Työharjoitteluohje

1. Työharjoittelupaikan etsiminen

Varaa aikaa työharjoittelupaikan etsimiseen. Etsi työharjoittelupaikkaa eri menetelmillä monia tietolähteitä ja hakupalveluja hyödyntäen. Sopiva työharjoittelupaikka voi löytyä yrityksestä, valtionhallinnosta, kunnalta tai järjestöstä.  Moni työharjoittelumahdollisuus ei näy julkisesti vaan tulee tietoon kaveripiiristä tai erilaisten verkostojen kautta.  Muista, että työtehtävien tulee liittyä opintoihin ja olla koulutusta vastaavia. Työharjoittelulle on saatava myös ainelaitoksen ohjaajan hyväksyntä.

Tee oma osaamisesi näkyväksi

On tärkeää, että pystyt tunnistamaan ja esittelemään oman osaamisesi työnantajalle. Eri koulutusten osaamistavoitteet kertovat, mitä opiskelijan voi odottaa tietyn opintokokonaisuuden jälkeen osaavan. On kuitenkin paljon sellaista osaamista, mistä pitää osata kertoa omin sanoin.  Hyödynnä oman osaamisen kuvaamisessa esimerkiksi seuraavia dokumentteja:

 • Ansioluettelo
 • Osaamisportfolio
 • Opinnäytetyö
 • Opintosuoritusote
 • Omat verkkosivut
 • Työkokemuksesta työnantajan lausunto
 • Suositukset

Työelämäpalveluiden asiantuntijoilta saat apua harjoittelupaikkahakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen. Mikäli haet työharjoittelupaikkaa Euroopasta, kannattaa tutustua myös eurooppalainen ansioluettelomalliin The Europass Curriculum Vitae (CV). Työnhakuun ja yhteyksien luomiseksi on nykyisin tarjolla runsaasti erilaisia sosiaalisen median välineitä ja verkostoja kuten LinkedIn. 

Pidä vipinää markkinoilla

Älä jää odottelemaan! Kun osaamisesi on hyvin dokumentoitu, on aika toimia. Tee itsesi myönteisellä tavalla näkyväksi työnantajien verkkopalvelujen ja tapaamisten avulla. Valmistautuminen kannattaa ja onnistunut haastattelu auttaa jäämään myönteisellä tavalla mieleen.2. Työsuhdeasiat

Työharjoitteluajan palkka

Työharjoitteluajan palkka voi muodostua opiskelijan ainelaitoksen harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta tai tulla kokonaan laitokselta tai työnantajalta. Joidenkin oppiaineiden (esimerkiksi aineenopettajien) harjoittelu on tavallisesti palkatonta, kun taas joillain aloilla palkka koetaan vakiintuneena käytäntönä. Työharjoitteluajan palkka on opiskelijalle veronalaista tuloa, joten sen vaikutus opintotukeen kannattaa ottaa huomioon. Opintotuen asumislisää voit saada vain, jos asut työharjoittelujakson aikana vuokra-asunnossa. Tarkemmat tiedot löytyvät KELAn sivuilta http://www.kela.fi/opiskelijat

Ainelaitoksen tuki

Useimmilla Jyväskylän yliopiston ainelaitoksilla on budjetissaan tiedekunnan määräämä rahoitus koti- ja ulkomaisen työharjoittelun tukemiseen. Vuosittain noin 250 opiskelijaa pääsee tuetun harjoittelun piiriin. Rahoitus ei kuitenkaan välttämättä riitä kaikkien halukkaiden tuettuun harjoitteluun. Joidenkin työharjoittelutilaisuuksien kohdalla ainelaitoksen tuki saattaa olla välttämätön edellytys. Tutustu oman oppiaineesi tietolähteisiin ja ota ajoissa syksyllä yhteyttä harjoitteluvastaavaan selvittääksesi oman laitoksesi käytännön järjestelyt (hakumenettely, harjoittelutuen määrä jne.). Pääsääntöisesti hakuaika on tammi-helmikuu, mutta joillain laitoksilla tuki on haettavissa jo marras-joulukuussa.
Katso oman ainelaitoksesi harjoitteluyhdyshenkilö.

Työnantaja maksaa palkan

Monien, varsinkin omatoimisesti hankittujen työharjoittelupaikkojen kohdalla työnantaja ja harjoittelija sopivat keskenään harjoitteluajan palkan. Työelämäpalvelut suosittelee työharjoittelun palkaksi vähintään KELA:n työssäoloehdon täyttävää palkkaa (1211 €/kk vuonna 2019).

Palkaton työharjoittelu

Palkatonta työharjoittelua ei pääsääntöisesti suositella. Ilman työsuhdetta harjoittelija jää työlainsäädännön ja työehtosopimusten suojan ulkopuolelle. Harkitse siis tarkkaan onko harjoittelupaikka niin hyvä, että se kannattaa ottaa vastaan ilman palkkaa.

