Yliopiston matka-apuraha

Harjoittelupaikan ulkomailta hankkineet opiskelijat voivat hakea yliopiston matka-apurahaa ja tarvittaessa sen lisäksi matka-apurahaan kuuluvaa esteettömyystukea.

Apurahan suuruus ja hakuaika

Ulkomaiseen työharjoitteluun on haettavissa matka-apurahoja, joihin voi kuulua myös esteettömyystuki. Matka-apurahan suuruus riippuu pääasiassa harjoittelupaikan sijainnista. Matka-apurahan suuruus on 700 – 2000 euroa. Apurahaa voi hakea joko ennen ulkomaille lähtöä harjoittelupaikan varmistuttua tai ulkomailta käsin harjoittelujakson jo alettua, sillä edellytyksellä, että harjoittelu on käynnissä vielä viimeisenä hakupäivänä. Apurahaa ei voi siis hakea jälkikäteen harjoittelun jo päätyttyä. Jos opiskelija hakee matka-apurahan lisäksi esteettömyystukea, tulee sekä matka-apurahaa että esteettömyystukea hakea ennen ulkomaille lähtöä harjoittelupaikan varmistuttua. Sekä matka-apurahan että siihen kuuluvan esteettömyystuen voi saada opintojensa aikana vain kerran. Matka-apurahaa ei myönnetä opiskelijan kotimaassa tapahtuvaan harjoitteluun. Hakuajat päättyvät vuosittain 2.5. ja 1.11. tai edeltävinä arkipäivinä.

Työharjoitteluapurahan myöntämisen edellytykset

 • hakija on JY:n perustutkinto-opiskelija, joka on hankkinut työharjoittelupaikan ulkomailta. Tutkinnon valmistumisen jälkeisiä täydentäviä opintoja suorittavat, eivät voi hakea matka-apurahaa.
 • JY:n ainelaitos tai  tiedekunta myöntää työharjoittelusta opintopisteitä
 • harjoittelun kesto on oman laitoksen/tiedekunnan suositusten mukainen, kuitenkin vähintään 2 täyttä kuukautta (esim. 1.5.-30.6. tai 15.5.-14.7.)
 • hakijan palkka tai muu tulo (apuraha tms.) ei ylitä 1000€/kk

Jos apurahaa ei voida myöntää kaikille hakijoille, asettavat tiedekunnat opiskelijansa paremmuusjärjestykseen seuraavia kriteereitä käyttäen: riittävä kielitaito, muu rahallinen tuki tai palkka, opintojen vaiheen sopivuus harjoitteluun, harjoittelun oppimistavoitteet, opintopistekertymä per lukukausi ja opintomenestys.

Huom!
Eurooppaan työharjoitteluun tulee ensisijaisesti hakea Erasmus+ apurahaa. Matka-apuraha myönnetään Eurooppaan vain siinä tapauksessa, että kyseiseen harjoitteluun ei voida myöntää Erasmus+ apurahaa. Matka-apurahaa ja Erasmus+ apurahaa ei voi saada yhtä aikaa. Lisätietoja Erasmus-harjoittelijavaihdosta

Hakemuksen liitteet

 • työharjoittelupaikasta saatu vahvistuskirje/hyväksymiskirje, josta käyvät ilmi harjoittelun kesto (alkamis- ja loppumispäivät on mainittava), mahdollisen palkan suuruus ja muut edut (esim. ilmainen asuminen) sekä harjoittelun kohdemaa ja kaupunki
 • todistus kielitaidosta
 • oppimistavoitteet harjoittelulle, perusteet harjoittelupaikan valinnalle  ja arvio harjoittelujakson aiheuttamista kuluista (mm. matkat ja asuminen)
 • ainelaitoksen tai tiedekunnan lausunto työharjoittelun hyväksi lukemisesta tutkintoon
 • ulkomaille suuntautuvan työharjoittelun vastuulomake
 • apurahan maksaminen -lomake

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee toimittaa yliopistolle työharjoittelupaikan edustajan allekirjoittama todistus työharjoittelun toteutuneesta kestosta.
Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava hakijan saamat muut apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset.

Matka-apurahan suuruus

Eurooppaan myönnettävien matka-apurahojen suuruus

Erasmus-maat (tietoa Erasmuksesta)                       700€
Muu Eurooppa ja Venäjän Uralin länsipuolinen osa 900€

Euroopan ulkopuolelle myönnettävien matka-apurahojen suuruus

Apurahan suuruus määritetään Euroopan komission distance calculatorin avulla. (Eu:n distance calculatorin toiminnassa on ollut ongelmia. Sen tilalla voi käyttää tätä distance calculatoria)

kohteet, joiden etäisyys Jyväskylästä on korkeintaan 3999 km     1300€
kohteet, joiden etäisyys Jyväskylästä on 4000 - 7999 km             1800€
kohteet, joiden etäisyys Jyväskylästä on 8000 km tai enemmän   2000€

Varmista kohdemaasi turvallisuus Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteesta, sillä matka-apurahaa ei myönnetä riskimaihin. Jos maan turvallisuustilanne heikkenee apurahan myöntämisen jälkeen, voidaan apuraha periä takaisin.

Matka-apurahan esteettömyystuki

Esteettömyystukea hakevan tulee täyttää kaikki yllämainitut matka-apurahan edellytykset. Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan työharjoittelu silloin, kun opiskelijan vamman, sairauden, oppimisvaikeuden tai muun vastaavan syyn huomioon ottaminen kansainvälisessä työharjoittelussa tuo lisäkustannuksia.

Esteettömyystuki voidaan myöntää viidelle opiskelijalle. Yhtä opiskelijaa kohden tukea voidaan myöntää todennettujen lisäkustannuksien perusteella enintään 4000 euroa.

Esitteettömyystuet myönnetään käyttäen seuraavia kriteereitä:

 • opiskelijan sitoutuneisuus opintoihinsa
 • harjoittelun sopiminen opiskelijan opintosuunnitelmaan
 • opintomenestys

Esteettömyystukea varten tarvittavat liitteet:

 • hakulomake ulkomailla tapahtuvaa työharjoittelua varten myönnettävälle matka-apurahan esteettömyystuelle 2015–2016
 • lääkärintodistus tai muu asiantuntijalausunto
 • laitoksen / tiedekunnan lausunto matka-apurahan esteettömyystukihakemusta varten

Esteettömyystukihakemuksessa on lisäksi ilmoitettava hakijan saamat muut apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset.

 Hakulomakkeet ja hakudeadline

 Apurahahakemukset  palautetaan opintopalvelujen työelämäpalvelut -yksikköön työelämäasiantuntija Annamari Rovamolle, (T-rakennus, huone T250) .

Vuoden 2019 hakukierrokset päättyvät to 2.5. 2019 ja pe 1.11.2019. Kevään hakukierroksen päätökset ilmoitetaan toukokuussa ja syksyn hakukierroksen marraskuussa.

Valintaprosessi

Apurahojen jaosta päättää yliopiston opintopalvelujohtaja opintopalvelujen esityksestä. Päätökset tehdään hakuasiakirjojen perusteella, joten niiden laadinnassa kannattaa olla huolellinen. Yliopistolain (558/2009, § 84 1 mom.) mukaan apurahapäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja

Lisätietoja harjoitteluapurahoista antaa Annamari Rovamo, 050 376 1198, annamari.rovamo(a)jyu.fi

Tietosuojailmoitus