Ohjaus

Laadukkaan ohjauksen periaatteet Jyväskylän yliopistossa - Linjaukset Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden ohjauksen järjestämiseksi (pdf)

Mitä opinto-ohjaus on yliopistossa?

Opiskelija voi hakea/pyytää ohjausta kohdennetusti. Erilaisilla ohjauksen muodoilla pyritään vastaamaan heterogeenisen opiskelijajoukon erilaisiin ohjaustarpeisiin ja varmistamaan ohjauksen saavutettavuus.

  • Perusohjaus on jokaiselle opiskelijalle annettavaa ohjausta, jota toteutetaan pääosin ryhmäohjauksena opiskelijan koko opintopolun ajan. Perusohjauksen avulla tuetaan nimenomaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Perusohjauksen avulla mahdollistetaan opiskelijalle tarjolla olevien palvelujen itsenäinen käyttö.
  • Opiskelijalle annetaan täydentävää ohjausta henkilökohtaisena ohjauksena opiskelijan aloitteesta ja opiskelijan esittämästä aiheesta. Täydentävä ohjaus voi koskea esimerkiksi opiskelijan henkilökohtaisen elämäntilanteen (sairaus ym.) ja opiskelun sujuvaa yhdistämistä, opiskelun esteettömyyttä tai kansainvälisiä opintoja.
  • Opiskelijoille tarjotaan tehostettua ohjausta, kun opiskelijan opinnot eivät etene (sairaus, elämäntilanne, motivaation puute ym.). Tehostetussa ohjauksessa käytetään tarvittaessa apuna muita asiantuntijoita.

Erilaiset ohjaus- ja tukimuodot

HOPS-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) opetusta antavan yksikön nimettyjen opintojen ohjaajan/ohjaajien  avustuksella. HOPS ohjaa opiskelua ja se rakentuu opiskelijan tavoitteleman tutkinnon ja osaamistavoitteiden ympärille. HOPS on dokumentoitu suunnitelma siitä, mitä opintoja opiskelija suorittaa miten, milloin ja missä järjestyksessä. Opiskelija voi opintojen valinnassa ottaa huomioon kiinnostuksensa kohteet, uratavoitteensa ja työllisyysnäkymät. Jokaisen opiskelijan kanssa käydään opintojen alussa ainakin yksi HOPS-keskustelu. Opiskelijalla on oikeus HOPS-ohjaukseen opintojen alussa ja sen lisäksi vähintään kerran kandidaattiopintojen aikana, kerran maisteriopintojen aikana, sekä opiskelusuunnitelman olennaisesti muuttuessa (JY:n tutkintosääntö). HOPSit tehdään yliopiston oman Korppi-tietojärjestelmän (=opintotietojärjestelmä) yhteydessä toimivaan eHOPS-järjestelmään.

Yksilö- ja ryhmäohjaus

Opintojen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty sekä henkilökohtaisen opiskelun suunnitelman (HOPS) ohjaaja että omaopettaja. Ohjauksella tuetaan opiskelijan opintojen suunnittelua ja sujuvuutta, sekä kokonaisvaltaisemmin opiskeluprosessia ja asiantuntijaksi kasvamista. Huolellinen opintojen suunnittelu ja sitä tukeva ohjaus edesauttavat valmistumista tavoiteajassa.

Ryhmäohjauksella tuetaan opiskelijoiden yhteishenkeä ja ryhmäytymistä ja vertaisryhmässä opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Ryhmäohjausta toteutetaan yliopistossamme jo monin eri nimikkein; opettajatutorointi, kotiryhmätoiminta, omaopettajatoiminta tms. Ryhmäohjauksessa käsiteltäviä yleisiä teemoja ovat opiskelukäytännöt/akateeminen opiskelu, opintojen suunnittelun ja etenemisen tukeminen ja asiantuntijuuden rakentuminen.

 Opiskelijalla on oikeus ryhmäohjauksen lisäksi yksilöohjaukseen.

Vertaistutorointi

Kaikille uusille opiskelijoille on varattu mahdollisuus osallistua ns. tutorohjaukseen, joka toteutetaan oman tutkinto-ohjelman pienryhmäohjauksena. Tämä tarkoittaa sitä, että laitosten valitsemat ja ylioppilaskunnan kouluttamat vanhemmat opiskelijat kokoavat ympärilleen n. 1015 hengen ryhmiä uusista opiskelijoista. Nämä tutorit ohjaavat ryhmänsä jäseniä kaikissa opintojen aloittamiseen ja itse opiskelutyöskentelyyn liittyvissä asioissa ja ongelmissa.

Hyvis-ohjaus

Jyväskylän yliopistossa tarjotaan opiskelijoille hyvinvoinnin tueksi hyvis-ohjausta. Hyvis on yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointineuvoja. Hyvis-toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Hyviksen tehtävänä on olla apuna opiskelijan ongelmien ratkaisemisessa esittämällä vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan. Opetusta antaviin yksiköihin on nimetty hyvikset.

