Opintojen ohjaus

Laadukkaan ohjauksen periaatteet Jyväskylän yliopistossa - Linjaukset Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden ohjauksen järjestämiseksi  (pdf)

Mitä opinto-ohjaus on yliopistossa?

Opinto-ohjaus voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka kokonaisuutena muodostavat opinto-ohjauksen yliopistossa.

Tiedotus tarkoittaa esimerkiksi opinto-oppaista, ilmoitustauluilta tai verkkosivuilta löytyviä opiskelua koskevia ajantasaisia tietoja.

Neuvonnan avulla vastataan sinun kysymyksiisi. Vastauksia saat esimerkiksi Opiskelijapalveluista, tiedekuntien palvelukeskuksista ja laitosten toimistoista, kirjastosta tai kielikeskuksesta sekä kaikista muista yliopiston yksiköistä.

Ohjaus tarkoittaa edellisten lisäksi syvällisempää, henkilökohtaisempaa ja pitkäjänteisempää sinun opiskelusi suunnittelun ja toteuttamisen tukemista. Opintojen ohjausta saat yleensä omalta laitokseltasi tehtävään nimetyiltä henkilöiltä.

Näiden lisäksi mm. opiskelijatutoritYTHS, työelämäpalvelut sekä kansainväliset palvelut tarjoavat sinulle tukea opintoihisi. Tarkat tiedot tarjolla olevista ohjauspalveluista löydät kunkin yksikön verkkosivuilta sekä painetuista oppaista.

Edellä oleva näkökulma rajaa opintojen ohjauksen ensisijaisesti opiskeluun liittyväksi. Puhutaan opiskelun ohjauksesta. Sen lisäksi ohjausta voidaan tarkastella oman elämän ja identiteetin rakentumisen näkökulmasta sekä työelämään liittyvänä uraohjauksena. Näkökulmat eivät sulje toisiaan pois ja onkin perusteltua tarkastella omia opintoja osana kokonaisuutta, joka rakentuu elämänhistoriastasi, nykyhetkestäsi sekä tulevaisuuden haaveistasi. Siirtämällä katseen kauemmas kuin seuraavaan tenttiin, opintokokonaisuuteen tai tutkinnon saamiseen voit parhaimmassa tapauksessa hahmottaa opiskelusi osana koko elämääsi.

Selaa sivujamme ja seuraa niillä olevia linkkejä. Sivuston avulla voit hahmottaa kattavasti yliopisto-opiskelijalle tarjolla olevia ohjauspalveluja. Rakennetaan yhdessä opintopolkusi.

Tiedekuntien ja laitosten opinto-ohjaussivut

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunta

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

JY:n kauppakorkeakoulu

Erilaiset ohjausmuodot

HOPS  -  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Tyypillisimmin opiskelija itse laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tutorin ja/tai laitoksen opinto-ohjaajien avustuksella. HOPSit tehdään yliopiston oman Korppi-tietojärjestelmän (=opintotietojärjestelmä)yhteydessä toimivaan eHOPS -järjestelmään.

Mikä ja miksi HOPS?

HOPS -lyhenne voidaan määritellä henkilökohtaiseksi opiskelu-, opinto-, oppimis-, tai opetuksen järjestämisen suunnitelmaksi. Meillä Jyväskylässä HOPS on virallisesti henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

HOPSin tekee opiskelija itse. Se on henkilökohtainen, jokaisen itse itselleen laatima suunnitelma siitä, mitä, miten ja missä aikataulussa aikoo opiskella. HOPSin laatimisen saa tukea. Laitoksilla on nimetty henkilöt, jotka ohjaavat HOPSien teossa.

