Niilo Mäki Instituutti – tukea vanhemmille, joiden lapsilla on lukemisen haasteita

Tiimi LuKivan tehtävänä oli toteuttaa Lukusilta.fi-sivustolla julkaistavaan Vanhempainoppaaseen sisältöä, joka tarjoaa vertaistukea sekä tietoa lasten lukemissujuvuuden haasteista.

Tiimi koostui neljästä eri tieteenalan maisteriopiskelijasta, joiden opinnot ja vapaa-ajan harrastukset erosivat täysin toisistaan. Jokaisella tiimin jäsenellä oli oma roolinsa projektissa.

Tiimin esittelyvideo

 

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena oli tuottaa vertaistukea ja konkreettista tietoa vanhemmille, joiden lapsilla on haasteita lukemisen ja kirjoittamisen kanssa.

Projektin kulku ja toteutus

Ensimmäisessä asiakastapaamisessa kävimme läpi ja sovimme asiakasvaatimukset, jotka kokosimme erilaisiksi tehtäväkokonaisuuksiksi. Kukin tehtäväkokonaisuus tuotti yhden käyttöönotettavan tuotoksen.

Sovimme myös heti projektin alussa, että asiakastapaamisia on pääsääntöisesti yksi viikossa. Näissä tapaamisissa raportoimme projektin tilasta ja sovimme seuraavan viikon tehtävistä. Järjestimme vanhemmille ja opettajille haastattelutilanteita, jotka me videoimme. Kysyimme kaikilta haastateltavilta asiakkaan hyväksymät kysymykset.

Videomateriaali editoitiin julkaistavaan muotoon asiakkaan toiveiden mukaan. Tiimin sisäiset palaverit olivat sisällöltään hyvin vaihtelevia. Useimmissa palavereissa kävimme läpi projektin hallintaan liittyviä dokumentteja, mutta joskus keskityimme värittämään animaatiokuvia vanhempien videoita varten.

Ehkäisimme ryppyotsaisuutta viettämällä kaksi virkistyspäivää. Keilaaminen, minigolf ja syöminen rentouttivat kummasti. Projektista ei ollut lupaa puhua!

Projektin lopulliset tuotokset

Aluksi tiimimme oli tarkoitus tuottaa vain haastatteluvideoita vanhemmista ja opettajista, jotka ovat olleet tekemisissä lasten sujuvan lukemisen hankaluuksien kanssa. Lopulta aikaa jäi niin paljon yli, että teimme paljon muutakin.

Opettajien ja vanhempien haastatteluvideot sekä infograafi julkaistaan 5.11.2014 osoitteessa www.lukusilta.fi.

Muita tuotoksia:

Vanhempainopas kaipasi iskulausetta, josta se muistettaisiin. Asiaa mietittiin huolella ja monelta eri kantilta. Tiimi saikin kasaan peräti yli 70 iskulauseehdotusta, joista asiakas sai vapaasti valita mieleisensä. Asiakas vihjasi ehdotuksista olevan laajemmaltikin hyötyä, sillä osa niistä lienee käyttökelpoisia esimerkiksi oppaan alaotsikkoina.

Näkyvyytensä kohentamiseksi asiakas pyysi tiimiltämme markkinoinnin suunnittelua. Suunnitelmamme sisälsi ohjeita sosiaalisten medioiden valintaan ja niiden järkevään käyttöön. Kerroimme muistakin verkostoitumisja tiedotusmahdollisuuksista. Toimme lisäksi esiin ajatuksia sponsoroinnista.

Viimeisenä tehtävänä loimme linkkilistan. Keräsimme listan suomalaisista ja ulkomaalaisista internetsivustoista, jotka käsittelevät oppimisen pulmia. Asiakas voi sekä laittaa linkkejä Vanhempainoppaaseen tiedonjanoisille että käyttää listaa katsauksena vastaavista sivustoista.

Tiimin jäsenet

Tiimillämme oli oma työnjako, joka perustui tiimiläisten vahvuuksiin ja osaamiseen. On syytä kuitenkin painottaa, että emme eläneet projektin aikana erillään minkäänlaisissa lokeroissa, vaan kaikki tekivät melkein kaikkea.

Tiimi LuKiva.jpg

Anniina Runtuvuori suorittaa parhaillaan soluja molekyylibiologian pääaineopintoja. Kokonaisuuden täydentävät ekologian ja kemian sivuaineopinnot sekä monipuolisesti erilaiset kurssit muista tiedekunnista. Projektipäällikkönä Anniina piti yhteyttä asiakkaaseen, piti kokonaisuutta kasassa ja työtoverinsa jämäkästi kurissa. Projektipäällikkyys antoi Anniinalle hyvät eväät tulevia työtehtäviä ajatellen sekä arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä. Projektipäällikkönä Anniina oppi joustamaan tilanteen mukaan ja päällikkyys myös vahvisti kykyä hallita kokonaisuutta. Ennakoiminen, suunnittelu ja toteutus; nämä kolme avaintekijää ovat tärkeitä projektin onnistumisen kannalta.

Jaakko Immonen opiskelee ainakin kevääseen 2016 asti tilastotieteen pääaineopintoja. Ohessa kursseja tarttuu matkaan muun muassa matematiikasta ja kasvatustieteistä. Jaakon vastuualueita projektissa olivat haastattelukysymysten ja iskulauseiden ideoiminen sekä kirjallisten dokumenttien kieliasun ja sisällön tarkastaminen. Projekti oli Jaakolle hieno kokemus, joka opetti niin projektityöskentelykuin ihmissuhdetaitojakin. Projektin kiinnittyminen lasten oppimiseen tuki mainiosti opintoja ja arkielämää.

Kimmo Laaksonen valmistui vuonna 2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta hyvinvointiteknologian insinööriksi, jonka jälkeen hän jatkoi opintojaan Jyväskylän yliopistoon vastaavan alan maisteriohjelmaan. Projektissa Kimmo keskittyi vanhempien ja opettajien haastatteluvideoiden kuvauksiin ja editointiin. Infograafin toteutuksen alkuperäisidea on myös Kimmon keksimä.

Tommi Hakalalla on pitkä työkokemus Nokian tuotekehityksestä ja IT-toiminnoista. Pitkän työsuhteen jälkeen hän hakee uusia urapolkuja tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmasta (KTM). Projektissa Tommin vastuulla oli infograafin toteutuksen ohjaus ja markkinoinnin suunnittelumateriaalin tekeminen. Tommi toimi kokemuksensa avulla myös tiimin mentorina läpi koko projektin.

Kiitokset

Tiimi LuKiva haluaa kiittää seuraavia tahoja, jotka mahdollistivat omalta osaltaan projektin onnistumisen:

  • Niilo Mäki Instituutin henkilökuntaa kiinnostavista tehtävistä ja hedelmällisestä yhteistyöstä
  • Jyväskylän yliopiston monitieteisen työelämäprojektin ohjaajia kurssin järjestämisestä ja tiimimme tukemisesta läpi projektin
  • Titta Kotirantaa upeista piirroksista
  • Olli Pentikäistä ( FT, dos. ) laboratoriotilojen käytöstä
  • Mika Leppäahoa ja Niki Rutasta lisäavusta videokuvauksissa
  • Tiia Immosta pallon potkimisesta.