Erasmus+ työharjoittelu

Erasmus-harjoittelijavaihdon kautta voit lähteä työharjoitteluun Eurooppaan

Kesto ja sisältö

Erasmus-harjoittelujakson vähimmäiskesto on pääsääntöisesti 3 täyttä kuukautta ja enimmäiskesto 6kk. Harjoittelutukea voi saada kuitenkin perustelluista syistä harjoitteluun, jonka vähimmäiskesto on kaksi täyttä kuukautta. Perustelluiksi syiksi katsotaan se, että työnantaja ei pysty tarjoamaan harjoittelupaikkaa yli 2kk ajalle tai opetussuunnitelmassa päätetty työharjoittelun kesto on 2kk, eikä tutkintoon ole mahdollista sisällyttää laajempaa harjoittelua.

Harjoittelun tulee olla opintoihin kuuluvaa (joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana) ja sen on oltava päätoimista  eli vähintään 30 työtuntia viikossa. Opettajaharjoittelussa myös tuntien valmisteluun käytetty aika lasketaan työajaksi. Harjoittelu voi tapahtua ajanjaksolla   1.6.2019-30.9.2020

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset, korkeakoulut, yksityiset ja julkiset organisaatiot seuraavissa maissa:

 • EU:n jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro)
 • ETA/EFTA-maista Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Makedonia, Serbia ja Turkki

 

Seuraavat eivät kuitenkaan sovellu harjoittelupaikaksi:

 • EU-organisaatiot
 • EU-ohjelmia hoitavat organisaatiot (esim. kansalliset toimistot)
 • Ulkoasiainministeriö on linjannut, että Suomen lähetystöihin ulkomaille ei voi toistaiseksi hakea harjoitteluun Erasmus-tuella.

Opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset) ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja siinä tapauksessa, että varmistetaan, että Erasmus-harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu. Harjoittelun tuoma monikulttuurinen lisäarvo kirjataan Erasmus-työharjoittelusopimukseen.

Opettajaksi opiskelevien apulaisopettajaharjoittelu on osa Erasmus-harjoittelua ja siinä noudatetaan Erasmuksen sääntöjä.

Kuka voi osallistua?

Harjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee olla kirjoilla Jyväskylän yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavana opiskelijana. Kaikki ulkomaalaiset, Suomessa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat voivat lähteä Erasmus-harjoitteluun. Kandidaattitutkintoa suorittavat voivat lähteä työharjoitteluun yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Erillisiä maisteriopintoja tai -ohjelmaan suorittavat voivat lähetä työharjoitteluun yhden lukukauden opintojen jälkeen.

Erasmus-jaksolle (opiskelu tai työharjoittelu) voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (kandidaatti/maisteri/tohtori). Erasmus+ työharjoittelun enimmäiskesto yhdellä tutkintotasolla on 6kk, jonka voi jakaa eri jaksoihin huomioiden harjoittelun vähimmäis- ja enimmäiskestot.

Voit esim. osallistua

 • maks. 12 kk opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon kandidaattivaiheessa (ottaen huomioon yllämainitun rajauksen harjoittelun kestosta) ja
 • maks. 12 kk opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon maisterivaiheessa (ottaen huomioon yllämainitun rajauksen harjoittelun kestosta) ja
 • maks. 12 kk opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon jatko-opintovaiheessa (ottaen huomioon yllämainitun rajauksen harjoittelun kestosta)

Jos opiskelija haluaa sijoittaa harjoittelujakson maisterivaiheeseen, niin hänellä tulee olla kandidaattitutkinto ennen harjoittelun alkua.

Apuraha

Erasmus-harjoitteluun lähtevät opiskelijat saavat Erasmus-harjoitteluapurahan.

Erasmus-apurahan suuruus määräytyy ajanjaksolla 1.6.2019-30.9.2020 harjoittelun keston ja kohdemaan mukaan seuraavasti:

 • Kalleimpiin maihin (Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska) lähteville myönnetään kuukausiapuraha, joka on 540 €/kk. 
 • Kaikkiin muihin ohjelmamaihin lähteville myönnetään hieman alempi kuukausiapuraha, joka on 480 €/kk

Täydet kuukaudet ylittävältä osalta lasketaan päiväkohtainen apuraha jakamalla kuukausiapuraha 30:llä.

Apurahaa ei myönnetä, mikäli harjoittelupaikan mahdollisesti maksama palkka ylittää Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan. Vähimmäispalkan suuruus tarkistetaan vuosittain uuden Erasmus-kauden alkaessa 1.6.2018 alkaen tulorajana on 1189€/kk.

Erasmus-työharjoitteluapurahaa voi hakea ympäri vuoden.

Erasmus-harjoitteluun lähtevän on mahdollista hakea myös opintotukea ulkomaille. CIMOn harjoitteluohjelmien kautta harjoittelupaikan saaneet eivät voi saada Erasmus-harjoitteluapurahaa. Erasmus-apurahaa ei voi myöskään saada samanaikaisesti laitoksen myöntämän harjoittelutuen tai yliopiston matka-apurahan kanssa.

Lisätietoja Erasmus-apurahasta ja sen hausta

Perheelliset opiskelijat

Perheelliset opiskelijat (=joilla on alaikäisiä huollettavia lapsia) saavat erillisapurahaa normaalin Erasmus+ apurahan lisäksi. Perheellisten opiskelijoiden kuukausiapurahan (erillisapuraha mukaan lukien) suuruus kalliimpiin maihin on 620€/kk ja muihin maihin 560€/kk.

Esteettömyystuki

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan harjoittelu silloin, kun esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin. Lisätietoja erityisapurahasta.

Hakulomakkeet

Erasmus+ työharjoittelua varten tulee täyttää kaksi lomaketta. Perheellisen opiskelijan lisätukea hakevat täyttävät myös Perheellisen opiskelijan lisätuki -lomakkeen.

 • Apurahasopimus (Grant Agreement), jonka täyttää ja allekirjoittaa opiskelija
 • Harjoittelusopimus (Learning Agreement for Traineeships), joka täyttävät ja allekirjoittavat opiskelija, työnantaja ja lähettävä laitos. Siinä sovitaan mm.
  • työtehtävistä
  • harjoitteluajasta
  • tavoiteltavista oppimistuloksista (tiedon, osaamisen ja taitojen karttuminen)
  • harjoittelun arvioinnista sekä
  • harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon
  • vakuutuksista, joiden kohdalla on huomioitava se, että opiskelijan tulee olla sairaus-, tapaturma- ja vastuuvapausvakuutuksien piirissä harjoittelunsa ajan voidakseen saada Erasmus+ -apurahan. Jos opiskelijan harjoittelupaikka ei tarjoa vakuutuksia, niin Jyväskylän yliopisto tarjoaa tapaturma- ja vastuuvapausvakuutukset opiskelijalle. Vakuutukset voivat olla myös opiskelijan itsensä ottamia. 
 • Perheellisen opiskelijan lisätuki / Ilmoitus lasten lukumäärästä

Lisäksi opiskelijan ja vastaanottavan yrityksen tulee solmia erillinen harjoittelu- tai työsopimus kyseisen maan lainsäädännön perusteella (työehdot, työajat yms.)

Yliopistolla töissä olevat

Jos olet työsuhteessa (saat palkkaa) Jyväskylän yliopistossa  harjoittelukauden aikana, ota yhteys työelämäpalveluihin. Erasmus+ -apuraha maksetaan sinulle apurahan sijaan matkalaskulla. Jyväskylän yliopistoon työsuhtessa olevalle henkilölle ei voida myöntää Erasmus-tukea apurahan muodossa.

Harjoittelun vaikutus sosiaaliturvaan

Vakinaisesti Suomessa asuva ja vakuutettu opiskelija voi oleskella ulkomailla tilapäisesti eli enintään vuoden ajan säilyttäen oikeutensa sosiaaliturvaan

Poikkeus: EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tapahtuvan palkallisen työharjoittelun myötä opiskelija siirtyy yleensä työskentelyvaltion sosiaaliturvaan ja oikeus Suomen sosiaaliturvaan päättyy.

Lisätietoja: kela.fi

Lisätietoja

Lisätietoja Erasmus-harjoittelijavaihdosta saat ainelaitoksesi/tiedekuntasi kv-yhdyshenkilöltä ja työelämäasiantuntija Annamari Rovamolta, annamari.rovamo(at)jyu.fi, 050 3761198

Tietosuojailmoitus