Eri laitosten HOPS-käytännöt poikkeavat hieman toisistaan. HOPSit laaditaan voimassa olevien opetussuunnitelmien ja yliopiston opetustarjonnan pohjalta. Tavoitteena on yksilöllinen opintopolku, jossa sinä opiskelijana rakennat itsesi näköisen kokonaisuuden opinnoistasi. Aivan kaikkea et voi valita ja saada, sillä valintoja rajoittavat niin tutkintoihin liittyvät säädökset, sivuainemahdollisuudet, kuin yliopiston kulloinkin käytettävissä olevat resurssit. Viimeksi mainittu koskee esimerkiksi JOO-sopimusta sekä kansainvälistä vaihtoa.

Vähimmillään HOPS on suunnitelma siitä, mitä opintojaksoja tutkintoosi kuuluu sekä missä aikataulussa aiot ne tehdä. Laajemmin ajateltuna HOPSiin voi sisällyttää oman identiteetin, erityisesti ammatillisen ja akateemisen identiteetin rakentamisen pohdintaa, urasuunnittelua sekä sen tarkastelua, kuinka nykyinen opiskelusi on vain pieni osa koko elämäsi aikaista opiskelua, työelämää sekä muuta elämää. Vaikka opinnot juuri nyt ovat tärkeitä, voi niitä yrittää hahmottaa pitemmällä aikajatkumolla ja laajentaa tarkastelua kysymyksiin siitä mikä minä oikeastaan olen ja millaiseksi minä haluan tulla, ja miksi minä haluan tulla juuri sellaiseksi?

HOPS on suunnitelma, ei sopimus

HOPS on suunnitelma, jota toteuttamalla on mahdollista, perusteltua ja mielekästä opiskella. Yliopiston hallituksen linjauksessa käytetään ilmausta "toteuttamiskelpoinen yhteistyösuunnitelma". Samalla kun opiskelija pyrkii opiskelemaan hopsinsa mukaisesti, laitokset pyrkivät tarjoamaan tarpeellisen opetuksen. Silti aina voi käydä niin, etteivät kaikki hyvät pyrkimykset toteudu. HOPS on joustava ja prosessimainen tuotos, joka voi muuttua perustelluista syistä. Ei ehkä ole mahdollista laatia heti opintojen alussa kaikkia maisterintutkintoon sisältyviä opintoja koskevaa HOPSia, jolloin HOPSin voi palastella: ensin laaditaan alkuvaiheen HOPS, sitten kandidaatinopintojen HOPS ja vasta lopuksi sitä täydennetään maisteriHOPSilla. Eri oppiaineet eroavat tässä toisistaan ja täsmälliset ohjeet löytyvät omalta laitokseltasi.

HOPS on tarkoitettu opiskelijan omaa käyttöä sekä ohjaajan kanssa käytäviä ohjauskeskusteluja varten. HOPS voi olla muodoltaan rajattu, tutkintorakenteeseen pohjautuva dokumentti tai avoin eli vapaammin muotoiltu portfolio-tyylinen kasvukansio.

HOPS verkossa

Jyväskylän yliopistossa on opintojen suunnittelun apuna käytössä Korppi -järjestelmään sijoitettu eHOPS -sovellus. KorppiHOPS perustuu opiskelijan pääaineen tutkintorakenteeseen, jonka pohjalta opiskelija voi tehdä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. KorppiHOPSiin voidaan liittää muita opintoja, kuten sivuaineita ja muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Ohjelman avulla opiskelija pystyy seuraamaan opintojensa etenemistä, muokata opiskelusuunnitelmaansa ja saada henkilökohtaista palautetta ohjaajalta.

Laitosten käytännöt saattavat hieman erota HOPSin laadinnan, ohjauksen ja toteutuksen suhteen. Tarkemmat ohjeet HOPSin laadintaan saat oman tiedekuntasi opinto-oppaasta, verkkosivuilta, koulutussuunnitteliljalta, opintoneuvojalta tai opettajatutorilta. Joissakin oppiaineissa myös opiskelijatutorit auttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita mm. Korpin käytön opettelussa.

