Opettajankoulutus

Aineenopettajakoulutus

Aineenopettajaksi haluava hakee opiskelemaan sitä pääaineita, jonka opettajaksi aikoo valmistua. Aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin kuuluvat yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Aineenopettajakoulutuksessa suoritetaan sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) liitetään tutkintoihin sivuaineeksi, esimerkiksi siten, että kandidaatin tutkinnossa on kasvatustieteen perusopinnot ja maisterin tutkinnossa opettajan pedagogiset aineopinnot. Edellä mainitut tutkinnot sekä pedagogiset opinnot yhdessä ainetiedekunnan määrittämien opetettavan aineen opintojen kanssa antavat pätevyyden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi sekä ammatillisten oppilaitosten vastaavien aineiden opettajaksi.

Jyväskylän yliopistossa tarjotaan opetettavan aineen opintoja seuraavissa aineissa:

Äidinkieli ja kirjallisuus       
Historia               
Matematiikka
Fysiikka  
Kemia          
Tietotekniikka     
Biologia       
Ruotsin kieli      
Englannin kieli      
Saksan kieli
Ranskan kieli
Espanjan kieli  
Venäjän kieli       
Liikunta (naiset ja miehet)      
Musiikki          
Filosofia     
Psykologia    
Terveystieto

Valinta

Opettajankoulutukseen hakeudutaan joko uusien opiskelijoiden valinnan yhteydessä tai myöhemmin opintojen aikana. Ensiksi mainitussa tapauksessa opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe on kesän valintakokeen yhteydessä. Myöhemmin opintojen aikana tapahtuvaan opettajankoulutukseen hakeutuminen käy siten, että opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opettajankoulutuslaitokselta. Joissakin aineissa saattaa myös olla mahdollista hakeutua pedagogisiin aineopintoihin tutkinnon suorittamisen jälkeen (ns. erilliset opettajan pedagogiset opinnot). Tarkista kulloinkin voimassa olevat valintaperusteet verkkosivulta https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/opettajan-opinnot.

Luokanopettajien koulutus

Luokanopettajien koulutusta annetaan opettajankoulutuslaitoksella luokanopettajakoulutuksessa, jossa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Luokanopettajaksi opiskeltaessa pääaineena on kasvatustiede. Lisäksi tutkintoon kuuluu mm. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja muita sivuaineopintoja sekä opetusharjoitteluja. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön yhteys. Suurin osa valmistuneista luokanopettajista sijoittuu opettajiksi peruskoulun 1–6. -luokille, mutta työllistyä voi myös muihin koululaitoksen, kouluhallinnon, järjestöjen ja yritysten työtehtäviin, joissa edellytetään kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijuutta. Sivuaineopinnoista ja niiden laajuudesta riippuen tutkinto voi sisältää myös aineenopettajan kelpoisuuden.

Erityisopettajien koulutus

Erityisopettajia koulutetaan kasvatustieteiden laitoksella erityispedagogiikan koulutuksessa (EP) sekä varhaiserityisopetuksen koulutuksessa (VEO).  Erityisopettajien koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja kasvatustieteen maisterin tutkinto. Erityisopettajan koulutukseen kuuluu opettajankoulutuksen opintoina erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Lisäksi erityispedagogiikan koulutuksessa opintoihin voi sisältyä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Varhaiserityisopetuksen koulutuksesta (VEO) valmistuvien opintoihin kuuluu varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op).

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) on mahdollista suorittaa myös soveltuvan tutkinnon (soveltuvan korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon) jälkeen erillisinä opintoina (ns. erilliset erityisopettajan opinnot). 

Opinto-ohjaajien koulutus

Opinto-ohjaajien koulutusta järjestetään sekä erillisinä oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavina opintoina (60 op) että kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavassa maisteriohjelmassa. Ohjausalan maisteriohjelman opintoihin sisältyvät opettajankoulutuksen opintoina opettajan pedagogiset opinnot sekä oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. 

Terveystieteiden opettajien koulutus

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa koulutetaan terveystieteiden opettajiksi (maisteri) fysioterapian opettajia.

Lastentarhanopettajien koulutus

Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatuksen koulutukseen valitut opiskelijat saavat opinto-oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritettu kandidaatin tutkinto antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Koulutus antaa valmiudet toimia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana lasten päivähoidon ja esiopetuksen tehtävissä sekä varhaiskasvatuksen muissa tehtävissä. Varhaiskasvatuksen pedagogisen asiantuntijuuden lisäksi maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet kasvatusalan johtamis- ja kehittämistyöhön sekä koulutustehtäviin ja tutkimukseen. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. 

Aikuiskouluttajien koulutus

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot, joilla tarkoitetaan yliopistojen tutkintoasetuksen 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja, suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin. Opintoihin voivat hakeutua Jyväskylän yliopistossa opiskelevat opiskelijat sekä Jyväskylän yliopistosta maisterin tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Opinnot on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, joilla tutkinnon pääaineena on jokin muu kuin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine.