Opiskeluoikeudet

Opiskeluoikeuden perusteella opiskelijat voidaan jakaa neljään ryhmään: 

Varsinaiset opiskelijat

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevat

Opiskelijat valitaan kesäisin (ja osin syksylläkin) järjestettävässä opiskelijavalinnassa ja heidän opinto-oikeutensa tutkinnon suorittamiseksi määräytyy sen tutkinto-ohjeman (aiemmin pääaineen) mukaan, johon heidät on valittu. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa (tiedekuntien opinto-oppaissa), on esitetty ne opinnot ja mahdollisuudet, joiden mukaan tutkinnon voi suorittaa. Silloin kun opetussuunnitelmissa on tilaa vapaasti valittaville opinnoille, opiskelija valitsee tai hakee itse (ks. lisäopinto-oikeuksien hakeminen, valinnaisten opintojen haku jäljempänä) kiinnostuksensa mukaisia opiskeltavia aineita. Sama tilanne on silloin, kun opiskelija haluaa opiskella enemmän kuin mitä tutkinnon minimivaatimukset edellyttävät.

Suunnitellessaan opintojaan opiskelija joutuu selvittämään, mitä opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia on eri tiedekunnissa tarjolla ilman rajoituksia ja mihin opiskeluoikeutta on erikseen haettava.

Kukin tiedekunta päättää omasta opetuksestaan ja myös siitä, mitä opiskelu- ja suoritusmahdollisuuksia on vapaasti tarjolla. Niin ollen tilanne on erilainen eri tiedekunnissa ja erityyppisissä aineissa. Tiedekuntien välillä on myös vastavuoroisia sopimuksia valinnaisten opintojen tarjonnasta.

Valinnaisten opintojen osuudessa esitetään lyhyesti, mitä opiskelijavalinnassa myönnettyjen opiskeluoikeuksien lisäksi eri tiedekunnissa on mahdollista opiskella ilman eri hakemusta ja missä tapauksessa opinto-oikeutta on haettava.

Tutkinnon täydentäminen

Opiskelija, joka suoritettuaan tutkinto-oikeutensa mukaisen tutkinnon haluaa suorittaa täydentäviä opintoja, voi suorittaa niitä seuraavan lukuvuoden loppuun saakka ilman erillistä opinto-oikeutta tai muuta tutkinto-oikeutta niiden oikeuksien mukaisesti, jotka tutkintoaan suorittaessaan oli.

Tutkinnon täydentäjillä ja erillisen opinto-oikeuden haltijoilla ei ole oikeutta maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua, jolloin heillä ei ole myöskään mitään opiskelijaetuuksia.

Myös täydentäväksi opiskelijaksi ilmoittautuva joutuu maksamaan uudelleenkirjaamismaksun, mikäli ilmoittautuu 15.9. jälkeen sekä myös silloin kun ei ole ollut kirjoilla edellisenä lukuvuonna.

Yliopiston tutkintosäännön 13 §:n mukaan opiskelija, joka suoritettuaan tutkinto-oikeutensa mukaisen tutkinnon haluaa suorittaa täydentäviä opintoja, voi suorittaa niitä seuraavan lukuvuoden loppuun saakka ilman erillistä opinto-oikeutta tai muuta tutkinto-oikeutta niiden oikeuksien mukaisesti, jotka hänellä tutkintoaan suorittaessaan oli.

Maksuton tutkinnon täydentäminen tiedekunnissa on siis mahdollista välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen niillä opinto-oikeuksilla, joita opiskelijalla on ollut. Uusia täydentäviä opinto-oikeuksia on haettava erillisinä opinto-oikeuksina, joista tiedekunta voi periä maksua enintään 15 euroa/opintopiste.

Esimerkiksi jos henkilö suorittaa tutkintonsa heinäkuussa 2017, hän voi täydentää tutkintoaan maksutta 31.7.2018 asti. Jos henkilö suorittaa tutkintonsa elokuussa 2017, hän voi täydentää tutkintoaan maksutta 31.7.2019 asti.

Kuluvana lukuvuotena tutkinnon täydentäjäksi ilmoittautunut ei voi ilmoittautua enää tutkinnon täydentäjäksi seuraavalle lukuvuodelle. Mikäli henkilö haluaa vielä maksutonta lukuvuotta seuraavana lukuvuonna tai sen jälkeen suorittaa Jyväskylän yliopiston opintoja, hänen on haettava haluamiinsa oppiaineisiin erillistä opinto-oikeutta tiedekunnasta tai ilmoittauduttava avoimeen yliopistoon, mikäli haluttu oppaine on avoimen yliopiston opetustarjonnassa Tiedekunnat voivat myöntää erillisiä opinto-oikeuksia vain niihin opintokokonaisuuksiin, joita ei voi opiskella avoimessa yliopistossa.

Erillisen opinto-oikeuden hakulomake löytyy verkosta: https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijapalvelut/opiskelijapalveluiden-lomakkeet/hakulomake-erillinen-opinto-oikeus/hakulomake-erillisen-opintokokonaisuuden-opinto-oikeutta-varten 

Katso myös tiedekuntien ohjeet tiedekuntien verkkosivuilta.

Tieteelliset jatko-opinnot - tohtorikoulutus

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suorittamaan tieteellisiä jatko-opintoja. Kaikissa tiedekunnissa on jatko-opiskelijaksi hakeutumista varten on oma hakulomake, jonka hakija täyttää keskusteltuaan ensin ko. laitoksen jatko-opinnoista vastaavan professorin kanssa. Tohtoriopiskelijaksi hakeva laatii yleensä pääaineen professorin kanssa kirjallisen suunnitelman tohtorin tutkintoon tähtäävistä opinnoista. Tohtorin tutkinto voidaan asettaa opintojen tavoitteeksi joko lisensiaatin tutkinnon jälkeen tai ilman lisensiaatin tutkintoa. Opiskelusuunnitelma esitetään tiedekunnan hyväksyttäväksi ja hyväksyessään opiskelusuunnitelman tiedekunta samalla hyväksyy hakijan jatko-opiskelijaksi ja määrää hänelle ohjaajan.

Jatko-opintoja suunnittelevan kanttaa tutustua tohtorikoulutusoppaaseen. Tiedekunnat/laitokset järjestävät yleisen jatko-opinto-oikeuden haun yhden tai kaksi kertaa vuodessa. Tiedekunnalla on erityistapauksissa oikeus hyväksyä tohtoriopiskelijoita myös yleisen haun ulkopuolella.

Jatko-opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittautua yliopiston opiskelijaksi. Kaikki jatko-opiskeliljat ilmoittautuvat sähköisesti Korpin kautta.  Pakollisia maksuja ilmoittautumisen yhteydessä ei ole. Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuvat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan ja maksaa jäsenmaksut virallisena ilmoittautumisaikana. 

Tutkijakoulu ja tohtorikoulut

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu toimii kolmella tasolla. Yliopistotasolla toimii tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien tohtorikoulutus toteutetaan. Tiedekuntatasolla toimivat tohtorikoulut. Tiedekunnat hyväksyvät opiskelijat, järjestävät koulutusta ja myöntävät tutkinnot. Käytännön tohtorikoulutus toteutetaan tohtoriohjelmissa.

Erillisten opintojen suorittajat

Henkilöt, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa  Jyväskylän yliopistossa, voivat opiskella ylimääräisinä opiskelijoina yliopiston oppiaineiden erillisiä opintokokonaisuuksia.  Opiskeluoikeutta on haettava ja se voidaan myöntää ensisijaisesti siinä tapauksessa, että suoritettava arvosana liittyy läheisesti hakijan aikaisempiin tai toisessa oppilaitoksessa käynnissä oleviin opintoihin tai ammattiin.

Matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatioteknologian tiedekunnan  oppiaineiden opinto-oikeutta voi hakea ilman hakuaikaa. Hakemus tehdään vapaamuotoisesti matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja IT-tiedekunnassa käytetään hakulomaketta, joka löytyy sivulta https://www.jyu.fi/hae/oppiaineet/it/erillinen_opinto_oikeus/ 

Muiden tiedekuntien opintojen hakua varten on oma erillisen opintokokonaisuuden hakulomake.  Hakuaika päättyy 30.4.  Syksyllä voi hakea  (hakuaika päättyy 31.10.)  liikuntatieteellisen ja kauppakorkeakoulun opintokokonaisuuksia. Psykologian ja sosaalityön oppiaineeseen ei myönnetä erillistä syventävien opintokokonaisuuden opinto-oikeutta.

Hakemuslomakkeen liitteeksi tulee jättää hakemuslomakkeessa mainitut oikeaksi todistetut jäljennökset aikaisemmasta opiskelusta (tutkinnoista ja muista suorituksista) mahdollisesti käynnissä olevasta opiskelusta (oppilaitoksen antama opiskelutodistus) ja ammattikokemuksesta. Hakemusten käsittelyn ehdoton edellytys on, että hakemuksissa on asianmukaiset liitteet. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät aina käsittelyä. Postitettavan hakemuksen kuoreen merkintä "Erillisen opinto-oikeuden hakemus".

Valinta

Valinta tapahtuu yleensä hakemusten perusteella. Joissakin oppiaineissa järjestetään myös valintakokeet. Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti valinnan tulos.

Maksut

Kun yliopisto on myöntänyt opiskelijalla rajatun opinto-oikeuden suorittaa opintokokonaisuuden ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta, se voi periä opiskelijalta näistä opinnoista 15 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. Erillisistä opinnoista maksuttomia Jyväskylän yliopistossa ovat muun yliopiston tutkintoon sisällytettävät opinnot, mikäli opiskelijan oma yliopisto, jonka kanssa on tehty yhteistyösopimus, puoltaa opinto-oikeuden hakemusta ja näin sitoutuu maksamaan opinnoista kulloisten sopimusten mukaisen korvauksen. Maksu peritään myönnettyä suoritusoikeutta kohden.

Sen sijaan opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot, jotka suoritetaan erillisinä opintoina, ovat opiskelijalle maksuttomia. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1436/2014, 30.12.2014)