Opiskeluoikeudet

Perustutkinto-oikeus

Opiskelijat valitaan kesäisin (ja osin syksylläkin) järjestettävässä opiskelijavalinnassa ja heidän opiskeluoikeutensa tutkinnon suorittamiseksi määräytyy sen tutkinto-ohjeman (aiemmin pääaineen) mukaan, johon heidät on valittu. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on esitetty ne opinnot ja mahdollisuudet, joiden mukaan tutkinnon voi suorittaa. Silloin kun opetussuunnitelmissa on tilaa vapaasti valittaville opinnoille, opiskelija valitsee tai hakee itse kiinnostuksensa mukaisia opiskeltavia aineita. Sama tilanne on silloin, kun opiskelija haluaa opiskella enemmän kuin mitä tutkinnon minimivaatimukset edellyttävät.

Suunnitellessaan opintojaan opiskelija joutuu selvittämään, mitä opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia on eri tiedekunnissa tarjolla ilman rajoituksia ja mihin opiskeluoikeutta on erikseen haettava.

Kukin tiedekunta päättää omasta opetuksestaan ja myös siitä, mitä opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia on vapaasti tarjolla. Niin ollen tilanne on erilainen eri tiedekunnissa ja erityyppisissä aineissa. Tiedekuntien välillä on myös vastavuoroisia sopimuksia valinnaisten opintojen tarjonnasta.

Valinnaisten opintojen osuudessa esitetään lyhyesti, mitä opiskelijavalinnassa myönnettyjen opiskeluoikeuksien lisäksi eri tiedekunnissa on mahdollista opiskella ilman eri hakemusta ja missä tapauksessa opiskeluoikeutta on haettava.

Tutkintoa täydentävä opiskeluoikeus

Yliopiston tutkintosäännön 13 §:n mukaan opiskelija, joka suoritettuaan tutkinto-oikeutensa mukaisen tutkinnon haluaa suorittaa täydentäviä opintoja, voi suorittaa niitä seuraavan lukuvuoden loppuun saakka ilman erillistä opiskeluoikeutta tai muuta tutkinto-oikeutta niiden oikeuksien mukaisesti, jotka hänellä tutkintoaan suorittaessaan oli. Jos henkilö on esimerkiksi suorittanut tutkintonsa heinäkuussa 2018, hän voi täydentää tutkintoaan maksutta 31.7.2019 asti. Jos henkilö on suorittanut tutkintonsa elokuussa 2018, hän voi täydentää tutkintoaan maksutta 31.7.2020 asti.

Opiskelijan tulee ilmoittaa osoitteeseen , jos hän haluaa aktivoida täydentävän opiskeluoikeutensa.

Tutkintoa täydentävät opiskelijat eivät voi liittyä jäseniksi yliopiston ylioppilaskuntaan. Näin ollen he eivät ole oikeutettuja ylioppilaskunnan jäsenyyden perusteella saatavaan opiskelijakorttiin ja sillä saataviin etuuksiin.

Tieteelliset jatko-opinnot - tohtorikoulutus

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suorittamaan tieteellisiä jatko-opintoja. Kaikissa tiedekunnissa on jatko-opiskelijaksi hakeutumista varten on oma hakulomake, jonka hakija täyttää keskusteltuaan ensin ko. laitoksen jatko-opinnoista vastaavan professorin kanssa. Tohtoriopiskelijaksi hakeva laatii yleensä pääaineen professorin kanssa kirjallisen suunnitelman tohtorin tutkintoon tähtäävistä opinnoista. Tohtorin tutkinto voidaan asettaa opintojen tavoitteeksi joko lisensiaatin tutkinnon jälkeen tai ilman lisensiaatin tutkintoa. Opiskelusuunnitelma esitetään tiedekunnan hyväksyttäväksi ja hyväksyessään opiskelusuunnitelman tiedekunta samalla hyväksyy hakijan jatko-opiskelijaksi ja määrää hänelle ohjaajan.