Akateemisten opiskelutaitojen ohjaus

Omien vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voisit menestyä opinnoissasi parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelun taitokartta on tätä varten kehitetty itsearviointityökalu, joka tarjoaa sinulle palautteen lisäksi vinkkejä lukemisen sujuvoittamiseksi ja kirjoittamistaitojen kehittämiseksi. Tästä lisää Student Life -sivulla.

Esteettömyyteen ja yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin liittyvät tukipalvelut

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys-sivulta löydät tietoa opiskeluun liittyvistä erityisjärjestelyistä ja yliopiston tilojen esteettömyydestä.

Työelämään liittyvät palvelut ja ohjaus

Työelämäpalvelut täydentää opetusta antavien yksikköjen antamaa opinto-ohjausta tuomalla siihen mukaan työelämäulottuvuuden.

Kansainvälistymiseen liittyvä ohjaus

Yliopiston kansainvälisiä opiskelijavaihtoasioita hoidetaan kansainvälisissä palveluissa T-rakennuksen 2. kerroksessa. Ulkomailla vaihto-opiskelusta antaa tietoja kansainvälisten asiain opintoneuvoja Sanna Patja puh. 040 805 4342. Yliopiston hakijapalveluissa (T-rakennus, 2. krs) ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijaksi aikoville neuvontaa antaa suunnittelija Emilia Tolvanen, puh. 040 805 3018, .

Tiedekuntien kv-yhdyshenkilön yksi tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa opiskelijoille ja henkilökunnalla eri kv-liikkuvuusohjelmista ja ajankohtaisista kv-asioista. Yhteystiedot

Työharjoittelu ulkomailla on kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Kansainvälisessä harjoittelussa kartutat kielitaitoasi ja kulttuurituntemustasi sekä saat hyödyllistä työkokemusta, jota työnantajat arvostavat. Harjoittelujakso voi myös toimia ponnahduslautana kansainväliselle uralle. Lisätietoja

Kielikeskuksessa voit valita kursseja, jotka tukevat vaihtoon lähtöä tai työharjoittelua ulkomailla. Voit kansainvälistyä myös kotiyliopistossa. Lisätietoja

Opiskelijapalveluista saatava neuvonta

Opiskelijan kompassi – mielenhyvinvointia edistävä verkko-ohjelma

Opiskelijan kompassi antaa eväitä ja työkaluja jaksamiseesi ja edistää hyvinvointiasi tukemalla sinua opinnoissasi ja arjessasi. Opiskelijan kompassi auttaa, mikäli haluat pohtia tavoitteitasi, saada apua ajankäyttöösi tai omaan jaksamiseesi liittyviin asioihin, kuten esim. motivaatio-ongelmiin, jännittämiseen tai ihmissuhteisiin. Sieltä löydät apua, mikäli stressaavassa elämäntilanteessa haluat opetella rauhoittumista ja kokeilla, miten esim. tietoisen läsnäolon harjoittelu voi auttaa sinua jaksamaan tai miten voit saada uudenlaista näkökulmaa tunteisiisi ja ajatuksiisi. Opiskelijan kompassi on tarkoitettu kaikille yliopistomme opiskelijoille. Se on maksuton, helppokäyttöinen, tutkittu ja tavoitettavissasi kellon ympäri - juuri silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Opiskelijan kompassia tarjotaan myös ohjattuna joka syys- ja kevätlukukausi. Tarkemmat tiedot Opiskelijan kompassi -sivulla.

Oppilaitospappi - tukea opiskeluun ja jaksamiseen

Jyväskylän seurakunnan oppilaitospappi on opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa varten. Oppilaitospapin kanssa voit keskustella mieltäsi painavista asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Oppilaitospastorimme Matti Väätäinen päivystää yliopiston Seminaarinmäellä Fennicumissa (F103). Tavoitat hänet sähköpostilla, puhelimella tai paikan päällä kampuksilla hihasta nykäisemällä.

Ohjausta maahanmuuttajille

Yliopiston hakijapalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluopinnoista tai aiemman korkeakoulututkintonsa täydentämisestä Suomessa. Ohjausta tarjoaa hakijapalveluiden SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ajanvarausten mukaan. Ajan ohjauskeskusteluun voi varata osoitteessa simhe-info(at)jyu.fi tai soittamalla suunnittelija Marita Häkkiselle numeroon 040 805 4913.  

Päihdeneuvonta

Opetus- ja ohjaushenkilökunta tai opiskelija voi ottaa yhteyttä yliopiston opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilöön (Hanna Laitinen, puh. 040 805 4352, hanna.r.laitinen(at)jyu.fi), mikäli opiskelijan päihdekäyttö on huolta herättävää ja siihen toivotaan neuvoja ja tukea. Tämä on osa Jyväskylän yliopistossa laadittua päihdeohjelmaa.

Kiusaamista ja häirintää koskeva neuvonta

Tiedekuntien ja laitosten opinto-ohjaussivut

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta