Finmeas - Monitieteinen työelämäprojekti Case Finmeas

 


Finmeas - Monitieteinen työelämäprojekti Case Finmeas

 

Tiimi Vaahtokarkki toteutti monitieteisen työelämäprojektin Finmeas -yritykselle. Asiakas on geoteknisten mittauslaitteiden ja mittauspalveluiden asiantuntija ja eturivin suomalainen tuotekehittäjä. Yrityksen tuotteiden avulla voidaan valvoa maaperän liikkeitä ja ilmiöitä sekä rakenteiden kuntoa luotettavasti ja vaivattomasti. Yrityksen palvelut kattavat mittauslaitteiden asennuksen, mittausten ja hälytysten seurannan sekä tulosten raportoinnin.

 

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli luoda innovaatioita FinMeas Oy :n ydintoiminnan tukemiseen ja laajentamiseen. Asiakas toivoi kehittämisprojektin tuottavan ideoita uusille tuoteratkaisuille sekä olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden uudistamiselle. Asiakkaan toimeksiantoon sisältyi pienimuotoisen markkinatutkimuksen toteutus, jossa tiimi Vaahtokarkki kartoitti projektissa syntyneiden tuotosten toteutettavuutta sekä kysyntää uusilla markkina-alueilla.

 

Monitieteinen työelämäprojekti -opintojakson aikana tiimi Vaahtokarkin projektipäällikkönä toimi erityispedagogiikan opiskelija Anni Silvonen. Projektipäällikön roolissa Annin tehtäviin kuului projektin kokonaisvaltainen hallinta, tehtävien ja aikataulujen koordinointi ja tiimin työskentelyn ohjaaminen. Erityispedagogiikan koulutuksesta tulevana Annille on luonnollista toimia kokonaisuudesta huolehtivassa ja ohjaavassa, eräänlaisen ’vierellä kulkijan’ roolissa. Sivuaineina Anni on opiskellut psykologiaa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiedettä sekä johtamista. Projektin aikana Anni sovelsi opintotaustan kautta hankittua tietoutta mm. toiminnan jatkuvassa arvioimisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä työvaiheiden ja työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Tiimissä asiakasvastaavan roolissa touhusi viimeisen vuoden ympäristötieteiden opiskelija Minna Salonen. Sivuaineinaan Minna on opiskellut ympäristöterveyttä, biologiaa ja johtamista. Minna on ammatillisessa mielessä kiinnostunut erityisesti ympäristöterveydestä ja vesihuollosta. Minna haki mukaan Monitieteiseen työelämäprojektiin, koska halusi päästä työskentelemään oikean asiakascasen parissa ja hioa työelämässä hyvin tarpeellisia projektinhallintataitoja. Minnan mielestä ympäristöalan asiantuntijuudesta oli asiakasprojektin toteutuksessa paljon hyötyä, sillä projektissa pystyi hyvin hyödyntämään myös ympäristöalan osaamista liittyen ympäristöriskeihin. FinMeas Oy:n kanssa toteutettu projekti on laajentanut Minnan näkemystä ympäristöalan osaajien työmarkkinoista ja on ollut kiehtovaa tutustua geotekniseen alaan.

 

Sihteerinä tiimissä toimi kognitiotieteen pääaineopiskelija Iikka Pietilä. Iikan vahvasta projektinhallintaosaamisesta olikin hyötyä työskentelyn alkuunsaattamisessa, työskentelyn suunnittelussa ja projektin speksaamisessa. Sihteerinä ollessaan Iikka toimi vahvasti projektipäällikkö Annin kanssa projektin kokonaisvaltaisen suunnittelun, määrittelyn, arvioinnin sekä henkilöstöhallinnon parissa. Iikka sai hyödyntää työnohjauksessa myös työpajafasilitointitaitojaan rakentaessaan Annin kanssa muulle projektiryhmälle vaativia työpajoja asiakkaan toimintojen kehittämiseksi. Pietilän erityisosaamisalueisin kuuluu käytettävyys ja käyttäjäkokemus, joihin kehittämisprojektin yksi osioista vahvasti liittyykin - projektin puitteissa edistetään FinMeasin palvelujen käytettävyyttä luomalla uusia representaatiotyökaluja sekä kehittämällä vanhoja projektin parissa. 

 

Asiantuntijana tiimissä työskenteli toisen vuoden fysiikan opiskelija Arttu Huikuri. Arttu opiskelee nanotieteen kandidaattiohjelmassa, ja opiskelee sivuaineinaan matematiikkaa, kemiaa ja solu- ja molekyylibiologiaa. Työelämäprojektissa Arttua kiinnosti eniten työskentely omien vahvuuksiensa kanssa, ja oman alansa tietojen hyödyntäminen. Projektin alussa Arttu ilahtui asiakkaasta, koska mittaukset ja mittalaitteet, jota FinMeas tekee, olivat hänelle fysiikan opiskelijana ainakin periaatetasolla tuttuja. Ideointivaiheessa Arttu osallistui ryhmän ideoiden esittämiseen ja hiomiseen, ja loppuvaiheessa hän osallistui projektiin liittyvän markkinatutkimuksen käytännön toteutukseen.

 

Toisena asiantuntijana työskenteli kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija Samuli Kinnunen. Samuli on suuntautunut peliopintoihin tietotekniikassa, ja opiskelee sivuaineenaan matematiikkaa. Samuli on ollut useasti aiemmin tietotekniikan alalle tyypillisissä projektitöissä omalla vapaa-ajallaan, kuin myös opintojen aikana, ja Samuli onkin nauttinut projektityöskentelyn tarkoituksenmukaisuudesta. Projektityöskentelyn vastuu, mutta myös vapaus luoda omia ratkaisuja yhteistyössä muiden projektin toimijoiden kanssa, onkin pääasiallisin, kuten myös nautinnollisin syy jonka vuoksi Samuli hakeutui Monitieteiseen Työelämäprojektiin. Tähän liittyenkin projektin aikana avautui alkuperäisestä suunnitelmasta lisäurana 3-ulotteisen tiedon esittämisen käytettävyystutkimus, johon Samuli alkoi perehtyä Iikan kanssa projektin puolivälissä.