Jatko-opintoja suunnittelevan kanttaa tutustua tohtorikoulutusoppaaseen. Tiedekunnat/laitokset järjestävät yleisen jatko-opiskeluoikeuden haun yhden tai kaksi kertaa vuodessa. Tiedekunnalla on erityistapauksissa oikeus hyväksyä tohtoriopiskelijoita myös yleisen haun ulkopuolella.

Jatko-opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittautua yliopiston opiskelijaksi. Pakollisia maksuja ilmoittautumisen yhteydessä ei ole. Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuvat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan.

Tutkijakoulu ja tohtorikoulut

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu toimii kolmella tasolla. Yliopistotasolla toimii tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien tohtorikoulutus toteutetaan. Tiedekuntatasolla toimivat tohtorikoulut. Tiedekunnat hyväksyvät opiskelijat, järjestävät koulutusta ja myöntävät tutkinnot. Käytännön tohtorikoulutus toteutetaan tohtoriohjelmissa.

Erillisten opintojen suorittajat

Henkilöt, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa Jyväskylän yliopistossa, voivat opiskella ylimääräisinä opiskelijoina yliopiston oppiaineiden erillisiä opintokokonaisuuksia. Erillistä opiskeluoikeutta on haettava ja se voidaan myöntää ensisijaisesti siinä tapauksessa, että suoritettavat opinnot liittyvät läheisesti hakijan aikaisempiin tai toisessa oppilaitoksessa käynnissä oleviin opintoihin tai ammattiin.

Erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevilla ei ole oikeutta maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, jolloin heillä ei ole myöskään mitään opiskelijaetuuksia.

Matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatioteknologian tiedekunnan sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun oppiaineiden erillistä opiskeluoikeutta voi hakea ilman hakuaikaa. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaan haetaan yhteishaun kanssa samaan aikaan. Muiden tiedekuntien hakuaika päättyy 30.4., lukuun ottamatta opettajankoulutuslaitoksen järjestämiä opintoja, joiden hakuaika päättyy 16.2.2018. Liikuntatieteellisen tiedekunnan opintokokonaisuuksia voi hakea myös syksyllä (hakuaika päättyy 31.10.). Psykologian ja sosaalityön oppiaineeseen ei myönnetä erillistä syventävien opintokokonaisuuden opiskeluoikeutta.

Hakemus tehdään vapaamuotoisesti matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Muiden tiedekuntien oppiaineiden erillisten opiskeluoikeuksien hakua varten hakemus tehdään lomakkeella, ks. erillisen opintokokonaisuuden hakulomake.

Hakemuslomakkeen liitteeksi tulee jättää hakemuslomakkeessa mainitut oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmasta opiskelusta (tutkinnoista ja muista suorituksista), mahdollisesti käynnissä olevasta opiskelusta (oppilaitoksen antama opiskelutodistus) ja ammattikokemuksesta. Hakemusten käsittelyn ehdoton edellytys on, että hakemuksissa on asianmukaiset liitteet. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät aina käsittelyä. Postitettavan hakemuksen kuoreen merkintä "Erillisen opiskeluoikeuden hakemus".

Valinta

Valinta tapahtuu yleensä hakemusten perusteella. Joissakin oppiaineissa järjestetään myös valintakokeet. Valinnan tulos tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Maksut

Kun yliopisto on myöntänyt opiskelijalle rajatun opiskeluoikeuden suorittaa opintokokonaisuus ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta, se voi periä opiskelijalta näistä opinnoista 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. Erillisistä opinnoista maksuttomia Jyväskylän yliopistossa ovat muun yliopiston tutkintoon sisällytettävät opinnot, mikäli opiskelijan oma yliopisto, jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus, puoltaa opinto-oikeuden hakemusta ja näin sitoutuu maksamaan opinnoista kulloisten sopimusten mukaisen korvauksen. Maksu peritään myönnettyä suoritusoikeutta kohden.

Opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot, jotka suoritetaan erillisinä opintoina, ovat opiskelijalle maksuttomia. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1436/2014, 30.12.2014)