalääketieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia), terveystieteiden maisteri (2 v)

 

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Osa opetuksesta ja mm. tenttimateriaalista on englanninkielistä. Opinnäytetyöt voi kirjoittaa suomen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi. Tentteihin voi vastata suomen lisäksi ruotsiksi.

Koulutuksen sisältö

Terveystieteiden kandidaattiohjelmassa paneudutaan laaja-alaisesti ihmisen terveyteen, sairauteen ja toimintakykyyn eri-ikäisillä väestöryhmillä. Keskeisiä näkökulmia ovat liikunnan, terveyden ja ikääntymisen väliset yhteydet, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sekä kuntoutuksen merkitys. Lisäksi tärkeässä asemassa on terveystieteellisen tutkimuksen taitojen opettelu. Koulutus sisältää myös terveystieteisiin suunnatut viestintä- ja kieliopinnot.

Maisteriohjelmassa suuntaudutaan syvällisesti oman opintosuunnan aihepiireihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojen keskeisenä osana on opiskella terveystieteellisen tiedon hankintaa, tiedon kriittistä arviointia, tutkimusmetodologiaa ja niiden soveltamista omassa opinnäytetyössä. Oman alan asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa maisterivaiheen työharjoittelulla, jossa opiskelija soveltaa osaamistaan harjoitteluorganisaationsa työtehtävissä.

Valinnaiset opintokokonaisuudet ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti, ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelman opintosuunnat ovat gerontologia ja kansanterveys (10 paikkaa), liikuntalääketiede (4 paikkaa) ja terveyskasvatus (10 paikkaa). Opintosuunta määräytyy toisen opiskeluvuoden keväällä opintomenestyksen ja opiskelijan ilmoittaman opintosuuntien toivejärjestyksen perusteella. Opintomenestys arvioidaan terveystieteiden yhteisten perus- ja aineopintojen perusteella, lukuun ottamatta aineopintoihin kuuluvia kolmannelle lukuvuodelle ajoitettuja opintojaksoja. Opiskelijoita pyydetään asettamaan opintosuunnat toiveidensa mukaiseen järjestykseen (yhdestä kolmeen). Parhaiten menestyneiden opintosuunnaksi tulee ensisijainen toive ja opintosuunnan paikkojen täytyttyä seuraavaksi parhaiten menestyneillä toissijainen toive jne.

 • Gerontologiassa ja kansanterveydessä keskeisiä aihealueita ovat väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset, vanhenemisen vaikutukset terveyteen, toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin. Lisäksi paneudutaan siihen miten iäkkäiden ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta voi edistää ehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen, kompensaation ym. toimenpiteiden avulla. 
 • Liikuntalääketieteessä paneudutaan liikunnan terveydellisiin vaikutuksiin ja riskeihin sekä turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun ja ohjelmoinnin periaatteisiin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 
 • Terveyskasvatuksessa perehdytään syvällisesti terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen teorioihin ja lähestymistapoihin ja niiden sovellusmahdollisuuksiin. Tärkeässä osassa on terveyttä edistävien interventioiden ja ohjelmien suunnittelu erilaisille kohderyhmille. Nämä voivat liittyä esimerkiksi lasten ja nuoren terveyskäyttäytymiseen ja terveysosaamiseen.

 

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkintoon (180 op) kuuluvat terveystieteiden perus- ja aineopinnot, terveystieteiden yhteisiä opintoja, viestintä- ja kieliopinnot sekä tiedekunnan yhteisiä opintoja kuten tutkimusmetodiopinnot. Lisäksi suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintokokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja.

Maisteriopintoihin (120 op) sisältyvät oman opintosuunnan syventävät opinnot, syventävät metodiopinnot sekä vähintään yksi valinnainen opintokokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja.

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkintoon sisältyy kandidaatintutkielma, jonka tavoitteena on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen laatiminen ajankohtaisesta terveystieteiden aihepiiristä. Halutessaan opiskelija voi jatkaa työskentelyä aiheen parissa maisteriopintojen opinnäytetyössä. Maisteriopinnoissa suoritettava opinnäytetyö on pro gradu –tutkielma, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa gerontologiaan ja kansanterveyteen, liikuntalääketieteeseen tai terveyskasvatukseen ja terveyden edistämiseen liittyvän tutkimuksensa aihepiirin, kykynsä tieteellisen tiedon tuottamiseen ja sen selkeään ja jäsentyneeseen raportointiin sekä tuotetun tiedon merkityksen arviointiin. Tutkielman tekeminen edellyttää kriittistä ajattelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tutkimusprosessin eri vaiheiden hallitsemista ja tieteellisen toiminnan eettisten periaatteiden tuntemista ja noudattamista. Tutkielman tekeminen tuottaa valmiuksia tieteellisten menetelmien soveltamiseen ja syvällistä asiantuntijuutta vaativaan työskentelyyn.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia terveystieteiden laaja-alaisissa tai oman suutautumisensa mukaisissa asiantuntijatehtävissä suunnitteluun, kehittämiseen tai tutkimukseen liittyen. Valituista sivuaineista riippuen tehtävät voivat suuntautua myös koulutukseen tai johtamiseen. Tulevana työpaikkana voivat olla tutkimuslaitokset, kansanterveysjärjestöt, hyvinvointi- tai media-alan yritykset tai julkisen sektorin sosiaali-, terveys-, ja liikuntapalvelut.

Pätevyys

Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Kaikille opiskelijoille suositellaan opiskelijavaihtoon ja / tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun osallistumista. Myös kotikansainvälistyminen esim. osallistumalla englanninkieliseen opetukseen on kannatettavaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tärkein työelämäyhteistyön muoto on opintoihin kuuluva työharjoittelu. Opiskelija voi valita harjoittelupaikan oman suuntautumisensa mukaisesti. Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvassa harjoittelussa opiskelijalla on jo valmiuksia toimia vaativissakin asiantuntijatehtävissä, jolloin harjoittelusta on eniten hyötyä verkostoitumisen ja valmistumisen jälkeisen työelämään sijoittumisen kannalta.

Tutkimukselliset painopisteet

Gerontologiassa ja kansanterveyden keskeisiä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi:

 • Aktiivisena vanheneminen, terveys, toimintakyky, osallisuus ja pitkäikäisyys
 • Harjoittelun vaikutukset iäkkäiden ihmisten liikkumis- ja toimintakykyyn
 • Ympäristö, fyysinen aktiivisuus ja elämänlaatu vanhetessa

Liikuntalääketieteen keskeisiä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi:

 • Liikuntaharjoittelun vaikutukset sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
 • Fyysisen aktiivisuuden ja terveyden välisten yhteyksien ja fyysisen aktiivisuuden vaikutusmekanismien selvittämin

Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen keskeisiä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi:

 • Lasten ja nuorten koettu terveys, hyvinvointi, terveyskäyttäytyminen ja terveysosaaminen
 • Terveydenhuollossa toteutuvan terveysneuvonnan arviointi ja kehittäminen
 • Terveyden edistämisen uudet areenat (mm. Terveyttä edistävä urheiluseura -tutkimus)

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen (terveystieteiden tohtori).

 • terveyden edistäminen
 • terveyskasvatus
 • liikuntalääketiede
 • gerontologia ja kansanterveys
 • terveystieteet
 • jyu
 • terveystieteiden kandidaatti ja maisteri
 • jyväskylä

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on edistää liikunnan avulla väestön terveyttä kouluttamalla liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita sekä tuottamalla tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Toiminnan päämääränä on terveyden ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

Oppiaineitamme ovat:
 • liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet

 • biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi (valintaoppaassa liikuntabiologinen aineryhmä)

 • gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus

Opetuksen vuosikello

Kun haet kevään haussa, opintosi alkavat syyskuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Kun haet syksyn haussa, opintosi alkavat tammikuussa ja vuoden viimeinen lukukausi päättyy toukokuussa. Voit opiskella myös kesällä. Jyväskylän yliopistossa opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin sekä kesäkauteen. Rehtori tekee vuosittain päätöksen Jyväskylän yliopiston opetusjaksoista.

Esteettömyys ja oppimisen tuki

Jyväskylän yliopiston ympäristöjä ja käytäntöjä kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin jokaista yliopistoyhteisön jäsentä.

Jyväskylän yliopisto pyrkii varmistamaan valintakoejärjestelyillä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa opiskelijavalinnassa. Jos sinulla on perusteltu syy (kuten sairaus tai rajoite) voit hakea erityisjärjestelyjä valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet on annettu yliopiston verkkosivulla.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojesi ajalle. Saat opintojesi alussa avuksi tutorit eli vanhemmat opiskelijat, jotka toimivat oppiainekohtaisina ohjaajina ja käytännön neuvonantajina ensimmäisenä vuonna. Opintojen ohjausta saat omalta ainelaitokseltasi (HOPS-ohjaajat, koulutussuunnittelijat). Lisätietoa löydät Opintojen ohjauksen sivuilta.

Opiskelijan edut

Tietoja elämisen kustannuksista

Opetus on maksutonta ja suurin osa tenttikirjoista on lainattavissa kirjastoista. 

Opiskelija-asunto on suhteellisen edullinen tapa asua. Asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto.