Työharjoittelun vastuut ja sopimukset

Sovi työharjoittelun sisältö ja toimintatavat mahdollisimman tarkasti ainelaitoksen ja työnantajan kanssa ennen työharjoittelun alkua. Opintoihin kuuluvassa työharjoittelussa on kolme osapuolta, joista jokainen vaikuttaa kokonaisuuden onnistumiseen. Jokaisella on myös oikeuksia ja velvollisuuksia.

Yliopiston velvollisuudet

Yliopistoa ja sen yksiköitä ohjaavat työharjoitteluun liittyvät lait ja asetukset sekä tutkintosääntö

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö (33 §) : Tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu mahdollisuus ohjattuun työharjoitteluun joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana opintoja. Opintoihin sisältyvän työharjoittelun voi tehdä kotimaassa tai ulkomailla. Työharjoittelusta tulee harjoittelun ohjaajan johdolla laatia työharjoittelusopimus. Ohjaajan vastuulla on varmistaa, että osapuolet ymmärtävät harjoittelun merkityksen osana opintoja.

Työnantajan velvollisuudet

Palkallisessa työharjoittelussa opiskelija on määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa, josta tehdään työnantajan kanssa kirjallinen sopimus. Työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön, työehtosopimuksen ja työsopimuksen perusteella.

Sopimusmalleja löytyy muun muassa eri ammattijärjestöjen sivuilta. Työsopimuksessa tulee olla mainittuna:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työsuhteen alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • työntekopaikka
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkka, muu vastike ja palkanmaksukausi
 • työaika
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • lomaraha
 • sairausajan palkka
 • koulutus
 • matkakustannukset, matka-ajan palkka
 • vakuutukset.

Katso myös Työsuojeluhallinto. Työsopimus

Työharjoittelun päätyttyä opiskelijalla on oikeus saada työtodistus, josta ilmenee:

 • työharjoittelun työnantaja
 • työtehtävät
 • työharjoittelun ajankohta.

Työtodistus ei välttämättä tule automaattisesti, ja lain mukaan työntekijän itsensä on pyydettävä työtodistusta työnantajalta. Lisäksi työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistukseen merkitään arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä että työsuhteen päättymisen syy, tai vain toinen näistä.

Kun työharjoittelija on työsopimussuhteessa, on muistettava myös työsopimuslain velvollisuudet työntekijälle.

 • Työntekijän keskeisin velvollisuus työsuhteessa on työn tekeminen. Työntekijän on lähtökohtaisesti toteltava työnantajan työhön liittyviä määräyksiä.
 • Työntekijän on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan odottaa. Työsuhteen osapuolten on muutoinkin otettava huomioon toisen osapuolen etu.
 • Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka voi vahingoittaa työnantajaa työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Työntekijä voi tehdä muuta palkkatyötä, mikäli työnantaja on antanut siihen luvan tai työantaja ei ole tällaisesta työstä tietoisena sitä kieltänyt.
 • Työntekijä ei saa työsuhteen aikana ilmaista työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia. (Tutustu työsopimuslakiin.)

Opiskelijan vakuutusturva työharjoittelun aikana

Palkallisessa työharjoittelussa opiskelijalla on työsopimuksen perusteella Lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa sekä työntekijän ollessa työnantajan asioilla. Myös säännölliset työmatkat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Vaikka lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, suositellaan ulkomaanmatkoille kuitenkin lisäturvaksi matkavakuutusta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei ole voimassa työntekijän vapaa-aikana tämän ollessa työmatkoilla, esimerkiksi hotellissa illalla.

Palkattomassa työharjoittelussa opiskelija on yliopiston tapaturmavakuutuksen piirissä mikäli opiskelija saa työharjoittelusta opintopisteitä.

3. Raportointi ja arviointi

Tavoitteellinen työharjoittelu

Jos haluat varmistaa, että opit työharjoittelusta mahdollisimman monipuolisesti  perehdy käytäntöihin sekä oppimis- ja uramahdollisuuksiin alakohtaisesti, tutustu tarjolla oleviin työharjoitteluoppaisiin ja selkeytä tavoitteesi: ole tietoinen siitä, mitä sinulla on tarjota ja mitä voit yhteistyöltä tavoitella

Aarresaari.net –sivustolta löydät Laadukas harjoittelu –oppaan, jonka avulla voit tehdä

 • osaamiskartoitukseen,
 • tavoitteiden asettamiseen,
 • toimintasuunnitelman laatimiseen ja
 • saavutusten kirjaamiseen.

Työharjoitteluraportti

Työharjoittelusta raportoidaan oman ainelaitoksen vastuuhenkilölle työharjoittelun kestäessä tai päätyttyä. Raportoinnin toivotaan yleensä kuvailevan omaa osaamista ja oppimista sekä työharjoittelutehtäviä, -kokemusta ja -paikkaa. Suositukset työharjoitteluraportin pituudeksi vaihtelevat yhdestä kahteenkymmeneen A4-sivuun.


Työharjoittelupaikkalinkkejä