KIRJALLINEN MATERIAALI

Jyväskylän yliopistossa julkaistaan sähköiset opinto-oppaat - opetussuunnitelmat - kutakin tiedekuntaa varten sekä lisäksi sähköinen opiskelijan  opas. Tiedekunnan opinto-opas sisältää tietoja tutkinnoista ja niitä koskevista määräyksistä,tutkinto-ohjelmien esittelyn, opintojen yleisen kulun sekä opetussuunnitelman. Opiskelijan opas antaa ohjeita ja tietoja opiskelua koskevista yleisluonteisista asioista sekä yliopistoliikunnasta, terveydenhoidosta, ylioppilaskunnasta ym. Yliopiston kielikeskus julkaisee verkko-opinto-oppaan omasta opetuksestaan. Tarkemmat tiedot yliopistossa annettavasta opetuksesta löytyvät ohjelmasta, joka julkaistaan yliopiston verkkosivulla.

Ulkomaalaisia opiskelijoita varten on toimitettu englanninkielisiä oppaita, joita on saatavissa koulutuspalveluiden kansainvälisistä palveluista.

Lukuvuoden aikana ajankohtaiset asiat tiedotetaan yliopiston opiskelu-sivulla https://opiskelu.jyu.fi/fi/ 

PIENRYHMÄOHJAUS

Kaikille uusille opiskelijoille on varattu mahdollisuus osallistua pienryhmäohjaukseen, ns. tutorohjaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laitosten  valitsemat ja ylioppilaskunnan kouluttamat vanhemmat opiskelijat kokoavat ympärilleen n. 10 - 15 hengen ryhmiä uusista opiskelijoista. Nämä tutorit ohjaavat ryhmänsä jäseniä kaikissa opintojen aloittamiseen ja itse opiskelutyöskentelyyn liittyvissä asioissa ja ongelmissa.

HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA

Laitokset

Jokainen yliopiston laitos/oppiaine on nimennyt henkilön, joka erityisesti hoitaa opiskelijoiden ohjausta. Yksiköiden opinto-ohjaajat (opettajat, koulutussuunnittelijat) voivat antaa yksityiskohtaisia tietoja tutkinto-ohjelman opetusohjelmasta ja opetussuunnitelmasta sekä muista kyseisen laitoksen toimintaan liittyvistä asioista. Yksiköiden opinto-ohjaajat ja heidän vastaanottoaikansa ilmoitetaan yksikön verkkosivulla. Lisäksi jokainen opettaja on velvollinen antamaan opinto-ohjausta edustamassaan aineessa.

Hyvis-toiminta

Jyväskylän yliopistolla on alkanut hyvis-toiminta. Tiedekuntiin ja laitoksille on nimetty hyvikset. Hyvis on yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointineuvoja. Hyvis-toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Hyviksen tehtävänä on olla apuna opiskelijan ongelmien ratkaisemisessa esittämällä vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan.

Tiedekuntien opintopäälliköt:

    * Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Maija Pöyhönen, OPK 117, puh. 040 805 3076, maija.t.poyhonen@jyu.fi   
    * Informaatioteknologian tiedekunta: Eija Hatanpää,  Agora 4. krs, huone AgC 432.3, puh, 050 361 0988, eija.ihanainen@jyu.fi   
    * Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Niina Simanainen, Agora, puh. 040 805 3134, niina.j.simanainen@jyu.fi  
    * Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta:  Riitta Kesonen, Ruusupuisto,RUU B240, puh. 050 441 3690,  riitta.kesonen@jyu.fi
    * Liikuntatieteellinen tiedekunta: Päivi Saari, Liikunta, L 315, puh. 040 805 3396, paivi.e.saari@jyu.fi
    * Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Marja Korhonen, Ylistönrinne, Nano Science Center, YNC 312, puh. 040 770 7777, marja.e.korhonen@jyu.fi

Muu neuvontapalvelu

Työelämäpalvelut täydentää ainelaitosten antaamaa opinto-ohjausta tuomalla siihen mukaan työelämäulottuvuuden.  Työelämäasiantuntijan tavoittaa T-rakennuksen 2. kerroksesta. Puhelin 050 376 1198, sähköposti rekry@jyu.fi 

Opiskelijapalvelut
(T, 2. krs aula) antaa yleisneuvontaa ja ottaa vastaan ilmoittautumisia, antaa opintotodistuksia, matka-alennuslippuja yms., hoitaa opintotukiasioita sekä välittää eri tarkoituksiin tarvittavia lomakkeita, hoitaa opiskelija- ja opintosuoritusrekisteriä sekä vastaa näihin liittyviin tiedusteluihin. Opiskelijapalvelut ovat auki arkisin (ei lauantaina) kello 9 - 15. Puhelin 040 805 4340 tai 040 805 3091.

Yliopiston kansainvälisiä opiskelijavaihtoasioita hoidetaan kansainvälisissä palveluissa T-rakennuksen 2. kerroksessa. Ulkomailla vaihto-opiskelusta antaa tietoja kansainvälisten asiain opintoneuvoja Tiina Savela puh. 040 805 4342. Yliopiston hakijapalveluissa (T-rakennus, 2. krs) ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijaksi aikoville neuvontaa antaa suunnittelija Emilia Tolvanen, puh. 040 805 3018, emilia.tolvanen@jyu.fi.

Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen vastaa erilaisten opiskelijoille suunnattujen oppaiden toimittamisesta (Opiskelijan opas, Kesäohjelma, Ohjelma) sekä opiskeluun liittyvistä yhteisistä verkkosivuista, koordinoi pienryhmäohjausta ja hoitaa erilaisia opintohallinnollisia tehtäviä. Puhelin 0500 546 003, tuula.maijanen@jyu.fi.

Opintotukea koskeva asiakaspalvelu hoidetaan opintotukitoimiston (T-rakennuksen 2. kerros) aukioloaikoina, puhelimet (014) 260 1065 ja opintotukilautakunnan sihteeri 040 805 4349. Opintotuen puhelinpalveluaika on klo 13.00 - 15.00.

Ohjausta ja neuvontaa Suomessa asuville maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluopinnoista tarjoaa hakijapalveluiden SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Ajanvaraukset ja yhteydenotot: suunnittelija Marita Häkkinen, , puhelin 040 805 4913.  

Liikuntapäällikkö ja liikuntasuunnittelija antavat tietoja korkeakoulu- ja yliopistoliikunnasta ja muusta liikuntatoiminnasta L-rakennuksessa, klo 9-11, puhelin 050 428 5270.

Opiskelijapsykologit ovat tavattavissa Puistokatu 4:ssä, kiireetön ajanvaraus 046 710 1073 ja kiireellinen ajanvaraus 046 710 1068.

 Asunnonvälitystä

Ohjausta aikuisopiskelijoille

Opiskelu perustutkinnon jälkeen on oma taiteen lajinsa. Työ- ja perhe-elämän yhdistäminen opintoihin ei ole aina helppoa. Jyväskylän yliopiston aikuiskoulutuksen sivuilla on hyödyllistä tietoa niin aikuisopintoja suunnitteleville, kuin ne jo aloittaneille. Myös Opintopolkuun on koonnut tietoa aikuisopiskelijan tueksi. Sieltä löytyy tietoa mm. opintojen rahoittamisesta ja opintovapaista.

Tässä lisäksi muutama käytännöllinen linkki:

 

Muuta aikuisopiskelusta:

Ohjausta maahanmuuttajille
 

Yliopiston hakijapalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluopinnoista tai aiemman korkeakoulututkintonsa täydentämisestä Suomessa. Ohjausta tarjoaa hakijapalveluiden SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ajanvarausten mukaan. Ajan ohjauskeskusteluun voi varata osoitteessa tai soittamalla suunnittelija Marita Häkkiselle numeroon 040 805 4913.