Perustutkinto-opiskelijana (kandidaatti ja/tai maisteri) saat opiskelijakortilla etuja kuten alennusta junalipuista, matkahuollosta, uimahalleista ja opiskelijaruokailusta. Jyväskylän kaupunki on koonnut tietoja opiskelijalle tarjolla olevista muista eduista Opiskelijan Jyväskylä verkkosivulle.

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi voit hakea opintojesi ajalle opintotukea (www.kela.fi/asiointi).

Opintojen rahoitus

Yliopistoon perustutkinto-opiskelijaksi hyväksytty voi hakea opintotukea suoraan verkossa (www.kela.fi/asiointi). Hakemus kannattaa tehdä heti, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi. Aikuisopiskelijan kannattaa selvittää mahdollisuudet saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. TE-toimisto osaa kertoa työttömyysetuudella tapahtuvasta omaehtoisesta opiskelusta.

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyäsi ja edistää hyvinvointiasi. Jyväskylän yliopiston kampusalueella on useita opiskelijaravintoloita, joista voit valita mieleisesi.

Terveydenhuoltopalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tietoja asumisesta

Jyväskylässä on kohtuullisen helppoa saada opiskelija-asunto. Opiskelija-asunto voi olla iso tai pieni, solu, yksiö tai vaikka perheasunto. Se on asujansa näköinen. 

 • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS)
 • Kortepohjan ylioppilaskylän asunnot

Tietoja vapaa-ajan palveluista

Tenttikirjojen ja opiskelun vastapainona on muistettava nauttia vapaa-ajasta. Jyväskylässä mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä harrastusvaihtoehtoja löytyy liikunnasta kulttuuriin ja aikaa voi viettää monissa eri tapahtumissa.

Opiskelijoiden karnevaalit näkyvät ja kuuluvat kaupungin keskustassa ja haalaripukuiset ovat osa katukuvaa tasaisin väliajoin. Opiskelijoille pelkkä vappu ei riitä. Kauppakadun appro kerää kävelykadun täyteen syksyisin, korkeakoulujen yhteinen Network-tapahtuma puolestaan keväisin. Yleisenä tapana on kiertää muiden yliopistokaupunkien kemuissa ja rakentaa ystävyyttä yli maakuntarajojen.

Kapakoissa juoksemisen lisäksi yliopistomaailma tarjoaa harrastusvaihtoehtoja laajalla skaalalla. Virallisten yhdistysten lisäksi toimintaa pyörittävät pienemmät harrastepiirit, joiden toiminnasta voi kysellä vaikka ylioppilaskunnasta. Poliittisten ja uskonnollisten opiskelijajärjestöjen lisäksi kokoonnutaan mm. partion, reserviläistoiminnan, globaalien kysymysten, roolipelien tai naisenergian innoittamana. Oman ainejärjestön kissanristiäisissä ja suuremman luokan spektaakkeleissa tapaa viimeistään niitä opiskelijoita, joiden kasvot ovat tuttuja luennoilta ja kursseilta. Osakunnissa puolestaan tunnelmoidaan synnyinseutujen yhdistäminä.

Liikuntamahdollisuudet ovat Jyväskylässä erinomaiset, korkeakoululiikunta tarjoaa niitä myös edullisesti. Valittavana on kursseja, ohjattuja tunteja, omaehtoista harjoittelua tai joukkuelajeja seinäkiipeilystä rullaluisteluun. Omaa lajia ei tarvitse hylätä uudessa opiskelukaupungissa!

Kulttuuririentoja on kaupungissa runsaasti ja esimerkiksi teatterilla ja museoilla on opiskelijoille alennuksia pääsymaksuista. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa Ilokivessä esitetään viikoittain elokuvia. Mukana KampusKinossa on Hollywoodin helmien lisäksi eurooppalaista materiaalia ja harvinaisempia herkkuja. Useat kuorot ja muut ryhmät, kuten Puhkupillit, Sinfis eli sinfoniaorkesteri ja Musica-kuoro, yhdistävät riveihinsä musikaalisia opiskelijoita ja viihdyttävät keikoillaan kaikkia musiikinystäviä. JYT eli Jyväskylän ylioppilasteatteri taas näyttelee, ohjaa ja käsikirjoittaa vuosittain kaksi pääproduktiota. Lisäksi harrastelijateatterissa tehdään pienempiä juttuja ja järjestetään kursseja.

Kaikista harrastusmahdollisuuksista saa tietoa syksyllä jaettavasta ylioppilaskunnan kalenterista, joka toimii samalla opiskelijan selviytymisoppaana karttoineen ja puhelinnumeroineen.

Yhteystiedot

Oppilaitoksen omat sivut
Sähköposti: opintoasiat-sport@jyu.fi
Puhelin: 040 805 3400 040 805 3396

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 4 (Liikunta)
JYVÄSKYLÄ

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO